Når historia gjentek seg

LEIAR

For omlag to år sidan var den kontroversielle frådelingssaka
på Nordbø, den såkalla Nordbø-saka, ei
varm potet i det lokale politiske miljøet i Finnøy. Ein
sentral Kr.F-politikar melde seg ut av lokalpartiet i
protest mot partiet si handteringa av saka, og bølgene
gjekk om kanskje enno høgare i Senterpartiet,
der to av partiet sine tre representantar gjekk saman
med fleirtalet inn for å splitta opp eit av dei største
gardsbruka på Finnøy og leggja størstedelen av jorda
ut som tilleggsjord til eit bruk på naboøya Fogn.

I siste møte i Forvaltningsstyret var det ei liknande
sak kor det vert søkt om frådeling og oppsplitting av
eit større bruk på til saman 254 dekar på Ladstein.
Eit knappast mogeleg fleirtal, 5-4 røyster, gjekk inn
for at det ikkje skulle bli gitt dispensasjon frå kommuneplanen
til den omsøkte frådelinga.

No sparkar mindretalet representert ved Høgre og
Trygve Hetland Senterpartiet på skinnleggen og minner
dei om partiet si stemmegivning i Nordbø-saka
og etterlyser ein bevisst politikk frå partiet si side.
Senterpartiet ,representert ved Peder Østhus, sparkar
tilbake og meiner at ordføraren og hans meiningsfeller
sit på fanget til lokale næringsinterressentar i
denne saka.

Me skal ikkje på det noverande tidspunkt spekulera
i kva som var Senterpartiet sitt motiv i den svært så
overraskande handtering av den betente Nordbøsaka,
men berre konstatera at det i lokalpolitikken
ofte er nære relasjonar og ulike tilnermingar som
gjer at viktige politiske prinsipp og partiprogram vert
lagt til side når saker som dette er oppe til politisk
behandling. I så måte er kanskje Ladstein-saka berre
eit bevis på at historia gjentek seg. Men i begge
desse sakene er det grunn til å minna om at det på
den eine sida berre er partia Høgre og Fr.P som har
vore forutsigbare, og på den andre sida er det dei
to minste partia Arbeiderpartiet og Venstre, som har
stått på ei restriktiv linje.

Dei to største partia, Senterpartiet og Kr.F derimot,
har all grunn til å klargjera sine politiske standpunkt
i slike viktige landbrukspolitiske saker som dette.