«Jordskiftesaka er beslutta på feil grunnlag»

Birger Hetland (Sp) vil ha avslutta jordskiftesaka Finnøy kommune har gåande mot Skartveit Handel.

Kommunen meiner ueinigheit om grunnforhold må løysast i jordskifteretten. Grunneigar Kjetil Ørnes har hatt møter med kommunen og meiner dei då blei einige o9m ein avtale som regulerer bruken av kaia på Skartveit.

Senterpartiets sin Birger Hetland har engasjert seg i saka og han har no sendt eit skriftleg spørsmål til ordføraren, der han krev ein debatt i kommunestyret sitt møte 11. februar. Hetland er kritisk til manglande og feil informasjon frå administrasjonen, og oppteken av om det i denne saka er gjort forskjellsbehandling.

Hetland skriv i sitt brev til ordføraren:

«Jeg ønsker meg en debatt om disse spørsmålene i kommunestyret, og har pr i dag følgende forslag til vedtak:

Jordskiftesaka som er sett i gang mot Skartveit Handel ved Kjetil Ørnes er beslutta på feil grunnlag, og skal avsluttast.

Forhandlinger og avtale skal utføres lokalt av politikere eller representanter med kjennskap til lokale forhold.

Avtale om tinglysing av bruksrett og tilkomstrett fra land og sjø for den kommunale kaiplata som samsvarer med beskrivelsen fra byggetidspunktet blir inngått. Tilsvarende avtaler søkes inngått på de kommunale kaiene der slike avtaler fortsatt ikke eksisterer.

Den vedtatte oppgraderingen av Skartveit blir satt i gang snarest.»

Rådmann Karin Dokken Austvik har tidlegare sagt til Øyposten at kommunen meiner ei jordskiftesak er ein naturleg måte å få avklart spørsmål rundt eigedomsrett på.