Oppdrett eller reiseliv?

Akvakultur næring er et hett tema på Kyrkjøy i disse dager og planer om et nytt oppdrettsanlegg ved Ådneholmen vest for Nordheimsøy får folk til å stille spørsmål om hvor gjennomtenkt dette er. Saksgangen viser at det er kommet inn protestskriv med 217 underskrifter og brev fra lokale beboere og hyttefolk som viser til mangler ved for-undersøkelser som strømforhold, og påvirkninger for miljø og friluftsliv.

Det viser seg også at det opererer en usikkerhet i forhold til størrelse på oppdrettet. Administrasjonen i Finnøy kommune har også påpekt disse forholdene og kom da med en innstilling til forvaltningsstyret i kommunen. Den sier: Administrasjonen framlegg til vedtak
”Forvaltningsstyret i Finnøy kommune finn argument for å vektlegge lokale fiske-, ferdsel-, friluftsliv- og naturinteresser tyngre enn akvakultur innanfor omsøkt område, og avslår difor søknad om etablering av ny lokalitet for akvakultur ved Ådnaholmen vest av Kyrkjøy”.
Forvaltningsstyret i Finnøy kommune ignorerte Administrasjonen sin innstilling til vedtak og protestene fra andre parter og vedtok 26.11.08 å gi løyve til lokalitet for nytt oppdrettsanlegg ved Ådneholmen. Jeg stiler spørsmål om hvorfor dette ble gjort. Som en beboer på Sjernarøyane og i Finnøy kommune ser jeg at dette kan skape noen arbeidsplasser og litt skatteinntekt til kommunen, men det blir feil å vedta en søknad som innehar elementer av usikkerhet. Til det kan konsekvensene bli for store og dette må utredes på en forsvarlig og ryddig måte før en kan gå videre.
Det finnes også et annet område som ikke er nevnt overhode i denne saken og det er konsekvensen det kan få for de som driver reiselivsnæring og spesielt innen fisketurisme. Sjernarøyane har i dag en voksende næring innen dette segmentet og en kan stille seg spørsmål hvilke konsekvenser økt oppdrettsnæring har å si for salg av dette produktet. En vet fra før at i områder der det er lokalisert oppdrettsanlegg blir fisket ødelagt ved ubrukelig fisk samt ødelagt fiskeutstyr på grunn av forankringer. Det er bare å ta seg en tur ut til Rinkenesgrunna ved Nordheimsøynå hvor det i dag ligger plassert et oppdrettsanlegg. Her får du en opplevelse du sent vil glemme i form av bannskap på grunn av slitte snører og fisk av særdeles dårlig kvalitet.
Derfor bør våre politikere tenke seg grundig om før en fatter vedtak som kan føre til at en næring blir enerådende i et område som i utgangspunktet er forbeholdt alle. Det fører til dårlig ressursutnyttelse og er lite produktivt i det lange løp.

Harald Joa