Kommunen seier nei til å dekka saksomkostningane

Finnøy kommune vil ikkje betala saksomkostningar til hytteeigar Jone Heggheim.

Hytteeigaren og kommunen har vore usamde om ein platting Heggheim sette opp rundt hytta si. Saka endte med at Forvaltningsstyret overstyra administrasjonen og gjekk bort frå kravet om at Heggheim skulle fjerna plattingen. Hytteeigaren har via sin advokat krevd dekning av saksomkostnader.

I sitt svar til advokat Odd Netteland skriv Finnøy kommune: «Kommunen kan ikkje sjå at det ligg føre heimel for dekning av saksomkostningar i aktuell sak då vilkår som går framav fvl. § 36 ikkje er innfridd. Da kommunen ikkje kan sjå at Heggheim har rett på dekning av saksomkostningar etter lov, vert kravet avvist.»