randi hodnefjell

Randi skal få fart på bærdyrkinga

I forrige veke hadde Randi Hodnefjell frå Mosterøy sin første arbeidsdag som rådgjevar i bærdyrking ved Norsk Landbruksrådgjeving.

Ei sentral oppgåve blir å få både nåverande, og nye generasjonar bønder og gartnarar til å satsa på bærdyrking. Då primært på jordbær og bringebær under tak. Allereie første dagen tek ho turen, saman med kollega Jan Karstein Henriksen i Agder, til dei to ferske jordbærprodusentane på Finnøy, Kåre Nordbø og Marek Lepak.
-Eg trur at denne næringa kan ha ei stor framtid, spesielt på øyane her i Rennesøy og Finnøy, med sine rike tradisjonar frå både fruktnæringa og ikkje minst veksthusnæringa. For det er jo slik i dag, at både på grunn av klimautfordringane og behovet for å sikra god kvalitet og stabile avlingar, så må det meste dyrkast i plasttunnelar eller veksthus. Og det er nettopp dette både landbruksmyndigheitene og fylkeskommunale myndigheiter og ynskjer å stimulera til, i form av gunstige støtteordningar for dei som vil starta opp. Og når då framtida er å dyrka i substrat ved hjelp av kunstig vatning, burde tomatnæringa som har dei beste kunnskapane om dette, også sjå kva moglegheiter som ligg her, seier ein optimistisk og engasjert bærrådgjevar.

Hodnefjell er sjølv oppvaksen på gard på Mosterøy, og har mastergrad i plantevitskap frå NMBU, (Norsk miljø og biovitskapleg universitet). Ho har i vel eitt år arbeidd som landbruksrådgjevar i NLR Vest, med kontorstad på Ørsta på Sunnmøre. Førebels er ho berre tilsett i ein 50% stilling som «bærkonsulent».

I tillegg til dette skal ho arbeida med klima og grovfôrproduksjon, då med hovudfokus på metan- og lystgassutslepp i forhold til sjølve produksjonssyklusen.
-Både helsemyndigheitene, og no også Landbruksstyresmaktene, ynskjer å stimulera til auka forbruk og norsk produksjon av frukt, grønt og bær. Dette kjem også tydeleg til uttrykk i Staten sitt tilbod i jordbruksforhandlingane som vart lagt fram tysdag i denne veka. Desse signala må me ta innover oss, og eg ser særleg at Ryfylke og øyriket her kan ha spesielt gode føresetnader for å dyrka meir av dette. Me har mykje av strukturen og kompetansen på plass allereie, og eg ser heller ingen grunn til at me ikkje kan få til å kopiera noko av den suksesshistoria som fruktnæringa i Ryfylke no opplever.

Ho meiner Rennesøy og Finnøy burde ha ekstra gode føresetnader for å lukkast her.

– Eg håpar verkeleg at me kan få til noko i saman. Og når eg no høyrer om at det også skal etablerast eit eige blågrønt kompetansesenter i den nye storkommunen, så vitnar vel også det om at her ser den politiske leiinga i Nye Stavanger at det ligg ei framtid, understrekar ei optimistisk bærdame.

Ein fersk rådgjevar frå «dei grøne øyane i Ryfylke» som også har klimaaspektet og målet om ein berekraftig produksjon med seg som bakteppe. Hodnefjell peikar også på ei utvikling som skjer ute i Europa, der både det innanlandske forbruket og eksporten av bær frå nasjonar som Belgia og Holland aukar kraftig. I Storbritannia skjer no 95 % av all bærproduksjon under tak, og alt går til innanlands forbruk. Det er ei liknande utvikling her i landet også Hodnefjell kan sjå for seg og håpar vil skje.