Men kva namn skal vegen ha…?

Veit du kor du bur?

Finnøy kommune sin rådgjevar, Jonas Jørstad, har hatt hendene fulle med nye vegnamn det siste året. No skriv han eit oppsummerande brev til språkrådet ved Namnekonsulenten for Vestlandet, der han tek om ein del tvilstilfelle:

Hestatongane/Hestatangane: De skriv at forslaget «Hestatongane» bør endrast til «Hestatangane», altså at -o-blir endra til -a-, der det blir vist til §4 i Stadnamnlova om at skrivemåten skal følgja dei gjeldande rettskrivingsprinsippa. Her ønskjer Finnøy kommune å halda på «Hestatongane»,

Fåravegenog Fåramarka: Me avventar skrivemåten til namnesaka er avgjort.

Nesheimsvegen får fuge-s, slik de tilrådde.

Kval/Kvalen: Endra til Kvalen i bunden form, slik de tilrådde.

Var(d)landsvegen/Bøvegen: Her er situasjonen at Bøvegen ikkje kan brukast, på grunn av den komande kommunesamanslåinga. Når det gjeld stavemåte av gardsnamnet Var(d)land, så har dette likevel ikkje noko å seia for vegnamna, fordi høyringsrunden har ført til at vegnamnsnemnda og formannskapet ønskjer å namngje denne vegen etter øya. (Jfr. «Vestre Fognavegen»).

Eidsvåg/Eidsvågen: Her tilrår de å bruka namnet i bunden form. Dei lokalkjende viser her til at«Eidsvåg» var namnet på kaien som hadde båtruter i mange år, og at denne skrivemåten, Eidsvåg, stod i båtrutene i årevis og difor er etablert i skrift.

Søre Eidsvåg/Holevågen/Hålevågen: Nemnda er samd i at «Søre Eidsvåg» bør bytast bort, men dei meiner at skrivemåten bør vera «Hålevågen» med å.

Varenesvegen/Vardnesvegen: Etter synfaring er denne adresseparsellen delt i to, og den er derfor lagt ut på ny høyring.

Selvågneset/Selvågklubben/Selvågvegen: Fordi det ikkje er andre vegar på Selvåg utanom fylkesvegen rundt øya, og fordi det ikkje er nokon tvil om skrivemåten for matrikkelgardsnamnet Selvåg, reknar me med at «Selvågvegen» må vera greitt her.

Bjønnstøvegen/Bjørnstøvegen/Djupevikvegen: Her var «Djupevikvegen» førstevalet frå vegnamnsnemnda, men det kan ikkje brukast, fordi Finnøy kommune allereie har «Djupevikvegen» på Reilstad på Finnøy. Eg ber difor om aksept for skrivemåten «Bjønnstøvegen» her, sjølv om dette stadnamnet tydelegvis ikkje står i SSR. (Med all respekt for SSR, er det mitt inntrykk at det stundom kan vera litt tilfeldig kva som står og ikkje står i dette registeret.)

Sør-Tjørna og Nord-Tjørna: Desse adresseparsellane blir endra til denne vedtekne stavemåten. Dette er uansett veglause hytter, og det blir ikkje sett oppskilt. Lokal uttale er uansett «Tjødnå».

Eidevegen/Eidsvegen og -bakken: Den lokale uttalen av gardsnamnet Eide er «eie» utan d. Om vegen til Eide er det naturlege i det lokale talemålet å seia «eieveien». Fordi de refererer til at ein i samansette namn «bør nytte den samansetjingsmåten som samsvarer med dialektuttalen», og fordi dialektuttalen blir «eieveien» og «eiebakken» ber me om aksept for skrivemåtane «Eidevegen» og «Eidebakken» her.

Brakestien/Brakastien: Blir endra til «Brakastien» i samsvar med tilrådinga.

Hole/Holle/Håle: Finnøy kommune vil etter initiativ frå grunneigarar og fastbuande, be om at det blir opna namnesak om skrivemåten for namnet på denne matrikkelgarden. Det blir sendt eige brev til Kartverket med kopi til dykk, med grunngjeving. Vegnamnet blir sett på vent til dette er avklara.