«I det store bilete er Finnfast-pengane småpengar»

Med å bringa inn Finnfast som delfinansiering har dette tydlegvis splitta eit prosjekt som for å lykkast, treng at alle drar i same retning, skriv Arild Flesjå i dette innlegget om Øyfast.

«Av fleire grunnar har eg ikkje innvolvert meg i debatten for eller imot Øyfast. Ein av grunnane har vore at eg ville sjå kva som komme fram i ein slik lesardebatt i Øyposten. Ein debatt som eg synes har blitt ufin og til dels usakeleg og ein kan vel sei at usaklegheten ikkje har  avtatt etter sist veke. Det er å håpa at Øyposten har betre ting å ta bilde av enn parkerte bilar i forskjellige ærend

Eg har ikkje tru på at Øyfast blir realisert ved hjelp av lesarinnlegg i Øyposten. Debatten om at Finnfast skal forlengast med x antall år trur eg er øydeleggande for Øyfastprosjektet fordi det skapar så store motsetningar i eit prosjekt det burde vera brei enighet om, ikkje berre politisk, men også blant menigmann og kvinne. Eit prosjekt som vil styrka det som blir den  nordre delen av det som snart er Stavanger kommune.

Mykje av debatten har gått på det å vera solidarisk ved å la Finnfastbetalinga stå etter at den er nedbetalt, slik at det kan vera ein delbetaling av Øyfastprosjektet. Kostnaden med heile Øyfast er etter det det eg har forstått ca 3.6 milliardar kroner. Det som eg er skeptisk til er finansieringsplanen på prosjektet der det er usikkerheter. I finansieringsplanen er det lagt opp til ferjeavløysningsmidler, kanskje 20 år, kanskje 40 år. Innsparingar i hurtigbåttilskot som kan tilfalla prosjketet er anna del av finansieringa, Finnfastpenger og bompenger. Det å satsa på bompenger i ei tid der alle partia utanom MDG skjelv i buksene berre med tanken på å føreslå nye bompengeprosjekt, kan vera ein usikkerhetsfaktor. Eg merke meg at fleire ser på andre måtar å finansiera vegprosjekt på.

Det Øyfast i alle fall treng er ein finansieringsplan der alle eventueller er tatt med og der det ikkje blir store kostnadssprekker. Det er tross alt snakk om store kostnader der 10% avvik, feil veg, ikkje er noko ein får inn ved å vera solidariske.

La det vera sagt at eg for min del ikkje har problem med å vera med å betala nokre år ekstra i Finnfast viss det skulle vera avgjerande for å få realisert Øyfastprosjektet. Eg skal nok stå an av, det er tross alt ikkje så lenge til eg skal flytta. Eg var og ein av dei som meinte at bommen på Sokn skulle stå litt ekstra slik at Finnfast skulle bli ein realitet. Men eg har ikkje tru på at dei pengene som kan dras inn i forlenga Finnfastbetaling vil vera avgjerande for at prosjektet Øyfast vil lykkast. I det store bilete er det småpengar.

Så store prosjekt som Øyfast som skal samla øyriket Finnøy, skulle vore eit samlande prosjekt mellom øyane. Med å bringa inn Finnfast som delfinansiering har dette tydlegvis splitta eit prosjekt som for å lykkast, treng at alle drar i same retning. Vegvesenet, fylke og rikspolitikerane må overbevisast om at dette er eit godt og viktig prosjekt, eit prosjekt som kan tilflyta statlege midler nok til at det blir realisert».

Arild Flesjå