halleland33

«Me vil blåsa liv i lokaldemokratiet»

Politikarane frå Finnøy og Rennesøy jobbar hardt politisk den siste veka frå mot neste møte i Fellesnemda.

Onsdag 15. mai er det møte i arbeidsutvalet i Fellesnemda og måndag 20. mai er det møte i Fellesnemda på Utsyn på Judaberg. Då skal finnøyordførar Henrik Halleland på heimebane forsøka å få fleirtal for utvida lokaldemokrati i Nye Stavanger.

-Torsdag hadde me eit møte mellom gruppeleiarane i dei politiske partia her i Finnøy, slik at me er samstemte. No skal alle jobba internt i sine parti fram til møtet på Utsyn.

Saka om utvida lokaldemokrati handlar no om at Finnøy og Rennesøy vil ha eit utvida mandat til lokalutvala som skal på plass etter at dei går saman med Stavanger i ein ny kommune. Konkret dreier dette seg om utvala skal få innstillingsrett i saker som til dømes odelslov og jordlov – eller ikkje. Slik praksis er det ikkje i bydelsutvala i Stavanger i dag. Rådmann Per Kristian Vareide har heile tida åtvara mot utvida lokaldemokrati, fordi det etter hans oppfatning betyr meir og dyrare byråkrati. Saka skal først opp i arbeidsutvalet til Fellesnemda 15. mai, og der legg rådmannen fram to alternative forslag for politikarane. Det eine gir lokalutvala denne innstillingsretten. Det andre gjer det ikkje, og rådmannen anbefaler at ein ikkje opnar for meir makt til bygda enn byen.

Kva resultat politikarane kjem til er usikkert. Arbeiderpartiet er skeptisk, noko som kom klart fram i eit intervju Øyposten hadde med partiet sin ordførarkandidat Kari Nessa Nordtun for ei tid tilbake. Høyre sin John Peter Hernes sa til Øyposten nyleg at hans parti er open for meir lokaldemokrati.

– Eg fekk med meg kva Hernes sa, og trur Høyre er i eit godt spor. Me meiner det kan vera litt skilnad mellom Finnøy og Rennesøy og bydelsutvala i Stavanger. Me er ute etter eit prøveprosjekt. Dette blir gjort til dømes i Bergen, der ein vil testa ut ein ny modell med desentralisert makt. Eg trur noko slikt vil vera med på å blåsa liv i lokaldemokratiet att, seier Halleland.

Då saka om utvida lokaldemokrati var oppe i Fellesnemda i desember var det Venstre sin Per A. Thorbjørnsen som høgast flagga eit slikt prøveprosjekt – utan at han fekk støtte frå Rennesøy eller Finnøy sine politikarar.

– Ja, det var jo oppsiktsvekkande. Eg meiner det er vel verdt å ha eit prøveprosjekt. Når politikarane frå Rennesøy og Finnøy om ein tid oppdagar at overgangen til nye kommune er smerteleg, så kan eit prøveprosjekt vera eit kompenserande tiltak, meiner Thorbjørnsen.

Prosjektrådmannen er negativ til ønsket frå småkommunane, men legg likevel fram eit alternativ i sitt saksframlegg.

– Dette alternativet vil bli diskutert i gruppene og betyr etter mi meining at sjansen har auka for meir lokaldemokrati. Om politikarane frå Rennesøy og Finnøy stemmer slik dei vil, og ikkje etter partigrensene, så er det fleirtal i salen for utvida lokaldemokrati, seier Thorbjørnsen.