Øyfast – et provoserende reknestykke

Erik Astad frå Judaberg er i dette innlegget sterkt kritisk til Øyfast.

«Ifølge Norconsult sine beregninger vil Øyfast koste 3,575 mrd +/- 30%

I verste fall vil prosjektet da koste 4,65 mrd. Det er dette beløpet de ansvarlige politikere må ta høyde for i oppsettet til finasiering når de vil presse gjennom Øyfast

De færreste av oss forstår hvor mye penger 4,65 mrd er. Det gjør knapt ordføreren heller som for en tid tilbake synes det var «mye penger» å gi tilskudd på 1 – 3 mill til det planlagte nye Otto-huset med alle de åpenbart positive effekter dette ville kunne gi til kulturlivet i Finnøy

Noe særlig engasjement har det vel heller ikke vært i så mange andre sammenhenger der konkrete resultat kunne bli synlige ? Det kan nesten se ut til at det politiske engasjement er omvendt proporsjonalt med sannsynligheten for å få til noe som betyr en forskjell og som virkelig betyr noe for mange

Gjennomføring av gang – og sykkelvei fra Reilstad til Judaberg der liv daglig er i fare er et godt eksempel på politisk impotens

Men 4,65 mrd ? Det lar seg nok gjøre ! Patetisk og provoserende

Noen få enkle reknestykker som kanskje kan være med å få fram proporsjonene i mrd-beløpene:

Alt 1: Prislapp 3,575 mrd, 5% rente og 40 års nedbetaling med like avdrag pr. år

Renter år 1:                        179 mill

Nedbetaling år 1:             89 mill

Sum renter + nedbetaling år 1: 268 mill

Tilsvarer ca 8 000 daglige passeringer med privatbil i Finnfast med dagens rabatt-satser

Alt. 2: Prislapp 4,65 mrd, 5% rente og 40 års nedbetaling

Renter år 1:                        232 mill

Nedbetaling år 1:             116 mill

Sum renter + nedbetaling år 1: 348 mill

Tilsvarer ca 10.600 daglige passeringer med privatbil i Finnfast med dagens rabatt-satser

Reknestykket er ikke fullstendig og mangler eventuelle tilskudd/overføring fra foreslått nedlegging av båt-tilbudene og en skikkelig rente-analyse og sikkert andre ting også, men det gir i hovedsak et bilde det går an å orientere ut fra

Så er heller ikke utgifter til vedlikehold og oppgraderinger i tråd med stadig strengere samfunns-sikkerhetsmessige krav tatt med. De stadige brannene i tunnelene (Gudvangen, Hitra, Oslofjord for å nevne noen) omkring i landet viser med all mulig tydelighet at tunneler verken er sikre nok eller representerer den fleksibilitet de gir seg ut for å ha i forhold et båt-tilbud

Det som er sikkert er at utgiftene til vedlikehold og ikke minst oppgraderinger vil være betydelige og ganske sikkert også sterkt økende over tid

I tillegg til disse utgiftene må det settes en pris på den risikoen et mulig bortfall av kommunikasjon over tid vil få for næringsliv og private i tilfelle av alvorlige ulykker med tilhørende store skader på tunnelen. Sannsynligheten for at dette vil skje er ikke ubetydelig og må tas med som utgifts-post i planleggingen og i budsjetteringen

Det er mange tilfeller som viser hvor usikre tunneler i virkeligheten er. I Gudvangen-tunnelen har det i løpet av de siste 6 årene vært 3 alvorlige branner med svære person-skade-omfang i tillegg til skader på selve tunnelen

Når tunneler stenges i lang tid som følge av slike ulykker, så er ikke lenger tunnel-alternativet det tilskuddet til økt fleksibilitet mange ønsker det skal være. Brannvesenet omkring i landet sier de har lite å stille opp med dersom større ulykker med brann skulle komme. Det vil derfor trolig ikke gå lang tid før det blir krav om helt andre sikkerhets-tiltak i forhold til brann. Bedre beredskap med større kapasitet vil koste betydelige beløp, og disse utgiftene må også tas med i reknestykket for Øyfast siden Øyfast ennå ikke er bygget og vil mest sannsynlig omfattes av slike krav

Et periodevis bortfall av et ensidig tunnel-tilbud som følge av brann vil bety at hele samfunn kan bli isolert i perioder

Summen av vedlikehold, sikkerhets-oppgraderinger og et pålitelig reserve-tilbud om båt dersom tunneler skulle bli rammet av ulykker og bli stengt, vil kanskje vise seg å bli like høyt som de overføringer Øyfast er ment å skulle få fra nedlegging av hele dagens båt-tilbud ?

Oppsummert så er det realistisk å måtte kalkulere med 8 – 10.000 daglige passeringer gjennom bommen i Finnfast for å få reknestykket med Øyfast til å gå opp og til priser tilsvarende dagens priser i Finnfast. Dette er det mange-dobbelte av dagens antall passeringer

Alle forstår at det aldri vil skje

For å kompensere for alt for liten og nødvendig trafikk, så må prisen for hver enkelt passering  mangedobles

I praksis vil det da bli slik at bommen i Finnfast blir stående til evig tid og med passerings-priser så voldsomme at ingen vil bruke tilbudet annet enn til utrykninger, politiker-møter og store anledninger

Finnøy-samfunnet vil i praksis settes tilbake i tid fra før Finnfast og uten å ha et offentlig finansiert båt-tilbud til befolkningen. Hele motivet for Øyfast er bedre flesibilitet. Virkeligheten vil bli motsatt når ingen er villige til å betale hva det koster. »

Erik Astad