Tips oss: | Send e-post

Publisert 21.03.2018

  Vil testa ut førarlaus pendlarbuss/bil

  Han er varaordførar i Rennesøy og nestleiar i fellesnemda for Nye Stavanger, og såleis ein sentral person i arbeidet med å etablera den nye storkommunen.

  Tekst og foto. Jon Asgaut Flesjå

  No ser også bonden på Sokn, som nyleg blei frikjøpt ein dag i veka frå gardsarbeidet til å bruka meir tid på arbeidet i fellesnemnda, behovet for eit enno tettare samarbeid med nabokommunen Finnøy. I det som blir dei to nye bydelane i Stavanger frå 2020.

  -I intensjonsavtalen ligg det inne føringar om at me i Rennesøy skal byggja ut ei ny helseklynge i Vikevåg med mange ulike funksjonar. Eit arbeid som me no er godt i gang med. I tillegg er det eit mål i den same intensjonsavtalen, at me også skal byggja opp eit såkalla blågrønt kompetansesenter i ei næringsklynge på Finnøy. Både i det perspektivet og elles, vil det truleg koma ein del nye arbeidsplassar som gjer at det blir ei auka pendling mellom dei to nye bydelane. Så kvifor ikkje då nytta seg av den kompetansen me i dag finn i smartbyen Stavanger, til å få opp eit eige utviklingsprosjekt i form av ein førarlaus pendlarbuss/bil mellom Vikevåg og Judaberg. Stavanger prøver no dette ut på Forus, så kvifor ikkje her, seier ein engasjert Eiane.

  -Og det er knapt nok nokon plass det ligg meir til rette enn nettopp gjennom Finnfast, legg han til.

  Meiner alvor og brukar ressursar
  -Med den sentrale rolle som du i dag har på vegner av Rennesøy kommune, kva inntrykk har du av prosessen så langt, og meiner du framleis at det var det rette for Rennesøy kommune å ta dette valet?

  -Eg er imponert over dei ressursane som Stavanger har brukt og framleis brukar på dette, og den viljen dei viser til at me saman skal få til dette. Difor er eg blitt meir og meir overtydd om at dette var det rette. Bekymringa mi ligg eigentleg berre i alt som enno står att å gjera i denne prosessen, og om me får tid til alt. Eg er difor veldig glad for at me har ein eigen prosjektrådmann, Per Kristian Vareide, som berre skal arbeida med dette. Men og at dei ulike arbeidsgruppene som er oppnemnde også får tilført dei nødvendige ressursane. Difor opplever eg at Stavanger legg svært mykje økonomiske og menneskelege ressursar i det, men også masse prestisje med mål om at dette skal bli skikkeleg og at me skal lukkast og få til noko nytt og heilt genuint. Det har eg og god tru på at me skal få til, for me blir på ein måte eit utstillingsvindauge i heile fylket vårt og langt utover det, på om samanslåingsprosessen i praksis vil lukkast , slår Eiane kategorisk fast.

  For sjølv om han i utgangspunktet hadde sett for seg at fleire kommunar på Nord-Jæren hadde sett verdien av å slå seg saman, trur han at når Nye Stavanger i praksis blir ein ny kommune om kort tid, så er håpet at både Randaberg og Sola kjem etter i løpet av få år.

  Tek med oss det beste frå storbyen
  I intensjonsavtalen ligg det også inne føringar om at ein ynskjer å ha behalda eit så godt tenestetilbod som mogeleg nært opp til der folk bur. Difor er Josten også oppteken av å behalda og vidareutvikla eit så godt tenestetilbod som mogeleg knytt til det nye helsehuset på Vikevåg, og vidareutvikla det gode tverrfaglege samarbeidet som ein har utvikla i kommunen. Då er dette både med tidleg innsats relatert til eit godt tverrfagleg samarbeid og kompetansemiljø svært viktig, slik han ser det.

  - Men på same tida er det også viktig å ta med seg det beste frå storbyen og dei erfaringane ein har gjort seg i dei kjende og innovative pleie- og omsorgssentra som ein har eksempelvis på Stokka, Blidensol og no seinast i Lervik på Storhaug. Og så må me berre innsjå at på nokre område krev ein svært spissa kompetanse, og den difor må finnast meir sentralt.

  Felles kollektivutfordringar og arbeidsmarknad
  Eiane ser også for seg at på sikt, særleg når Finnfast er nedbetalt, så vil både Rennesøy og Finnøy få dei same kollektivutfordringane. Då særleg knytt til buss. Difor ser han også verdien av at ein står samla også på dette området inn mot sentrale myndigheiter.

  Han ser også for seg at det vil vera ein styrke for både Rennesøy og Finnøy å utvikla ein felles arbeidsmarknad, for å redusera den daglege pendlinga gjennom ein bomring, men også i form av ei rushtidsavgift på Nord-Jæren som berre blir høgare og høgare for folk flest.

  -I det perspektivet vil næringsområdet på Hanasand få ei enno meir sentral rolle, og viktigheita av å få etablert nye verksemder både der og lokalt vil berre bli større og større, meiner han.

  -Det vil vera ein vinn-vinn situasjon for både Finnøy og Rennesøy, og me tek no nye steg og ei for å få dette til.

  Viktig å bli godt representert
  På spørsmål om kva politisk rolle og ambisjonar han sjølv har i den nye storkommunen, er det lite konkrete svar å få.

  -Det skal valkomiteen få svar på når den tid kjem. Men det er likevel svært viktig at både Rennesøy og Finnøy blir godt representerte i den første valperioden. Då også i form av politikarar som har eit eigarskap til heile samanslåingsprosessen og intensjonsavtalen. På den måten kan dei ta prosessen vidare inn i den nye kommunen, seier ein diplomatisk varaordførar som truleg vil kunne få ein sentral posisjon for KrF i det nye bystyret.

  Men akkurat på denne uvanleg vakre, første vårdagen heime på gardsbruket sitt på Sokn, er det meir den noko utolmodige bonden i han som kjem fram. Iveren til endeleg å kunne få byrja på våronnarbeidet tek då fort overhand. Og med begge beina, bokstaveleg tala, godt festa i bakken, og med ein unik utsikt utover det vakre landskapet i alle himmelretningar frå gardstunet heime på sitt kjære Sokn, har han ein god oversikt over den nye kommunen sin. Både i sør mot Stavanger og lengre innover mot øyane i Ryfylke.

  Det kan vera eit godt bakteppe og utgangspunkt å ha med seg, når han no skal vera med å losa både Rennesøy og Finnøy trygt inn i den nye storkommunen.

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.07.2018 - 22:19

  Skyttarlaget og Fogn oppvekstsenter får spelemidlar

  Finnøy skyttarlag får tildelt kr 928 000,- til ny innandørs skytebane,og Fogn oppvekstsenter Kr 280 000,- til sitt nye fleirbruks-/leikeområdet ved skulen.Finnøy Idrettslag,derimot,er ikkje prioritert for tildeling av spelemidlar til sitt nye klubbhus på Leikvoll som er under planlegging.Dette kjem fram av Rogaland Fylkeskommune sine prioriteringar for spelemiddeltilskot til idrettsanlegg og kulturbygg for 2018.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.07.2018 - 10:42
  55079C4E-3088-4EE1-8A8E-89A8A6ABBE08.jpeg

  Kraftig avlingssvikt-2.slåtten alt over

  Medan sola og varmen steiker, og før rekordtørken gir enno kraftigare innhogg i grasavlingane,prøver bøndene å berga dei siste restane av det som berre for to- tre veker sidan såg ut til å bli ein tidleg og god 2.slått.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 02.07.2018 - 13:02

  Øyposten tek ferie!

  Øyposten tek ferie fram til 23. juili.

  Håpar du har ein strålande ferie!

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.06.2018 - 17:27
  skartveitdag3.JPG

  Klart for Skartveitdagen laurdag 30. juni

  I dagens avis skreiv me sundag 30. juni, dette skulle sjølvsagt vore laurdag 30. juni.

  Om du ikkje allereie har gjort det – sett av søndag 30. juni til eit besøk på Skartveitdagen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.06.2018 - 11:59
  kenny33.jpg

  Ken Øystein tok styringa

  Han var skulelei og fekk elendige karakterar, men så fann Ken Øystein Handeland ny motivasjon.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.06.2018 - 09:58
  DSC_3635.JPG

  Kjekt på fotballdagen

  120 ungar i alderen 6-9 år var med på Øyposten og Finnøy IL sin fotballdag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 26.06.2018 - 09:49
  ottohuset.JPG

  Skrinlegg kulturhus

  Stftelsen Otto-huset er lei av å venta på pengar frå Finnøy kommune. Planane om kulturhus blir lagt vekk.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 22.06.2018 - 13:48
  oppdrett1.jpg

  Får nye oppdrettsmillionar

  Finnøy kommune kan få 30-40 millionar frå Havbruksfondet i 2018.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.06.2018 - 10:42
  skartveitdag.JPG

  Skartveitdagen 30. juni

  Skartveitdagen blir arrangert laurdag 30. juni.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.06.2018 - 19:41
  BBC5859F-9C52-4F56-B5E9-5863A7C27FB9.jpeg

  Finnøy vant toppoppgjøret mot Kvitsøy

  Dei har møtt kvarandre på fotballbanen heilt sidan 1950-og 60 talet,men at dei skulle møtast til toppkamp i 6.divisjon og til å med innta tabelltoppen saman når serien er halvspela,var det vel dei færraste fotballinteresserte Kvitsøy- og  finnøybuar som hadde trudd då sesongen starta.Likevfullt er det nettopp desse to øyalaga som tronar aleine øverst på tabellen når laga no tek sommarferie.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.06.2018 - 17:16

  Finnfast kan vera nedbetalt i 2023

  Eit fleirtal i fylkestinget,bestående av partia FrP,Høgre,Ap og Senterpartiet,vedtok i sitt møte i i går,tysdag,at også elbilar skal betala for passering i alle bomstasjonar.Det skal maksimalt betalast halv takst av ordinære diesel- og bensinkjøretøy.Det kan føra til at nedbetalinga av Finnfast kan veta fullført alt i 2023.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.06.2018 - 12:43

  Fylkesmannen vil ikkje flytte kommunegrensa på Ombo

  Sjølv om eit solid fleirtal av innbyggjarane på Ombo gjennom folkehøyringar har gitt uttrykk for at dei ynskjer å høyra til i ein kommune,tilrår Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, at kommunegrensa mellom Hjelmeland og Finnøy blir som i dag.Det bur til saman omlag 240 innbyggjarar på øya.90 av dei høyrer til i Hjelmeland.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.06.2018 - 12:02

  Øyposten feirer tomata!

  Det er i dag 90 år sidan den fyrste tomata vart planta på Finnøy!

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.06.2018 - 23:38

  Forbod mot slåing av veggrøftene

  Du har kanskje lagt merke til det,og gjerne irritert deg litt over det også;Både graset og ugraset står framleis meterhøgt langs veggrøftene rundt omkring på øyane i Finnøy, men også elles.Det er likevel ein grunn til at vegrøftene ikkje er slegne enno.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.05.2018 - 13:06

  Har starta etterforsking på Ombo

  Etterforskinga rundt brannen på Ombo er i full gang.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.05.2018 - 12:16
  biltrafikk.JPG

  Kven har vikeplikt?

  I fleire kryss i Finnøy er det ikkje klart nok kven som eigentleg har vikeplikt og forkøyrsrett.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.05.2018 - 10:06
  BRANN OMBO mannskap1.jpg

  OPPDATERT: Det brenn framleis på Ombo

  Måndag morgon er det et igjen sett inn helikopter i slukkingsarsarbdeit på Ombo. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 27.05.2018 - 23:54

  Brenn framleis

  Då Øyposten reiste frå Ombo sundag kveld klokka 2300 var det framleis flammar å sjå to satder på øya. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 27.05.2018 - 18:37

  Brannen blussar stadig opp

  Folk på Ombo førebur seg no på evakuering

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.05.2018 - 17:33
  9601C16C-B410-4E8D-89C6-3A44853E8030.jpeg

  Store ressursar er sett inn i skogbrannen på Ombo

  Både Sivilforsvaret,lokalt brannvesen og tre helikopter er sett inn  i arbeidet med å slukke skogbrannene like nordaust for Eidsund på Ombo.Over 1000 mål skog og kratt er brunne ned.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.05.2018 - 10:53
  finnøy fotball.JPG

  Fotballfest på heimebane

  24. juni lagar Finnøy IL og Øyposten fotballturnering på Leikvoll.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 23.05.2018 - 13:34
  ungar.JPG

  Fleire i Finnøy

  Fersk befolkningsstatistikk viser vekst i folketalet i Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.05.2018 - 16:02
  SAM_2908.JPG

  Stor oppslutnad om 17. maifeiringa på Finnøy

  Bilkortesje rundt øya om morgonen, kransenedlegging ved bautaen over eidsvollmannen Asgaut Regelstad, og påfylgjande gudsteneste i Hesby Kyrkje etterpå. Det var hovedmenyen på 17.maiprogrammet på Finnøy i føremiddag. Kl.12.30 hadde nærmare 1000 menneske samla seg i fleibrukshallen, der 7. klasse og foreldre som 17. maikomite sytte for eit variert og flott program.

  » Les heile saka