Foto: Edd Meby
Foto: Edd Meby

Røyk stoppa trafikk i Finnfast