DSC_9222

Fryktar færre vil stemma i ny kommune

Jon Olav Runestad er redd for at valdeltakinga skal gå ytterlegare ned.

Tala viser at valdeltakinga gjekk ned under kommunevalet i 2015, og Runestad trur ikkje ein ny kommune vil motivere fleire til å delta i 2019. Me har stilla to spørsmål til Runestad og lokalpolitikar Elin Schanche (H) frå Rennesøy:

  1. Kva kan ein gjera for å få fleire folk til valurnene?
  2. Trur du ny kommune vil motivera fleire til å stemma?

Jon Olav Runestad (Ap) Finnøy

1) Det viktigaste er å skapa interesse og engasjement for saker som omhandlar lokalmiljøet. Det kan skje på fleire måtar, blant anna gjennom lokal presse, opne folkemøter, å driva oppsøkande verksamheit, og ved å invitera politikarane til å snakka til lag og organisasjonar.

2) Nei, det trur eg ikkje, eg fryktar heller det motsette. Slik eg ser det er det ingenting som tilseier at fleire kjem til å stemma fordi det blir ny kommunen, fordi den blir større, og det betyr større avstand til «makta». I små kommunar har folket meir inngåande kjennskap til politikarane, og det gjer det lettare å engasjera seg.

Elin Schanche (H) Rennesøy

1) I saker der folk får vera med å påverka, vil fleire stemma. Blir avstanden mellom politikarane og folket for stor, blir det færre som stemmer. Ein annan ting som kan påverka valdeltakinga er at me har det så godt uansett, at me treng faktisk ikkje bry oss. Så må me passa på å læra ungane våre om demokrati og medborgarskap, og setta dei i stand til å delta i demokratiske prosessar.

2) Det trur eg er ein todelt sak. På den eine sida kan avstanden til politikarane i byen kjennast større enn kva som er tilfellet på mindre stader. På den andre sida er det viktig å få eigne/lokale politikarar inn i bystyresalen i Stavanger.