NYE STAVANGER: Flytter ikke NAV-kontorene

Rådmannen foreslår at det fortsatt skal være NAV-kontorer i Vikevåg og på Judaberg.

Her er rådmannen sitt forslag som skal behandles i Arbeidsutvalget for Nye Stavanger onsdag 13. mars:

«De fire partene i forhandlingsutvalget har drøftet og kommet frem til et felles løsningsforslag
med fire NAV-kontor i den nye kommunen, og med NAV-møteplasser i Vikevåg og på
Judaberg. Ved NAV-møteplassene kan innbyggerne gjennomføre samtaler med veileder og
få tilgang til NAV-tjenester uten at de skal måtte dra til Stavanger. Møteplassene skal ha
samme åpningstider for publikum som dagens NAV-kontor i de to kommunene. Dagens
NAV-kontor i Byfjordparken (NAV Eiganes/Tasta) vil ivareta Rennesøy og Finnøy og
administrere møteplassene.

Om andre tjenester sier rådmannen:

Sykehjem, hjemmebaserte tjenester og legekontor
Sykehjem og hjemmebaserte tjenester skal fortsatt drives der de er i dag. I Finnøy utgjør
sykehjem og hjemmetjeneste pr i dag én virksomhet/enhet med egen
virksomhets/enhetsleder. Dette videreføres. Sykehjemmet og hjemmetjenesten i Rennesøy
organiseres på samme måte som i Finnøy, som én virksomhet, med egen virksomhetsleder.
Bofellesskapene for mennesker med utviklingshemming i Rennesøy og Finnøy med
tilhørende funksjoner knyttes til én av de to virksomhetene i Stavanger som organiserer
tilsvarende bofellesskap (BOA Nord). Legekontorene i Vikevåg og på Judaberg skal fortsatt
være lokalisert der de er i dag.

Rus og psykiatri
Ambulante tjenester til mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus som
bor i eget hjem i kommunedelene Finnøy og Rennesøy, samles organisatorisk i en
miljøterapeutisk enhet under Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester. Den
miljøterapeutiske «øy-enheten» skal etter planen ha base i Vikevåg, og skal betjene brukere
i gamle Finnøy og Rennesøy kommuner

Frisklivssentralene på Rennesøy og Finnøy legges organisatorisk inn under Helsehuset, der
Frisklivssentralen for gamle Stavanger ligger, men vil være tilgjengelige på samme
sted/med samme løsning som i dagens kommuner

Kommunal legetjeneste
Kommunal legetjeneste etableres som ny virksomhet, administrativt underlagt helsesjefen.
Virksomheten omfatter legekontorene på Judaberg og i Vikevåg (dvs. ansatte på
legekontoret på Finnøy, og leger og ansatte på legekontoret på Rennesøy). Legekontorene
vil som nevnt fortsatt ha lokaler i Vikevåg og på Judaberg.

Nærhetsprinsippet har vært førende i vurderingene rundt lokalisering av tjenester og
funksjoner i den nye kommunen. Med lokalisering menes det geografiske stedet/lokasjonen
hvor innbyggerne kan få tilgang til tjenesten. Innbyggerne i Stavanger, Finnøy og Rennesøy
vil gjennom prosjektrådmannens forslag fortsatt skal ha kort vei til de viktigste tjenestene
som barnehage, skole, helsestasjon, sykehjem, lege, bibliotekstjenester og idrett-, kultur- og
fritidsaktiviteter mv.