Rådmannen vil ikkje betala ut noko erstatning

Då Forvaltningsstyret vedtok at kommunen hadde gjort feil, kom det eit erstatningskrav. Rådmannen meinerdet var politikarane som tok feil.

Saka gjeld ein terrasse som er bygd ved ei hytte i Sjernarøy. Kommunen har hevda at den var bygd utanfor byggegrensa og at den var for stor. Grunneigar har hevda at alt var lovleg, og han fekk medhald då Forvaltningsstyret behandla saka tidlegare i vinter. Etter det vedtaket fremma grunneigar krav om at kommunen skulle dekka omkostningane hans i saka.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har i si behandling av saka har fastsatt at terrassen/plattingen ikkje er eit søknadspliktig tiltak.

«Rådmannens syn på saken er i tråd med KMD uttalelser. KMD vurdering kan ikke anvendes som grunnlag for påstander som fremsatt av advokat Netteland. KMD behandlet spørsmålet om fritidsbolig kunne nektes ferdigattest da det var oppført terrasse/platting på eiendommen som ikke var omsøkt. KMD vurderte at terrassen/plattingen var et separat tiltak, og ikke en del av omsøkt fritidsbolig. Da det ikke var sammenheng mellom tiltakene kunne ikke ferdigattest nektes for fritidsbolig som var oppført i tråd med gitt tillatelse. KMD tok ikke stilling til om terrasse/platting var søknadspliktig eller om den var i strid med regelverket da terrasse/platting var et separat tiltak som måtte vurderes separat fra tidligere gitt tillatelse til fritidsbolig. Følgelig har ikke rådmannen handlet i strid med KMDs vurdering», skriv rådmannen.

Advokat Odd Netteland, representant for grunneigar, har fremma eit erstatningskrav på 55.937,50 kroner. Det seier rådmann Karin Dokken Austvik tvert nei til. Og ho meiner Forvaltningsstyret har gjort eit feil vedtak.

I saksframlegget sitt til neste møte i Forvaltningsstyret 21. mai skriv ho:

«Etter rådmannens vurdering er der ikke åpning for å tolke regelverket slik forvaltningsstyret har gjort i saken da tiltaket bryter både vedtatt reguleringsplan og plan- og bygningsloven. Forvaltningsstyret har etter rådmannens vurdering lagt til grunn en feil tolkning av regelverket, og foretatt en ugyldig beslutning. Det må vurderes om kommunen kan bli erstatningsansvarlig på bakgrunn av denne feilen», skriv ho.

«For et erstatningsansvar skal foreligge må kommunen ha handlet uforsvarlig, og den uforsvarlige handling må ha påført en annen en skade. I gjeldende tilfelle kan ikke rådmannen se årsakssammenheng mellom feil og økonomisk tap da feil gjort av forvaltningsstyret ikke har ledet til økonomisk tap. Det foreligger ikke grunnlag for erstatning, og krav avvises.»