Slik blir reglane for bruk av kaia på Skartveit

Finnøy kommune sender i disse dager ut retningslinjene.

Retningslinjer for bruk av Skartveit kai:

1.Kommunen har eigedomsrett til gardsnummer 86bruksnummer 130, i det følgjande «Skartveit kai» som er merka av på vedlagte kart. Formålet med Skartveit kai er offentleg kaiveg, tilgjengeleg for allmenn ferdsel og bruk.

2.Kommunen sin bruk av Skartveit kaier avgrensa av mellom anna veglova og rettsforliket datert 12.3.2019.

3.Det skal vereuavgrensa rett til åtkomst til Skartveit kai frå sjø. Ingen skal kunne anleggje installasjonar som hindrar eller avgrensar denne frie åtkomsten, jmf. rettsforliket.

4.Det skal vere uavgrensa rett til åtkomst til Skartveit kai frå Fv610via4 m breiveg, jmf. rettsforliketog vedlagte kart der vegen er merka. Ingen skal kunne anleggje installasjonar som hindrar eller avgrensar denne frie åtkomsten. Traktorar og større køyretøy skal kunne ta imot vareleveransar, inkludert sand, grus, massar og gjødning til Skartveit kai, samt anvende Skartveit kai til snuplass.

5.Kortside på Skartveit kai skal nyttast til fylling av drivstoff eller annan kortvarig bruk. Innanforliggjande naust skal ha moglegheit for tilkomst frå sjø. Bruk av Skartveit kai og naust skal ikkje forhindre fylling som nemnd over.

6.Skartveit kai kan ikkje nyttast til døgnbasert fortøyning utan at det ligg føresamtykke/løyve til slik bruk frå kommunen. Det skal særleg takast omsyn til at det er restaurantdrift og gjestehamn på gnr. 86, bnr. 4.Leige/brukav Skartveit kai som hindrar allmenn ferdsel og bruk av Skartveit kaier ikkje tillate.

7.Båtar som ligg til hinder, må flyttast umiddelbart ved anløp av lege-, politi- og brannbåt eller næringsfartøy som skal lesse/losse.

8.Lastebåtar skal som hovudregel levere på dagtid.

9.Støyande eller forureinande aktivitet ved landliggeskal unngåast så langt som mogleg. Dette gjeld heile døgnet, men særleg mellom kl 23 og 7 (jfr. forurensingsforskriften).Skartveit kai skal som hovedregel ikkje nyttast til verksemd som skaper skjemmande lukt eller kontinuerleg og vedvarende støy, t.d. bruk av hjelpemotor eller aggregat på nattestid. Bruk i strid med dette punkt krev samtykke frå kommunen. Det skal særleg takast omsyn til at det er restaurantdrift og gjestehamn på gnr. 86, bnr. 4.

10.Brot på desse reglane vil kunne føre til bortvising frå Skartveit kai. Kommunen gir eigar av gnr.86 bnr.4 rett til å vise bort bruk som er i strid med regelverk for bruk av Skartveit kai eller kommunale tillatingar.

11.Skartveit kai skal ryddast og viss naudsynt spylast etter brukav brukar.

12.Dersom det oppstår skade på Skartveit kai, innretningar eller anlegg skal den som har forårsaka skaden umiddelbart melde frå til kommunen. Skadevolder er ansvarleg for skaden.

13.Det er ikkje lov å bruke Skartveit kai til lagringsplass dersom det ikkje er innhenta særskilt løyve frå kommunen. Slik lagring skal i minst mogleg grad vere til hinder for allmenn ferdsel og bruk og det skal takast omsyn til at det er restaurantdrift og gjestehamn på gnr. 86, bnr. 4.

14.Kommunen skal setje opp eit skilt som informerer om hovudpunkta i denne avtalen, inkludert kontaktinformasjon.

15.Kommunen kan endre regelverk etter behov, innanfor ramma av rettsforliket.

16.Retningslinjene trer i kraft umiddelbart.