Finnøy vil få nye regler for hundehold

Det blir innskjerpede krav til båndtvang i Nye Stavanger.

Torsdag 12. juni skal Fellesnemda sitt arbeidsutvalg behandle de nye forskriftene for båndtvang, et område der det er store forskjeller mellom de tre kommunene. Finnøy kommune har ikke lokal forskrift om hundehold i dag. Tidligere forskrift ble vedtatt i 2008, men deretter opphevet av Fylkesmannen. Årsaken var at forskriften med båndtvang i hele kommunen hele året ikke er i henhold til hundeloven. Forskriften til Finnøy ble derfor opphevet den 29.april 2008.

 

Etter gjeldene forskrift om hundehold i Rennesøy er det helårig båndtvang i LNF-

områdene (landbruks-, natur- og friluftsområdene) i kommunen. Bakgrunnen er utstrakt beitebruk gjennom hele året i kombinasjon med intensivt bruk av arealene til friluftsliv og rekreasjon.

 

For å sikre beitedyr på best mulig måte foreslår rådmannen i forskriften at «det ikke tillates løse hunder i og ved siden av områder der det er beitedyr inngjerdet. Dette vil være en løsning som tar hensyn til bufe som beiter utover høsten, vinteren og tidlig på våren, da en generell båndtvang innenfor en gitt datomerking ikke vil ta hensyn til år med mildt vær, der dyrene kan være ute lenger. Det vil også gi hundeeierne flere muligheter til å slippe hunden løs fra båndet når det er forsvarlig.»

 

Prosjektrådmannen konkluderer slik i sitt forslag til vedtak i arbeidsutvalget til Fellesnemda:

-Det er båndtvang på holmer og øyer når beitedyr er til stede.

-Det er båndtvang i og ved siden av inngjerdete areal når beitedyr er, eller kan være

til stede. Dette gjelder både utmark og innmark.

Forskriften trer i kraft 1.1.2020.

 

Gjennom denne forskrift ønsker Stavanger kommune å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar trygghet og alminnelig ro

og orden.

-Redusere konfliktnivå mellom hundeholdere og allmenheten.

-Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.

-Forhindre at spesielt barn, blir skremt av hund.

-Verne om vilt og viltets leveområde, spesielt under yngling og perioder med

ekstraordinære naturforhold