Det blågrønne senteret kan få fem ansatte

Landbruks- og havbrukskontoret i Nye Stavanger skal ligge på Judaberg.

Arbeidsutvalget i Fellesnemda behandler saken 12. juni. I saksfremlegget går det frem at kontoret etableres som en seksjon som organisatorisk legges til næringsavdelingen i nye Stavanger.

Seksjon for landbruk og havbruk settes opp som eget ansvarsområde i Handlings-og økonomiplanen for 2020 – 2023 med et samlet budsjett som skal dekke:

-Lønnsmidler til 4 årsverk/rådgiverstillinger og ny stilling som seksjonsleder, til sammen 5 årsverk.

-Tilhørende driftsmidler til seksjonen.

-500 000 til kjøp av tjenester.

-Midler fra Havbruksfondet tilføres næringsutvikling for grønn og blå sektor.

Seksjonen skal «bidra til å utvikle, følge opp og gjennomføre overordnede strategier og planer for utviklingen av den blågrønne sektoren i nye Stavanger». Seksjonen for landbruk og havbruk vil ha følgende hovedoppgaver:

-Ansvar for forvaltning innen særlovsområdet og tilskuddsordninger

-Veterinærtjeneste

-Oppgaver relatert til særlovsområdet for landbruk

-Utvikling og innovasjon innen blågrønn sektor

-Samarbeid med næringsutviklingsaktører og bransjeorganisasjoner

-Samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøer

-Representere nye Stavanger i sammenhenger som omhandler blågrønn sektor

Kompetansen skal styrkes gjennom samarbeid internt i nye Stavanger, og gjennom videre samarbeid med lokale og regionale organisasjoner og næringsaktører. Viktige er Greater Stavanger AS – regionens strategiske næringsutviklingsselskap, Blue Planet AS/Stiim Aquacluster – klynge/nettverk for økt verdiskaping og Universitetet og innovasjonsmiljøene på Ullandhaug med forskning, nyskaping og produktutvikling