Finnøy treng ikkje ta omsyn til alle motsegner

Sjølv om det er mange motsegner kan Finnøy kommune vedta sin nye kommuneplan.

Men målet til rådmann Karin Dokken Austvik er å få ned talet.

– Per i dag har me ca 18 motsegner frå Fylkesmannen og fylkeskommunen og det er eit veldig høgt tal å ta med seg inn i eit meklingsmøte. Difor er me dagleg i kontakt for å sjå om me kan løyse nokre av desse sakene, seier rådmannen.

Forvaltningsstyret sa i sitt siste møte nei til å ta fleire saker ut av mekling, slik rådmannen ville. 19. august skal det vera meklingsmøte i Stavanger og då håper Dokken Austvik det er blitt semje om ein del av sakene.

– Det ville bli eit veldig langt møte om me skal mekla alle dei sakene som no ligg på bordet, så talet må ned. Det er det me snakkar med Fylkesmannen og fylkeskommunen om no. Det handlar om å gi og ta.

Kommuneplanen vil bli behandla i Forvaltningsstyret sitt neste møte 24. september og så skal den gjennom kommunestyret som truleg blir 7. oktober. Finnøy kommune har hatt som mål at den nye kommuneplanen er vedteken før ein går inn i Stavanger kommune frå 1. januar 2020.

– Det er ikkje noko krav, men eit ønske. Det er også mogleg å vedta planen etter at me er gått inn i Stavanger kommune, dersom motsegnene me ikkje blir samde om må gå til Kommunaldepartementet for avgjersle, seier Dokken Austvik.