finnøy betong2

Kommunen ikkje nøgd med planen til Finnøy Betong

Finnøy kommune vil ha synfaring.

I eit brev til Finnøy Betong frå Finnøy kommune, går det fram at kommunen vil ha fleire opplysningar om den reguleringsplanen verksemda har lagt fram.

«Framlegg til plan har ein del manglar og uklåre sider», skriv kommunen. Hovudpunkta gjeld:

  1. Reguleringa av bustad i området, er ikkje er korrekt vist i plan eller omtalt i konsekvensutgreiinga/planomtalen.
  2. Framlegg til utviding av produksjon og areal, er ikkje er tilstrekkeleg utgreidd. Dette basert på konsekvensutgreiinga ikkje gjer greie for alle (og reelle) verknader for landbruket, og at det manglar støyvurderingar av ein eventuell utviding. Då materialet er uklårt, ber vi om at framlegget blir nærare gjort greie for i eit møte. Dette kan gjerne kombinerast med ein synfaring på verksemda. Dette for å få betre oversyn over korleis verksemda driv i dag, og kva tankar som ligg bak framlegg til ut

Kommunen ber om å bli kontakta for avtale om møte/synfaring i området.