Finnøy tek tak for å betra skulane sine læringsresultat

Ferske tal viser at skulane i Finnøy ligg under på alle trinn av det som er forventa når det gjeld læringsutbytte, medan Rennesøy for det meste ligg over snittet.

– Dette er svært gledeleg, men ikkje overraskande. Me ligg eigentleg ofte godt an på dei forskjellige skuleundersøkingane, slik som til dømes Ung data, nasjonale prøvar og liknande, seier kommunalsjef Oppvekst, Johan Vatne.

Undersøkinga viser kva skulane bidreg med til elevane si læring, og er gjennomført av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Undersøkinga viser at det er store variasjonar i kvaliteten på læringsmiljøet blant skulane i landet. Skoleporten presenterer resultata frå visse fag, samt grunnleggande ferdigheiter som er gode indikatorar på elevane sitt læringsutbytte. Datagrunnlaget for undersøkinga omfattar:

– Standpunktkarakterar og eksamenskarakterar i dei fleste faga i grunnskolen.

– Resultat frå nasjonale prøvar på 5., 8. og 9. trinn i lesing, rekning og engelsk.

– Grunnskulepoeng.

Tala viser at skulane i Finnøy ligg under på alle trinn av det som er forventa når det gjeld læringsutbytte, medan Rennesøy for det meste ligg over snittet. Skuleleiinga har ein plan for korleis situasjonen kan bli betre.

– Dette er sjølvsagt ikkje resultat som me er nøgde med, men me vil gjera vårt for at denne trenden skal snu. Me har i tilstandsrapporten for grunnskulen kome fram til nokre konkrete tiltak, blant tiltaka skal skulane i gang med fysisk aktiv læring. Dette inneber ein meir aktiv praktisk og variert skuledag, meir fysisk aktivitet og mindre stillesitting samt fysisk aktivitet som ein metode for læring. Oppvekstsentera er med på ei kompetanseheving kor lesing er vald ut som eit satsingsområde. Me vil og sjå både til Rennesøy og Stavanger om dei gjer ting på andre måtar som gir betre resultat, seier kommunalsjef Nils Petter Flesjå.