Korleis gjekk det i 2018 og kva tenker dei om 2019?

Nokre av verksemdene i Finnøy og Rennesøy summerer opp og ser framover.

Sølvsmed Folke Helle, Finnøy

Eit godt år, mellom 5 – 10 prosent auke i forhold til 2017. Ein stor kontrakt er i ferd med å ferdigstillast i desse dagar. Med denne kontrakten reknar Folke Helle med å auka omsettinga med rundt 20 prosent neste år, og tilsette i redusert stilling vil få tilbod om større stillingar.

Ryfylkekokken, Finnøy

2018 hadde ein forsiktig oppgang på om lag 5 prosent. Denne auken gjeld både på cateringen og på arrangement på Landahuset. Har tilsett ny kokk, noko som opnar for meir drift og fleire arrangement.

2019 ser veldig bra ut. Innbookinga til forskjellige arrangement har aldri vore større. Frode er svært optimistisk.

Østhus Bygg & Maskin, Finnøy

2018 har vore eit godt år. Omsettinga har auka frå rundt 30 til 40 millionar kroner, det vil sei 25 prosent. Det er investeringar i landbruket som utgjer den største økonomiske veksten for verksemda, i tillegg til bygging av hus og hytter. Slik det ligg an no, ser det ut til at den positive trenden vil fortsetta inn i 2019.

– Me har ikkje mål om å veksa for å bli veldig store, men å bli så gode som mogleg på det me held på med, seier leiar og eigar Kristoffer Østhus.

E.B- Bygg, Finnøy

Verksemda blei etablert i fjor, og har positive tal i rekneskapen allereie i år.

– Me har ingen handlingsplan for neste år, men eit mål om å klara fortsetta på same måte som no. Økonomisk profitt eller ynskje om å bli store, er ikkje drivkrafta vår. Me skal levera handverk av høg kvalitet til konkurransedyktige prisar, samtidig som me skal ha ein trygg og god arbeidsplass med nøgde kundar som stoler på oss, seier Kjell Morten Eggebø.

Rom for terapi, Finnøy

2018 har vore eit år på det jamne, ingen økonomisk vekst. I forhold til oppstartsåret 2014 er  omsettinga rundt 10 prosentlågare.

– Me vurderer å gjera visse endringar i drifta for å stå betre rusta til å møta framtida. Så lenge me ikkje gjer endringar, vil det heller ikkje bli auke omsettinga, seier Birte Lauvsnes Hetland.

Miljøbygg, Finnøy

2018 har vore eit tilnærma normalt år økonomisk. Ein hardt pressa marknad gjer at resultatet ligg litt under 2017. 2019 derimot ser betre ut økonomisk. Det skjer mykje spennande i forhold til drifta, samt at verksemda dreg med seg fleire større byggeprosjekt som vert ferdigstilla.

Pizzakroken AS, Rennesøy

Året 2018 ligg an til å bli som fjoråret, med ei omsetting på rundt 2,6 millionar kroner. Verksemda har hatt ei forsiktig auke dei siste åra.

– Det er ganske spesielt at då botn fall ut av marknaden i 2014, gjekk omsettinga opp, og slik har det fortsett sidan. Slik me er lokalisert no er det ikkje mogleg å veksa meir, kapasiteten er sprengt. Når det gjeld neste år skal me halda trykket oppe, og vil såleis forventa meir eller mindre same resultat som i år, seier leiar Trond Haugvaldstad.

Green Entrans AS, Rennesøy

Verksemda er i ferd med å avslutta eit tre-årig utviklingsprosjekt av ei såkalla fjernstyrt brønnhovud plattform. Green Entrans har investert 10 millionar kroner i prosjektet og er no inne i den avsluttande fasen.

– Me er i dialog med ein seriøs sluttbrukar om installering, og har gode indiaksjonar på at salet går i boks. Denne aktøren er så viktige for oss at det er snakk om å vinna eller å forsvinna. Av naturlege årsaker har me difor ikkje generert mykje økonomisk dei siste tre åra, då hovudfokuset har vore utvikling avplattforma.

– Kva med 2019?

– Me er sjølvsagt optimistiske, og har høge forventningar, kanskje endå høgare til 2020,seier eigar og dagleg leiar, Jørn Haugvaldstad.

Rennesøy Bilsenter, Rennesøy

2018 har vore eit år utan store endringar, og dermed nokså likt fjoråret. Verksemdas er todelt med ei verkstaddel og bruktbilsal. Når det gjeld neste år ventar dagleg leiar Ivar Gundegjerde, ein liten oppgang i bruktbilsalet ettersom El-bilane etter kvart må betala bompengar.

– Vårt mål er å halda trykket oppe og levera gode tenestar, seier Gundegjerde.

Harestad Maskin AS, Rennesøy

2018 har jamt over vore eit godt år med meir enn nok arbeid. Ja, det har faktisk vore så bra at dei har investert 1.5 millionar i maskinparken, og tilsett ein ny medarbeidar i full stilling. 2019 ser imidlertid ikkje like lovande ut.

  • Tidelgare i år hadde me velfylte ordrebøker, men diverre er fleire jobbar blitt utsett på ubestemt tid. Det kan føra til at det blir nødvendig med permitteringar. Når det er sagt ser eg ikkje svart på neste år, men vel heller å tru at det er ein svingning i marknaden slik me erfart fleire gonger gjennom eit langt liv i denne bransjen, seier styreleiar Knut Harestad.