«Ikkje rom for fritak berre i Finnøy og Rennesøy»

Slepp ein del av innbyggarane i Finnøy og Rennesøy unna eigedomsskatt?

Det er enno uklart. Politikarane frå småkommunane viser til intensjonsavtalen og står på at det berre er Vikevåg og Judaberg som må betale eigedomsskatt, og der skal satsen vera lågare enn i sentrale delar av Stavanger. Prosjektrådmann Per Kristian Vareide slit med å finne dekning innanfor loven, slik at innkrevinga av skatten kan bli rettferdig og juridisk holdbar. 15. mai skal arbeidsutvalet i Fellesnemda behandla saka og 20. mai kjem den opp i Fellesnemda.

Prosjektrådmannen har rådført seg med KS Advokatane og dei meiner eigedomsskatteloven ikkje gir rom for å gi fritak berre for dei delane av Finnøy og Rennesøy som ikkje er utbygd «på bymessig vis». Gjer ein dette likevel, må det same prinsippet gjelda i alle delar av den nye kommunen. Og då kan heller ikkje kommunen ta eigedomsskatt frå næringsbygg.

«Etter vår opfatning gir ikke eiendomsskatteloven paragraf 7d i seg selv hjemmel for å gi fritak for den del av kommunen som ikke er utbygd på bymessig vis i Rennesøy og Finnøy», skriv KS Advokatene i sitt notat til saka.

Rådmannen peikar på at det ikkje finnest nokon klar definisjon at kva som ligg i omgrepet «bymessig vis», noko som har ført til ei rekke rettsaker. I dag er det i Stavanger fritak for Austre Åmøy og ikkje-landfaste øyar.

Rådmannen vil ikkje konkludera no, men vil fortsetta arbeidet og legge fram ei sak til endeleg avgjersle til hausten. Dei nye reglane for eigedomsskatten skal ikkje brukast for i 2021.