Tips oss: | Send e-post

Publisert 21.03.2018

  Vil testa ut førarlaus pendlarbuss/bil

  Han er varaordførar i Rennesøy og nestleiar i fellesnemda for Nye Stavanger, og såleis ein sentral person i arbeidet med å etablera den nye storkommunen.

  Tekst og foto. Jon Asgaut Flesjå

  No ser også bonden på Sokn, som nyleg blei frikjøpt ein dag i veka frå gardsarbeidet til å bruka meir tid på arbeidet i fellesnemnda, behovet for eit enno tettare samarbeid med nabokommunen Finnøy. I det som blir dei to nye bydelane i Stavanger frå 2020.

  -I intensjonsavtalen ligg det inne føringar om at me i Rennesøy skal byggja ut ei ny helseklynge i Vikevåg med mange ulike funksjonar. Eit arbeid som me no er godt i gang med. I tillegg er det eit mål i den same intensjonsavtalen, at me også skal byggja opp eit såkalla blågrønt kompetansesenter i ei næringsklynge på Finnøy. Både i det perspektivet og elles, vil det truleg koma ein del nye arbeidsplassar som gjer at det blir ei auka pendling mellom dei to nye bydelane. Så kvifor ikkje då nytta seg av den kompetansen me i dag finn i smartbyen Stavanger, til å få opp eit eige utviklingsprosjekt i form av ein førarlaus pendlarbuss/bil mellom Vikevåg og Judaberg. Stavanger prøver no dette ut på Forus, så kvifor ikkje her, seier ein engasjert Eiane.

  -Og det er knapt nok nokon plass det ligg meir til rette enn nettopp gjennom Finnfast, legg han til.

  Meiner alvor og brukar ressursar
  -Med den sentrale rolle som du i dag har på vegner av Rennesøy kommune, kva inntrykk har du av prosessen så langt, og meiner du framleis at det var det rette for Rennesøy kommune å ta dette valet?

  -Eg er imponert over dei ressursane som Stavanger har brukt og framleis brukar på dette, og den viljen dei viser til at me saman skal få til dette. Difor er eg blitt meir og meir overtydd om at dette var det rette. Bekymringa mi ligg eigentleg berre i alt som enno står att å gjera i denne prosessen, og om me får tid til alt. Eg er difor veldig glad for at me har ein eigen prosjektrådmann, Per Kristian Vareide, som berre skal arbeida med dette. Men og at dei ulike arbeidsgruppene som er oppnemnde også får tilført dei nødvendige ressursane. Difor opplever eg at Stavanger legg svært mykje økonomiske og menneskelege ressursar i det, men også masse prestisje med mål om at dette skal bli skikkeleg og at me skal lukkast og få til noko nytt og heilt genuint. Det har eg og god tru på at me skal få til, for me blir på ein måte eit utstillingsvindauge i heile fylket vårt og langt utover det, på om samanslåingsprosessen i praksis vil lukkast , slår Eiane kategorisk fast.

  For sjølv om han i utgangspunktet hadde sett for seg at fleire kommunar på Nord-Jæren hadde sett verdien av å slå seg saman, trur han at når Nye Stavanger i praksis blir ein ny kommune om kort tid, så er håpet at både Randaberg og Sola kjem etter i løpet av få år.

  Tek med oss det beste frå storbyen
  I intensjonsavtalen ligg det også inne føringar om at ein ynskjer å ha behalda eit så godt tenestetilbod som mogeleg nært opp til der folk bur. Difor er Josten også oppteken av å behalda og vidareutvikla eit så godt tenestetilbod som mogeleg knytt til det nye helsehuset på Vikevåg, og vidareutvikla det gode tverrfaglege samarbeidet som ein har utvikla i kommunen. Då er dette både med tidleg innsats relatert til eit godt tverrfagleg samarbeid og kompetansemiljø svært viktig, slik han ser det.

  - Men på same tida er det også viktig å ta med seg det beste frå storbyen og dei erfaringane ein har gjort seg i dei kjende og innovative pleie- og omsorgssentra som ein har eksempelvis på Stokka, Blidensol og no seinast i Lervik på Storhaug. Og så må me berre innsjå at på nokre område krev ein svært spissa kompetanse, og den difor må finnast meir sentralt.

  Felles kollektivutfordringar og arbeidsmarknad
  Eiane ser også for seg at på sikt, særleg når Finnfast er nedbetalt, så vil både Rennesøy og Finnøy få dei same kollektivutfordringane. Då særleg knytt til buss. Difor ser han også verdien av at ein står samla også på dette området inn mot sentrale myndigheiter.

  Han ser også for seg at det vil vera ein styrke for både Rennesøy og Finnøy å utvikla ein felles arbeidsmarknad, for å redusera den daglege pendlinga gjennom ein bomring, men også i form av ei rushtidsavgift på Nord-Jæren som berre blir høgare og høgare for folk flest.

  -I det perspektivet vil næringsområdet på Hanasand få ei enno meir sentral rolle, og viktigheita av å få etablert nye verksemder både der og lokalt vil berre bli større og større, meiner han.

  -Det vil vera ein vinn-vinn situasjon for både Finnøy og Rennesøy, og me tek no nye steg og ei for å få dette til.

  Viktig å bli godt representert
  På spørsmål om kva politisk rolle og ambisjonar han sjølv har i den nye storkommunen, er det lite konkrete svar å få.

  -Det skal valkomiteen få svar på når den tid kjem. Men det er likevel svært viktig at både Rennesøy og Finnøy blir godt representerte i den første valperioden. Då også i form av politikarar som har eit eigarskap til heile samanslåingsprosessen og intensjonsavtalen. På den måten kan dei ta prosessen vidare inn i den nye kommunen, seier ein diplomatisk varaordførar som truleg vil kunne få ein sentral posisjon for KrF i det nye bystyret.

  Men akkurat på denne uvanleg vakre, første vårdagen heime på gardsbruket sitt på Sokn, er det meir den noko utolmodige bonden i han som kjem fram. Iveren til endeleg å kunne få byrja på våronnarbeidet tek då fort overhand. Og med begge beina, bokstaveleg tala, godt festa i bakken, og med ein unik utsikt utover det vakre landskapet i alle himmelretningar frå gardstunet heime på sitt kjære Sokn, har han ein god oversikt over den nye kommunen sin. Både i sør mot Stavanger og lengre innover mot øyane i Ryfylke.

  Det kan vera eit godt bakteppe og utgangspunkt å ha med seg, når han no skal vera med å losa både Rennesøy og Finnøy trygt inn i den nye storkommunen.

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.09.2018 - 19:22
  45A8701F-2B98-4741-A8E0-9AB98979A7A9.jpeg

  Nye Stavanger vil ha Finnøy med på «Hjem-jobb-hjem»

  Ei samrøystes Fellesnemd for Nye Stavanger,vedtok i dag at prosjektrådmannen for den nye storkommunen skulle gå i dialog med fylkeskommunen med tanke på at også Finnøy og Rennesøy skulle bli med i den såkalla «hjem-jobb-hjem» ordninga.Då i form av ei sterkt rabattert billettordning på hurtigbåt og event. supplerande tog og buss.Det var representanten Frode Myrhol frå FNP (folkeaksjonen nei til bompenger) som fremja forslaget.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.09.2018 - 00:03
  58518102-D2C0-42F8-999E-429A8AB4A9F8.jpeg

  Bil kjørte av vegen ved Hagatunet

  Politiet melder på Twitter i kveld at ein bil har kjørt utfor vegen ved Hagatunet i Judaberg sentrum.Det er betydeleg materielle skader på bilen,og det skal berre vera føraren som har vore i bilen då ulykka skjedde.Ambulansepersonell skal vera på staden.Føraren skal vera oppegåande,og såleis ikkje alvorleg skada.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.09.2018 - 15:00
  bustader sjernarøy.jpg

  «Treng ikkje fleire bustadfelt»

  Rådmann Karin Dokken Austvik ser ikkje behov for å setta av meir areal til bustader i Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.09.2018 - 15:07
  Odd Bleie.jpg

  Bleie trekkjer seg ut av politikken

  Nåverande varaordførar i Finnøy,Odd Bleie frå Senterpartiet, har både pensjonert seg som bonde,og vil frå neste år også tre tilbake frå lokalpolitikken.-Eg har gitt beskjed til nominasjonskomiteen at det ikkje blir aktuelt å bli med vidare,seier Bleie til ØP-nett.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.09.2018 - 22:28
  EA167CD5-D219-4D72-9023-C85917F29E79.jpeg

  Storsiger til Finnøy

  Finnøy vann heile 5-0 over botnlaget Tasta 2 på Leikvoll i kveld.Dermed ligg laget enno på direkte opprykksplass,berre to poeng bak Kvitsøy, etter at øyalaget noko overraskande gjekk på ein skikkelig smell heime mot Pol i siste serierunde.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.09.2018 - 17:29
  85FC8E9A-A0D7-4CC8-9384-2530854CB1A9.jpeg

  Finnøy kommune fekk 45,8 millionar i «Jackpot»

  Av Jon Asgaut Flesjå

  Tildelinga frå det mykje omtala Havbruksfondet er no klart for 2018.Som landets 5.største oppdrettskommune,får Finnøy tildelt heile 45,8 millionar ubudsjetterte kroner direkte inn i kommunekassa alt i løpet av dei første dagane.Rennesøy vil også få sin del av denne» fondskaka»,og kan bokføre 7,2 millionar friske kroner på sin kommunerekneskap for i år.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.09.2018 - 14:37
  sjernarøy kunstgress33.jpg

  Beklagar at det går så seint

  Sjernarøy IL vil ha kunstgrasbane, men får ikkje svar frå kommunen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 06.09.2018 - 16:02
  DSC_32141.JPG

  På veg ut

  Gro Skartveit og Heidi Skifjell står føre ein travel haust med store endringar i kvardagen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 05.09.2018 - 14:33
  886A4A3D-73B7-468E-A703-F8035C916C78.jpeg

  Lensmannkontoret på Judaberg består

  Ryfylkeøyane lensmannsdistrikt betjene i dag kommunane Rennesøy,Kvitsøy og Finnøy.Etter forslag frå politimesteren, vil tjenestestaden på Judaberg halda fram,men vil ikkje lenger vera ein eigen administrasjonsstad for ei tenesteeining som i dag,men bli ein framskoten lokasjon av Stavanger politistasjon.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.09.2018 - 14:11
  folk2.jpg

  Vil låna deg og venene dine

  Har du tanker om korleis ein skapar eit godt lokalsamfunn? No kan du vera med på å rigga Nye Stavanger kommune.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.09.2018 - 05:48

  Stortap for Finnøy

  Finnøy gjekk på eit stortap ,0-5,i bortekampen mot Hundvåg 2 i går kveld.Etter at laget også måtte nøye seg med berre eitt poeng i forrige bortekamp mot Sola 3,saktar dei no også akterut i kampen mot opprykk til 5.divisjon.Kvitsøy som framleis held fram med si imponerande seiersrekke,ligg no fem poeng framfor på toppen av tabellen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.09.2018 - 13:34
  brann ombo1.jpg

  Henlegg brannen på Ombo

  Politiet er ferdig med Ombo-brannen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.08.2018 - 08:18
  dronebilde judaberg halvard bøe.jpg

  Finnøy nr 144 i NM

  Finnøy kommune blir på NHO sitt nye kommunebarometer rangert høgare enn Rennesøy. (Foto: Halvard Bøe)

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.08.2018 - 22:53
  993DD1B7-CB06-434D-A502-974786798545.jpeg

  Tørkekrisa gir tomme blomkålhyller

  Den ekstreme varmen og tørken både i Norge og store delar av Europa i sommar, fører til at butikkane ikkje lenger får tak i blomkål. På KIWI-butikken i Fåhagen var det berre eit papirstykke å finna i grønnsaksdisken der blomkåla til vanleg er å finna.Der stod det å lesa at både Norge og heile Europa nå nærmast er tomme for blomkål, og at prisane fyk til himmels.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 20.08.2018 - 23:07

  På tabelltopp med 10 mann

  Finnøy befesta sin posisjon på tabelltoppen i si pulje saman med Kvitsøy, etter at dei vann 3-0 over «polske» Brodd 3 på Leikvoll i kveld.Heimelaget måtte spela store delar av kampen med berre 10 mann,etter at keeperdebutant Marton Østebøvik vart utvist berre 20 minuttar ut i kampen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 18.08.2018 - 16:45
  DSC_5003.JPG

  Vått, rått og flott

  Innsatsen var på topp i det våte element. Prestisje og knallharde duellar, rå styrke og ulik taktikk, mens flere hundre sto på kaia og heia deltakarane fram.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 18.08.2018 - 12:04
  marit vignes1.jpg

  Populær kulturpris til Marit

  Finnøy kommune sin aller siste kulturpris går til Marit Meltveit Vignes.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 18.08.2018 - 11:58
  DSC_4417.JPG

  Festivalen er i gang

  Regnet la ingen dempar på stemninga då Tomatfestivalen 2018 opna.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.08.2018 - 14:57
  IMG_5840.JPG

  Klima og Miljø på fagdagen

  Tomatprodusentane i Finnøy og Rennesøy er bekymra for auka Co2 avgift.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.08.2018 - 13:00
  DSC_2873.JPG

  Vasking av tunnelane

  Ved midnatt natt til måndag 20. august startar Statens vegvesen vasking av E39 Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.08.2018 - 13:55
  DSC_3277.JPG

  Taco i godt tomatvêr?

  Det såg veldig vått ut, men så....

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.08.2018 - 13:47
  DSC_4273.JPG

  Den store dagen

  42 elevar starta i fyrste klasse i dag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.08.2018 - 09:40
  dugnad.JPG

  Idrettslaget treng dugnadsfolk

  Meld frå om du skal vera med på dugnad. Finnøy IL treng deg.

  Med sin enorme dugnadsinnsats spelar Finnøy Idrettslag ei sentral rolle for å få til Tomatfestivalen, men dugnadssjef Kristian Spanne slit litt med å få respons frå folket:

  - Me skal ha 250 menneske på dugnad og me har fått svar frå 80 som skal vera med og 25 som ikkje kan vera med. Men eg treng svar fråd dei siste 160. Me treng å vita om dei kjem eller ikkje, seier han.

  Dugnaden startar allereie litt på onsdag og blir avslutta søndag.

  - Det er lette oppgåver, slik at alle kan delta. Det er berre å ta kontakt med meg på telefon 915 25 019, oppfordrar Spanne.

  » Les heile saka