Sterke ord om kai på Halsnøy

«Etter å ha lest innlegga i dei siste utgåvene av Øyposten så kjennes det rett å koma med ein respons», skriv ordførar Henrik Halleland i dette innlegget.

«Det er to tidligare ordførarar Kjell Nes og Gro Skartveit som har engasjert seg i saka om Skartveit kai. Nes bruker uttrykk som «tvinga i kne» og Skartveit meiner det er «skammeleg». Det er sterke ord å bruka, me prøver å handtera saka på ein ryddig måte, og som tidligare ansvarlege politikarar i Finnøy kommune så hadde eg nok håpa på ein betre dialog. Nå har kommunen ein ledelse som har beslutta å bruka 8,3 mill for at Halsnøy skal få ein offentleg kai som heile øya kan nyta godt av.

Både Skartveit og Nes kritiserer at saka var unntatt offentlighet og at forhandlingsutvalget og ikkje formannskapet skulle hatt denne saka. Men i følge kommunens delegeringsreglementet så skal ikkje forhandlingsutvalget ha denne type saker.

Grunnen til at saka var unntatt offentlighet var at kommunen meinte at det tente saka best, og at det kan vere problematisk med sensitive opplysninger. Nå i ettertid har kommunen fått melding frå dei involverte parter at saka kan opnas, så då har me endra på dette.

> På det tidspunkt Nes uttalar seg er ikkje saka offentleg. Det betyr at kommunen er styrt av  offentlighetsloven og kan ikkje forsvara seg. Det betyr og at han bare hadde informasjon frå ei side.

Forøvrig så var Kjell Nes i 2010  med på å bestemme at kaien blei stengt. Etter dette blei det i hans tid ikkje gjort noko for å utbetre kaien. Dei fire neste åra styrte Gro Skartveit, kaien vart ikkje prioritert då heller.

Dei har og kommentert ein interpellasjon i kommunestyret som etter deira meining ikkje fekk ei korrekt behandling. Nå er det slik at kommunestyrets reglement for interpellasjonar har dei sjølv vore med og vedtatt, og det var dette reglementet som vart fulgt i kommunestyret. Skulle kommunestyrerepresentantane gjere vedtak utan saksutredning og kjennskap til begge sider? Det ville vore å sette dei i ein vanskeleg situasjon. Dei som i kommunestyret argumenterte sterkt for å gjere vedtak burde nok heller bede om ny sak der begge sider blei utreda.

> Difor har eg nå kalla inn til ekstraordinært kommunestyre og sett Skartveit kai på saklista. På denne måten vil ein kunna få grundig behandling av saka og alle representantane kan gjera seg opp ei meining på eit godt grunnlag

 Sidan administrasjonen med rådmannen i spissen er nemnd, har eg lyst til å sei at kritikken er urimeleg mot dei som jobbar ivrig og kvar dag for folk i Finnøy.

Så vil eg slutta der eg starta. Halsnøy samfunnet fortjener ein offentleg kai som fungere til det beste for både innbyggjarar og tilreisande. Dette er kommunestyret opptekne av. Då er det vår plikt å jobba for det. Slik saka nå kan lesast på kommunen sine heimesider».    http://www.finnoy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=648&FilId=2162

Henrik Halleland ,ordførar