No er alle dei nye vegnamna klare

Vegnamn og områdenamn for heile Finnøy kommune er nå vedtekne.

Det skriv Finnøy kommune på si nettside. Dei siste åtte namna på Fogn og Byre vart vedtekne av formannskapet 23. mai. Målsettinga er at flest mogleg hus, hytter og bedrifter skal få tildelt eintydige adresser med vegnamn/områdenamn og nummer innan utgangen av året. «Nye adresser blir innførte puljevis. Grunneigarane blir tilskrivne i god tid før omadresseringa, med orientering om ny adresse, og om datoen for innføringa. Det er grunneigarane sitt ansvar å orientera leigebuarar og kontaktar som ikkje hentar adressene direkte frå folkeregisteret», skriv kommunen.

Talgje og Finnøy har vore fulladresserte i fleire år. Denne veka blir dei fleste manglande vegadressene på Ombo innførte, og første veka i juni blir Halsnøy fulladressert. Utover året blir gateadressene innførte på dei delane av Fogn som ikkje alt har fått, i Sjernarøyane, og i dei søre Fisterøyane.

«Fem vegnamn er vedtekne av formannskapet med atterhald om at stavemåten ikkje er endeleg klarert med Språkrådet og Kartverket. Dette gjeld Øvre og Nedre Varenesvegen på Fogn, Holle på Ombo, og Fåramarka/Fåravegen på Bjergøy. Det kan ta nokre månader før gateadressene blir innførte desse stadene», heiter det.

Gateadressene som er tekne i bruk, finn de på denne lenka. Dersom du vil finna ut kvar ei bestemt adresse er, finn du det lett i Kartverket sin base på www.norgeskart.no. Både www.norgeskart.no og Posten sine adressebasar vert oppdaterte etter kvart som adressene vert innførte.