Næringsforeningen vil ha en styrking av Judaberg sentrum

«En transformasjon av deler av Judaberg sentrum er påkrevd». Det meiner Næringsforeningen i Stavanger, som uttaler seg om den nye kommuneplanen for Finnøy.

«Sentrum må styrkes og utvikles for å kunne gi fullgode tjenester til innbyggerne på øyene nord i kommunen. Næringsforeningen støtter forslaget om en kompakt sentrumsavgrensing slik det er foreslått, og slik overordnede føringer legger opp til. Det må settes vilkår om detaljregulering av sentrumsområdet snarlig. Sentrumsformålene må være avgrensede og tydelige, og ikke spres over et større område. Hotell/spisesteder må inngå i sentrumsområdet», skriv leiar Harald Minge, som tar for seg planen i avsnitt:

Reiseliv: Reiselivsnæringen er et satsingsområde i regionen og Finnøy kommune har svært gode kvaliteter og gode muligheter i så måte. Planforslaget gir gode rammer for at reiselivsvirksomheter kan tilpasses skiftende behov i bransjen. Vi vil understreke viktigheten av fritidsturisme til hytter som en vesentlig faktor for å styrke handels- og samferdselsgrunnlaget i alle deler av kommunen.

Bygge og bu, bestemmelser forbygg og anlegg: Spredt bosetting og flere små tomteklynger legger til rette for at utbygging kan gjennomføres uten store rekkefølgekrav. Plankravene synes stort sett fornuftige. Vi forventer en samordning med Stavanger og Rennesøy kommuner for å sikre likevilkår for byggebransjen. Som et eksempel på dette vil vi påpeke forslag til bestemmelse 3.10 punkt 4 – terrasser – som er i strid med praksis i de to nevnte kommunene.

Samferdsel: Det er positivt at traseen for Øyfast er tatt med i planen. Det må tas høyde for at den viste traseen kan justeres dersom konsekvensutredninger eller andre forhold gjør det påkrevd. Det må også gis rom for å etablere parkeringsanlegg for personbiler i nærheten av områdene som skal brukes som kollektivknutepunkter for buss og båt.

Næringsareal/spredt næringsutbygging: Vi ser med glede at det er vist til tilrettelegging for spredt næringsutbygging i de områdene som er avsatt av bosettingshensyn. Dette er et godt og riktig trekk for å opprettholde øysamfunnene. Merk at reiselivs- og turistnæringen samt handelsvirksomhet også må medregnes i «næring» i så måte.

Landbruk og Havbruk: Primærnæringene må overordnet sikres best mulig arealbetingelser. Sentrale føringer er til god hjelp, og planforslaget synes å ivareta dette på en god måte. Fleksibiliteten for de ikke landfaste øyene er god, og vi støtter forslaget om å avsette en langsiktig grense for landbruk mot sentrumsområdet på Judaberg.