Tips oss: | Send e-post

Publisert 21.03.2018

  Vil testa ut førarlaus pendlarbuss/bil

  Han er varaordførar i Rennesøy og nestleiar i fellesnemda for Nye Stavanger, og såleis ein sentral person i arbeidet med å etablera den nye storkommunen.

  Tekst og foto. Jon Asgaut Flesjå

  No ser også bonden på Sokn, som nyleg blei frikjøpt ein dag i veka frå gardsarbeidet til å bruka meir tid på arbeidet i fellesnemnda, behovet for eit enno tettare samarbeid med nabokommunen Finnøy. I det som blir dei to nye bydelane i Stavanger frå 2020.

  -I intensjonsavtalen ligg det inne føringar om at me i Rennesøy skal byggja ut ei ny helseklynge i Vikevåg med mange ulike funksjonar. Eit arbeid som me no er godt i gang med. I tillegg er det eit mål i den same intensjonsavtalen, at me også skal byggja opp eit såkalla blågrønt kompetansesenter i ei næringsklynge på Finnøy. Både i det perspektivet og elles, vil det truleg koma ein del nye arbeidsplassar som gjer at det blir ei auka pendling mellom dei to nye bydelane. Så kvifor ikkje då nytta seg av den kompetansen me i dag finn i smartbyen Stavanger, til å få opp eit eige utviklingsprosjekt i form av ein førarlaus pendlarbuss/bil mellom Vikevåg og Judaberg. Stavanger prøver no dette ut på Forus, så kvifor ikkje her, seier ein engasjert Eiane.

  -Og det er knapt nok nokon plass det ligg meir til rette enn nettopp gjennom Finnfast, legg han til.

  Meiner alvor og brukar ressursar
  -Med den sentrale rolle som du i dag har på vegner av Rennesøy kommune, kva inntrykk har du av prosessen så langt, og meiner du framleis at det var det rette for Rennesøy kommune å ta dette valet?

  -Eg er imponert over dei ressursane som Stavanger har brukt og framleis brukar på dette, og den viljen dei viser til at me saman skal få til dette. Difor er eg blitt meir og meir overtydd om at dette var det rette. Bekymringa mi ligg eigentleg berre i alt som enno står att å gjera i denne prosessen, og om me får tid til alt. Eg er difor veldig glad for at me har ein eigen prosjektrådmann, Per Kristian Vareide, som berre skal arbeida med dette. Men og at dei ulike arbeidsgruppene som er oppnemnde også får tilført dei nødvendige ressursane. Difor opplever eg at Stavanger legg svært mykje økonomiske og menneskelege ressursar i det, men også masse prestisje med mål om at dette skal bli skikkeleg og at me skal lukkast og få til noko nytt og heilt genuint. Det har eg og god tru på at me skal få til, for me blir på ein måte eit utstillingsvindauge i heile fylket vårt og langt utover det, på om samanslåingsprosessen i praksis vil lukkast , slår Eiane kategorisk fast.

  For sjølv om han i utgangspunktet hadde sett for seg at fleire kommunar på Nord-Jæren hadde sett verdien av å slå seg saman, trur han at når Nye Stavanger i praksis blir ein ny kommune om kort tid, så er håpet at både Randaberg og Sola kjem etter i løpet av få år.

  Tek med oss det beste frå storbyen
  I intensjonsavtalen ligg det også inne føringar om at ein ynskjer å ha behalda eit så godt tenestetilbod som mogeleg nært opp til der folk bur. Difor er Josten også oppteken av å behalda og vidareutvikla eit så godt tenestetilbod som mogeleg knytt til det nye helsehuset på Vikevåg, og vidareutvikla det gode tverrfaglege samarbeidet som ein har utvikla i kommunen. Då er dette både med tidleg innsats relatert til eit godt tverrfagleg samarbeid og kompetansemiljø svært viktig, slik han ser det.

  - Men på same tida er det også viktig å ta med seg det beste frå storbyen og dei erfaringane ein har gjort seg i dei kjende og innovative pleie- og omsorgssentra som ein har eksempelvis på Stokka, Blidensol og no seinast i Lervik på Storhaug. Og så må me berre innsjå at på nokre område krev ein svært spissa kompetanse, og den difor må finnast meir sentralt.

  Felles kollektivutfordringar og arbeidsmarknad
  Eiane ser også for seg at på sikt, særleg når Finnfast er nedbetalt, så vil både Rennesøy og Finnøy få dei same kollektivutfordringane. Då særleg knytt til buss. Difor ser han også verdien av at ein står samla også på dette området inn mot sentrale myndigheiter.

  Han ser også for seg at det vil vera ein styrke for både Rennesøy og Finnøy å utvikla ein felles arbeidsmarknad, for å redusera den daglege pendlinga gjennom ein bomring, men også i form av ei rushtidsavgift på Nord-Jæren som berre blir høgare og høgare for folk flest.

  -I det perspektivet vil næringsområdet på Hanasand få ei enno meir sentral rolle, og viktigheita av å få etablert nye verksemder både der og lokalt vil berre bli større og større, meiner han.

  -Det vil vera ein vinn-vinn situasjon for både Finnøy og Rennesøy, og me tek no nye steg og ei for å få dette til.

  Viktig å bli godt representert
  På spørsmål om kva politisk rolle og ambisjonar han sjølv har i den nye storkommunen, er det lite konkrete svar å få.

  -Det skal valkomiteen få svar på når den tid kjem. Men det er likevel svært viktig at både Rennesøy og Finnøy blir godt representerte i den første valperioden. Då også i form av politikarar som har eit eigarskap til heile samanslåingsprosessen og intensjonsavtalen. På den måten kan dei ta prosessen vidare inn i den nye kommunen, seier ein diplomatisk varaordførar som truleg vil kunne få ein sentral posisjon for KrF i det nye bystyret.

  Men akkurat på denne uvanleg vakre, første vårdagen heime på gardsbruket sitt på Sokn, er det meir den noko utolmodige bonden i han som kjem fram. Iveren til endeleg å kunne få byrja på våronnarbeidet tek då fort overhand. Og med begge beina, bokstaveleg tala, godt festa i bakken, og med ein unik utsikt utover det vakre landskapet i alle himmelretningar frå gardstunet heime på sitt kjære Sokn, har han ein god oversikt over den nye kommunen sin. Både i sør mot Stavanger og lengre innover mot øyane i Ryfylke.

  Det kan vera eit godt bakteppe og utgangspunkt å ha med seg, når han no skal vera med å losa både Rennesøy og Finnøy trygt inn i den nye storkommunen.

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 19.04.2018 - 08:36
  639A9380-63A7-470D-AF86-A95F6C857167.jpeg

  Finnøy på openheits-toppen

  Av:Jon Asgaut Flesjå

  Finnøy er den kommunen i Rogaland som scorar høgast på openheit og innsyn.Det kjem fram av ein rapport som det såkalla Offentlighetsutvalget har gjennomført med bakgrunn i krav om innsyn hjå alle landets kommunar.Også dei to andre kommunane i Nye Stavanger,Rennøy og Stavanger,scorar høgt.Finnøy ligg også heil oppe på ein 12.plass blandt alle landets kommunar.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.04.2018 - 13:23

  Meir kolonnekøyring i Rennfast

  Frå kl.22.00 i kveld,måndag 16.april og ei veke framover, vil det på ny bli gjennomført kolonnekøyring i både Mastrafjordtunnelen og Byfjordtunnelen.Årsaka er at tunnelveggen skal malast kvite,opplyser Statens Veivesen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.04.2018 - 08:37
  SAM_2608.JPG

  Feil om Teigen-dugnad

  Til alle dykk som stilte opp og var klar for å gjera dugnad i i det flotte vårværet i Teigen no på lørdag, og som etterlyste både han Arild og alt som skulle organiserast; Det var Øyposten som diverre ved ein feil hadde annonsert at det var "fyrstkomande lørdag" og ikkje "neste lørdag" 21.april, som er den rette dagen for dette veldig positive tiltaket.Øyposten beklagar feilen på det sterkaste. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 14.04.2018 - 06:49
  4F043D82-274F-409E-B391-42FA57B13C14.jpeg

  Tre omkom i brann i campingvogn på Sokn

  Tekst og foto:Jon Asgaut Flesjå

  Tre personar er av politiet bekrefta omkomne etter brann i ei campingvogn på Sokn.Fleire campingvogner er også totalskada Rennesøy kommune har kalla ut kriseteam.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.04.2018 - 10:46

  Ordføraren var til stades

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.04.2018 - 23:09

  Kraftig auke i skatteinngangen

  Finnøy kommune kunne gleda seg over ein auke i skatteinngangen for mars 2018 i forhold til mars 2017 på heile 3,4 millionar kroner.Det er ein auke på 27,4 prosent.Mars månad er ein viktig månad med omsyn til innbetaling av både forskotsskatt og arbeidsgivaravgift.For dei tre første månadane i 2018 er det også ein betydeleg auke i forhold til same periode i 2017 på 16,7 %.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.04.2018 - 12:49
  142D2092-316E-4EFF-8E3D-FD0CCA45EF2E.jpeg

  Einigheit om nye ferjeruter i Finnøy

  Alle dei ulike grendelaga på dei ikkje landfaste øyane i kommunen har blitt einige om eit felles ruteframlegg i sitt forslag til høyring som Fylkeskommunen har invitert til.Det er venta at formannskapet vil slutta seg til dette framlegget i sitt møte førstkomande fredag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 06.04.2018 - 14:08

  Vårvask av Rennfast

  Pressemelding frå Statens Vegvesen

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.03.2018 - 10:00
  AAA18790-EA6C-48D0-9D97-B247F4D3364B.jpeg

  Nye Stavanger vil ha HEILE Ombo

  Fellesnemda for Nye Stavanger har i sin høyringsuttale samrøystes gått inn for at heile øya Ombo,som i dag er delt mellom Hjelmeland og Finnøy,blir ein del av Nye Stavanger.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.03.2018 - 09:45
  brann hønsehus1.jpg

  Over 20 000 kyllingar brann inne

  Heile kyllinghuset,til bonde Noralf Reilstad på Kindingstad, brann ned til grunnen i dag tidleg.Den berre to dagar gamle kyllingbesetninga på meir enn 20000 kyllingar strauk med.

  Etter det Øyposten kunne konstatere ,var der ingen av dei nærliggjande bygningane på det store gardstunet som var tydeleg skada.Det ligg ei eldre løe og to bustadhus i det same tunet.

  Dette kyllinghuset er eit av dei sist bygde i sitt slag på Finnøy,og det finns eit liknande og like stort hønehus hjå den nærmaste naboen på Kindingstad,berre eit par hundre meter unna.

  Brannårsaka er enno ukjent.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 25.03.2018 - 14:15
  3428E29E-91AE-473A-8BCF-EF687A33E6D1.jpeg

  Påskedrama i Vignesneset

  Dei kom frå Karmøy i nord til langt nedover Jæren i sør ,då søndagskulen på Finnøy i dag,palmesundag, igjen inviterte til påskevandring på Nordre Vignes på Steinnesvåg.Og som under rekorddeltakinga i fjor,møtte også over 700 opp for å få med seg påskebodskapen ved inngangen til den stille veka.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.03.2018 - 18:52
  COLOURBOX2488607.jpg

  Vil testa ut førarlaus pendlarbuss/bil

  Han er varaordførar i Rennesøy og nestleiar i fellesnemda for Nye Stavanger, og såleis ein sentral person i arbeidet med å etablera den nye storkommunen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 20.03.2018 - 23:03
  B548D918-EE5B-4495-A317-A38D201F89BD_original1.jpeg

  Fekk blå kjempehummar i krabbeteina

  Han vart ein smule overraska,finnøybuen Olav Landa,då han tysdag føremiddag drog ut frå Judaberg kai for å trekkja opp krabbeteinene sine.Det var lite krabbe å finna nede i det kalde sjøvatnet,men i ei av teinene kunne han dra opp ein stor og blålilla hummar med digre klør.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.03.2018 - 15:21

  Rekordoverskot i FIL- millionen på bok

  Finnøy Idrettslag kan leggja fram ein årsrekneskap som viser eit overskot på heile 326 000kr,når dei førstkomande tysdag inviterer til årsmøte i laget.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.03.2018 - 07:04
  IMG_1451 (002)2.jpg

  Hus brann ned ved Eide på Fogn

  Eit bustadhus er totalskada og har brunne heilt ned til grunnen ved Eide på Fogn.Det lokale brannvesenet skal ha rykka ut,men huset stod ikkje til å redda. Alle folka som budde i huset kom seg ut i tide,og det er såleis berre materielle skader.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.03.2018 - 18:21

  Snart klar for oppstart gang og sykkelsti

  Førstkomande tirsdag skal Forvaltningsstyret gjera sitt endelege vedtak for detaljreguleringa av den nye og mykje etterlengta gang og sykkelstien frå rundkøyringa på Kvame og inn til Vikekleiva på Judaberg.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.03.2018 - 12:17
  SAM_26891.JPG

  Avgiftssjokk kan ta kvelartak på tomatnæringa

  I den nyleg vedtekne regjeringserklæring for samarbeidspartia Høgre, Venstre og FrP, heiter det at det skal innførast ei flat CO2 avgift på bruken av naturgass. Det gjeld også dei to næringane skipsfart og veksthus, som fram til no har hatt fritak.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.03.2018 - 12:05
  Hex Box.png

  Ynskjer å prøva ut avansert oppdrettsteknologi i Finnøy

  Oppdrettsselskapet Bremnes Seashore AS, søkjer om ny oppdrettslokalitet for å utvikla framtidas oppdrettsteknologi på Lyregrunnen vest for Nord Talgje i Sjernarøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.03.2018 - 22:23

  Opplagsnedgang for Øyposten

  Lokalavisa Øyposten måtte registrere ein opplagsnedgang på 1,7% i 2017.Samla sett gjekk alle lokalavisene tilbake med beskjedne 0,23%.Av avisene i Rogaland var det berre Sandnesposten og Stavanger Aftenblad som kunne notere seg ein framgang.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 05.03.2018 - 10:30

  Rogaland SP går for Øyfast

  Eit samrøystes Rogaland Senterparti, vedtok på sitt fylkesårsmøte i helga å gå inn for å realisera eit Øyfast i Finnøy.-Dette er eit stort steg framover i det svært viktige arbeidet med å gjera øyane i Finnøy landfast, jublar ein svært tilfreds nestleiar i Finnøy Senterparti,og leiar for arbeidsgruppa med Øyfast, Ludvig Skretting. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 01.03.2018 - 15:06
  169679C0-5359-469C-A6CC-CA5841AB0857.jpeg

  Trygg is

  Kontrollørar frå Finnøy kommune var i går,onsdag, på befaring på både Hauskevatnet og Lauvsnesvatnet for å måle istykkelsen.På kommunen si Facebook-side står det å lesa at isen er meir en 13 cm tjukk,og såleis erklært trygg å ferdast på.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.02.2018 - 22:19
  6A4E3392-446D-41C8-A1BA-1F01C1964F21.jpeg

  Det nye skyttarhuset reiser seg

  I dag vart betongelementa reist til det som skal bli det nye skyttarhuset/miniatyrskytebanen og tilhøyrande klubblokale på Kvame.

  Eit prosjekt som er kostnadsrekna til vel 6 millionar kroner når det står ferdig.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 26.02.2018 - 09:46
  illustrasjon_sisteside.jpg

  Bioenergi Finnøy kan berga Stavanger sine klimamål

  Stavanger kommune har som mål å redusera utsleppa av klimagassar med 50 prosent innan 2030. Bruken av naturgass frå Lyse til oppvarming av veksthusa i  tomatnæringa i Finnøy og Rennesøy, derimot, vil føra til at utsleppa aukar med heile 34 prosent når desse kommunane blir ein del av storkommunen i 2020.

  » Les heile saka