Ei verdinøytral påske?

LEIAR

Debatten rundt kristendommen sin posisjon i den norske
skulen og elles i samfunnet har i vinter gått høgt
både i media og dei mange kommunestyra rundt omkring
i landet i samband med høyringsuttalen til dei
nye retningslinjene for KRL-faget. Blant dei aller fleste
kommunestyra i Rogaland har det vore brei tverrpolitisk
semje om å behalda KRL- faget slik det er i dag.

På same tida har me sett skuleleiarar som med utgangspunkt
i dei nye retningslinjene og signala frå
kunnskapsdepartementet trekkjer i tvil grunnlaget for
å kunna gjennomføra dei tradisjonelle jule- og påskegudstenestene
av frykt for at ein skal såra elevar (og
kanskje mest foreldre) som har eit anna verdisyn.

Me ser også at det er desse menneska som på mange
ulike plan arbeider aktivt for å skapa eit sekulært samfunn
fritt for religiøse aktivitetar og markeringar.

Alle statistikkar og oversiktar viser at eit stort fleirtal av
det norske folk framleis er medlemmer av statskyrkja
og både døyper og konfi rmerer borna sine. Dei kraftige
signale som er kome frå kommune-Norge i samband
med KRL- faget og kristendommen sin posisjon
i det norske samfunnet bør sentrale styresmakter ta
innover seg. Her trur me visse politiske miljø i sentrale
strok av landet har undervurdert haldningane til den
kristne kulturarven og verdisynet hjå det norske folk.
Difor bør og einkvar pedagog og skuleleiar i dette landet
heller ikkje ha kvaler med å kunna gjennomføra
både jule- og påskegudtenester dersom dei ynskjer
det og har tradisjonar for dette. Læra om ei gul påske
med kyllingar, høner og egg blir ei påske basert på
feil kulturhistorisk grunnlag og utan innhald. Dersom
skular og barnehagar ikkje skal kunna formidla kva jul
og påske eigentleg handlar om, kan ein kanskje like
gjerne droppa både påske- og juleferien og heller gi
alle ein lang sommarferie i staden

Men ei slik endring trur me sit langt inne i dei fleste
politiske miljø.

God påske- basert på vårt kristne kulturhistoriske
verdigrunnlag!