NYE STAVANGER: Hvor skal blågrønn satsing skje?

Rådmannen gir ingen klare råd om hvor landbrukskontoret i Nye Stavanger skal ligge. Han gir politikerne to alternativ: Vikevåg eller Judaberg.

I sitt forslag om tjenestetilbudet som skal behandles i Arbeidsutvalget 13. mars, skriver han:

«Kompetansen på næringsutvikling vil være samlet som nå i rådhuset, mens
næringsforvaltning for landbruk og havbruk foreslås organisert i en egen seksjon lokalisert
til Judaberg eller Vikevåg. Stavanger kommune har i dag ingen egen landbruksforvaltning,
men har kjøpt tjenesten fra Sandnes kommune.
En egen seksjon for næringsforvaltning for landbruk og havbruk vil dekke hele nye
Stavanger kommune og vil på en god måte legge til rette for næringene landbruk, havbruk
og fiskeri. Prosjektrådmannen har ingen konkrete anbefalinger knyttet til lokaliseringen av
en slik seksjon ut over at lokaliseringen bør skje med utgangspunkt i hva som best tjener
brukerens behov og hvilke konsekvenser/forutsetninger lokaliseringen vil ha for
tjenesteproduksjonen. Ut fra disse forutsetningene mener prosjektrådmannen at de beste
lokaliseringsvalgene er Vikevåg eller Judaberg – og at Stavanger er en lite hensiktsmessig
lokasjon.»

Han fortsetter:

«Næringsavdelingen i Stavanger kommune har hovedsakelig oppgaver knyttet til
næringsutvikling og i langt mindre grad næringsforvaltning, mens det er et motsatt i
Rennesøy og Finnøy. En styrking av næringsutvikling innenfor blå og grønn sektor bør
inngå i fagmiljøet i næringsavdelingen lokalisert til rådhuset.»