øyfast

«Me tek ikkje Øyfast ut av kommuneplanen»

Statens vegvesen mener Øyfast bør tas ut av kommuneplanen til Finnøy. Det er ordførar Henrik Halleland usamd i.

I sitt høringsinnspill til kommuneplanen for perioden 2019-2029 skriver vegvesenet:

«States vegvesen mener at det ikke er realistisk at Øyfast-prosjektet kan realiseres innenfor planperioden. Fylket har ikke gitt denne veitraseen prioritet og vi kan ikke se at de økonomiske forutsetningene er tilstede. Konsekvensutredningen for Øyfast-prosjektet viser at prosjektet er avhengig av offentlige midler og tiltak. I det fylkeskommunale budsjettet er det ikke satt av penger til dette prosjektet», skriver vegvesenet i sitt brev til Finnøy kommune.

I ein kommentar seier finnøyordførar Henrik Halleland:

-Det er klart at Øyfast må utgreiast meir, men eg er heilt usamd i at prosjektet bør bli teken ut av Finnøy sin kommuneplan. Til det er Øyfast nok utgreia. Og me har politisk støtte fra Rogaland fylkeskommune.

Videre meiner vegvesenet:

«I tillegg til at de økonomiske forutsetningene for gjennomføring av Øyfast-prosjektet ikke er tilstede mener vi også at Øyfast-prosjektet ikke kan forsvares samfunnsøkonomisk. Det er beregnet at Øyfast-prosjektet vil koste 3575 mill. kr og kostnadsberegningen inneholder usikkerheter på +-40%. Dagens ÅDT (årsdøgntrafikk, red anm.) er lav og konsekvensutredningen legger til grunn en ÅDT<1500 for de neste 40 år. Det er 477 boliger og 720 hytter fordelt på øyene som ønskes landfaste.»

«Det er på dette stadiet i planleggingen høyst usikkert hvilken trasè som er aktuell. Hensynsonen i plankartet er smal og gir lite rom for vurdering av alternative trasèer. Det kan se ut som om trasèen i stor grad allerede er definert.

Vi mener det økonomiske grunnlaget, landskap-og terrenginngrep er for lite utredet til at Øyfast kan tegnes inn i planen som hovedvei.»

Konklusjon til Statens Vegvesen er: «Vårt faglige råd er at Øyfast-prosjektet slik det framstår tas ut av forslag til kommuneplan for perioden 2019 –2029. Konsekvensutredningen og økonomiberegningene bør utredes bedre før prosjektet kan innlemmes i kommuneplanen.»