Tips oss: | Send e-post

Publisert 26.02.2018

  Bioenergi Finnøy kan berga Stavanger sine klimamål

  Stavanger kommune har som mål å redusera utsleppa av klimagassar med 50 prosent innan 2030. Bruken av naturgass frå Lyse til oppvarming av veksthusa i  tomatnæringa i Finnøy og Rennesøy, derimot, vil føra til at utsleppa aukar med heile 34 prosent når desse kommunane blir ein del av storkommunen i 2020.

  Tekst og foto: Jon Asgaut Flesjå

  Det var NRK ,Rogaland som først omtala saka. Ei sak som blir møtt med både skepsis internt i produsentmiljøet, og som blir sett på som ei kjempestor utfordring for både næringa og det politiske miljøet i dei dei to tomatkommunane, og ikkje mint i den nye storkommunen. To kommunar som står for over 50 prosent av heile den norske tomatproduksjonen.

  No kan likevel løysinga vera at dei eldsjelene som i snart 10 år har arbeidd med å på plass eit biogassanlegg på Finnøy, kan sitja med nøkkelen til å løysa heile denne store utfordringa når det gjeld Stavanger kommune sine klimamål. Klimamålsetjingar som også har blitt kritisert fordi dei ikkje er ambisiøse nok. I hovudsak på grunn av at dei ligg betydeleg under målsetjingar i andre storbyar som Trondheim, Bergen og Oslo.

  Prosjektet ligg klart i skuffa
  -Me føler på ein måte at me har arbeidd litt mykje i motbakke i alle desse åra, sjølv om både byråkratar og enkelte leiande politikarar har heia på oss i form av munnlege støtteerklæringar, seier Kristian Spanne. Han er dageleg leiar i Bioenergi Finnøy, og har saman med ein annan pensjonist, Trond Spanne og styret, stått hardt på i store delar av alle desse 10 åra for å overtyda både bønder, gartnarar, lokale- og fylkeskommunale politikarar, og sentrale styresmakter på ulike nivå om at dette er framtida mot eit meir miljøvennleg samfunn. Eit prosjekt som er eit vinn-vinn tiltak med store synergiar inn mot ei langt meir berekraftig framtid for svært mange næringsaktørar.

  Aksjekapitalen på 200 000 kroner er naturleg nok brukt opp for lenge sidan. Likevel har både Spanne og styret i laget stått hardt på fordi dei har hatt stor tru på det, og mange titals timar med «gratisarbeid» er lagt ned. Trua på at dette likevel er framtida har vore drivkrafta hjå dei to innovative og aldrande pensjonistane. Mest fordi det kan løysa mange av dei miljø- og klimamessige utfordringane som begge dei to så viktige primærnæringane for både Finnøy og Rennesøy representerer, og som har stor overføringsverdi og betydelege synergiar.

  -Berre sjå her, proklamerer Kristian, og legg rykande ferske teiknar på bordet over det prospektet som er tenkt bygd på Lauvsnes på Finnøy. Det til ein kostnad på 37 millionar kroner. Tomtespørsmålet er alt avklart med Finnøy kommune, og sluttproduktet skal i første omgang bli produksjon av heile 15 Gwh (15 millionar kilowattimar) rein og miljøvennleg biogass til ein pris av 50 øre per kwh som kan distribuerast ut til tomatgartnarane i kommunen. Ei næring som årleg har eit behov på om lag 40Gwh, og som i dag er basert på brenning av naturgass frå anlegget på Kårstø som energi­kjelde. Då med betydelege utslepp av klimagassen CO2 som konsekvens.

  Innsatsfaktorane i biogassanlegget er om lag 20 000 tonn husdyrgjødsel frå høns, gris og storfeproduksjonen på Finnøy, i tillegg substratar som fiskeslam, slakteavfall, daud oppdrettsfisk og tomatlauv frå tomatnæringa sjølv.

  -Me kan også ta hand om dei om lag 150 000 hønene som årleg blir gassa i hel og destruert frå dei mange hønsehusa i det som blir landets største eggkommune etter 2020. I tillegg har me alt matavfall som i dag ikkje ein gong renovasjons­selskapet vårt tek hand om på ein berekraftig måte, poengterer ein entusiastisk dagleg leiar.

  I sluttproduktet skal då husdyrbøndene sjølv, som då leverer husdyrgjødsel til anlegget, få tilbake ei «rein» og flytande gjødsel der innhaldet av fosfor (P) er redusert med heile 70 prosent og innhaldet av nitrogen (N) med 30 prosent. Fosforgjøsla kan ein så gjerne eksportera til kornbøndene på austlandet som har for lite av dette.

  -Det fine er at nitrogenet då kjem ut i form av amoniumnitrat (NH3), som er den enklaste måten for plantene å ta nitrogenet opp på. Denne gjødsla er svært lettflytande ved at ein har teke ut store mengder tørrstoff (sjå skisse), og er lett å spreia på ein miljøvennleg måte ved hjelp av eksempelvis Agromiljø sitt miljøvennlege spreieslangekonsept. I tillegg kan det spreiast på kulturbeite i store delar av sesongen. Dermed kan også bøndene redusera sine behov for meir lagringskapasitet slik det no kjem framlegg om i dei nye spreieforskriftene for husdyrgjødsel, fortel Kristian.

  -Altså ein vinn-vinn situasjon for både bønder og gartnarar, ved at tomatgartnarane får rein energi til sine veksthusanlegg og bøndene får tilbake miljøvennleg gjødsel som sparer dei for pengar, reduserer klimautsleppa og som gir ein langt betre agronomi som sluttprodukt.

  Hydrogengass til hurtigbåtar som sluttprodukt
  Etter at dei ulike substrata har vore gjennom prosessen i reaktoren, vil CO2 gass og Metangass vera to av sluttprodukta. Desse to gassprodukta skal då igjennom ein reinseprosess (CO2) før den kan tilførast gartneria som vekststimuli. Metangassen må også gå gjennom ei oppgradering ved å bli tilført propan før den kan sendast ut på gassnettet, om ein får løyve til bruk av det.

  -Ein annan måte å gjera denne «reinsinga» på, er at ein etablerer eit anlegg for produksjon av hydrogen (H) i tillegg til at ein får ut elektrisitet og CO2 til gartneria som sluttprodukt. Då kan eksempelvis rutegåande båtar og ferjer som går på hydrogen bli ein kjøpar av dette. Som du skjønar så finns det mange plussfaktorar og store moglegheiter i eit slikt biogassanlegg, slår Kristan fast.

  -Kanskje blir det slik at hurtigbåtane eller ferjene legg til kai for å bunkra opp hydrogengass som drivstoff i nærleiken til eit slikt lokale biogassanlegg på øyane i Finnøy i framtida, avsluttar den visjonære og innovative 70-åringen.
  Han har alt vore i kontakt med sentrale personar, som er premissleverandørar for hurtigbåttrafikken i regionen, om eit slikt framtidig alternativ. Då med utgangspunkt i at både hurtigbåt- og ferjetrafikken skal ha nullutslepp frå sine båtar frå 2022.

  No håpar Spanne at snart 10 år i motbakke for å så inn dette framtidsretta grøne energi- og miljøkonseptet verkeleg kan få bein å stå på. Då i lys av gartneri- og husdyrnæringa sine forsterka miljøkrav som er rett rundt hjørne. Men også i lys av Stavanger kommune sine ambisiøse klimamålsetjingar

  -Det er vel ein gong slik at det er i motbakke det går oppover. Det får me håpa at i alle fall blir tilfelle med Biogass Finnøy til slutt, ironiserer Spanne. Han merkar i desse dagar ei gryande interesse også frå kommunar nordover langs Vestlandet for «Bioenergi Finnøy» sitt biogasskonsept. Men det er vel her på og i Finnøy-Rennesøy me har dei beste føresetnadane for å lukkast, spør Kristian og spelar med det ballen enno ein gong over til dei kommunale beslutningstakarane for å få drahjelp.

  For aksjekapitalen til Finnøy Bioenergi AS er i null for lenge sidan, etter snart 10 år i motbakke. Det same er «lommeboka»…

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.03.2018 - 15:21

  Rekordoverskot i FIL- millionen på bok

  Finnøy Idrettslag kan leggja fram ein årsrekneskap som viser eit overskot på heile 326 000kr,når dei førstkomande tysdag inviterer til årsmøte i laget.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.03.2018 - 07:04
  IMG_1451 (002)2.jpg

  Hus brann ned ved Eide på Fogn

  Eit bustadhus er totalskada og har brunne heilt ned til grunnen ved Eide på Fogn.Det lokale brannvesenet skal ha rykka ut,men huset stod ikkje til å redda. Alle folka som budde i huset kom seg ut i tide,og det er såleis berre materielle skader.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.03.2018 - 18:21

  Snart klar for oppstart gang og sykkelsti

  Førstkomande tirsdag skal Forvaltningsstyret gjera sitt endelege vedtak for detaljreguleringa av den nye og mykje etterlengta gang og sykkelstien frå rundkøyringa på Kvame og inn til Vikekleiva på Judaberg.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.03.2018 - 12:17
  SAM_2689.JPG

  Avgiftssjokk kan ta kvelartak på tomatnæringa

  I den nyleg vedtekne regjeringserklæring for samarbeidspartia Høgre, Venstre og FrP, heiter det at det skal innførast ei flat CO2 avgift på bruken av naturgass. Det gjeld også dei to næringane skipsfart og veksthus, som fram til no har hatt fritak.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.03.2018 - 12:05
  Hex Box.png

  Ynskjer å prøva ut avansert oppdrettsteknologi i Finnøy

  Oppdrettsselskapet Bremnes Seashore AS, søkjer om ny oppdrettslokalitet for å utvikla framtidas oppdrettsteknologi på Lyregrunnen vest for Nord Talgje i Sjernarøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.03.2018 - 22:23

  Opplagsnedgang for Øyposten

  Lokalavisa Øyposten måtte registrere ein opplagsnedgang på 1,7% i 2017.Samla sett gjekk alle lokalavisene tilbake med beskjedne 0,23%.Av avisene i Rogaland var det berre Sandnesposten og Stavanger Aftenblad som kunne notere seg ein framgang.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 05.03.2018 - 10:30

  Rogaland SP går for Øyfast

  Eit samrøystes Rogaland Senterparti, vedtok på sitt fylkesårsmøte i helga å gå inn for å realisera eit Øyfast i Finnøy.-Dette er eit stort steg framover i det svært viktige arbeidet med å gjera øyane i Finnøy landfast, jublar ein svært tilfreds nestleiar i Finnøy Senterparti,og leiar for arbeidsgruppa med Øyfast, Ludvig Skretting. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 01.03.2018 - 15:06
  D980F271-4D94-4870-BC26-21AF3B223F8E.jpeg

  Trygg is

  Kontrollørar frå Finnøy kommune var i går,onsdag, på befaring på både Hauskevatnet og Lauvsnesvatnet for å måle istykkelsen.På kommunen si Facebook-side står det å lesa at isen er meir en 13 cm tjukk,og såleis erklært trygg å ferdast på.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.02.2018 - 22:19
  6A4E3392-446D-41C8-A1BA-1F01C1964F21.jpeg

  Det nye skyttarhuset reiser seg

  I dag vart betongelementa reist til det som skal bli det nye skyttarhuset/miniatyrskytebanen og tilhøyrande klubblokale på Kvame.

  Eit prosjekt som er kostnadsrekna til vel 6 millionar kroner når det står ferdig.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 26.02.2018 - 09:46
  illustrasjon_sisteside.jpg

  Bioenergi Finnøy kan berga Stavanger sine klimamål

  Stavanger kommune har som mål å redusera utsleppa av klimagassar med 50 prosent innan 2030. Bruken av naturgass frå Lyse til oppvarming av veksthusa i  tomatnæringa i Finnøy og Rennesøy, derimot, vil føra til at utsleppa aukar med heile 34 prosent når desse kommunane blir ein del av storkommunen i 2020.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 23.02.2018 - 20:43

  Ny runde med tunnelvask

  Fyrstkomande måndag kl.22.00,startar det opp med ein ny runde med tunnelvask i både Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen.Det får som konsekvens, at det blir kolonnekjøring i tidsrommet 22.00-06.00 påfylgjande dag heile veka fram til fredag.Det er Statens Veivesen som melder dette.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 19.02.2018 - 22:24

  Uavgjort på Leikvoll

  Finnøy spela uavgjort 2-2 mot naborivalen Mastra frå Rennesøy,då laga møttes til  treningskamp på ei innbydane kunstgrasmatte på Leikvoll i kveld.Det var Jarle Sigbjørn Eike og rumenske Yannis som scora måla for heimelaget.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.02.2018 - 10:02

  Vil stå hardt på for Nedstrand-ferje

  I framlegget til ny rutestruktur for Finnøysambandet,er Nedstrand teke heilt ut i det eine alternativet,medan tilbodet i alternativ to er redusert i forhold til i dag.Det likar tysværordførar Sigmund Lier svært dårleg.No lovar han ein tøff kamp for å behalda ei pendlarferje Nedstrand-Foldøy ,og eit ferje sørover mot Nesheim som er betre enn det som ligg i forslaget frå fylkessamferdselssjefen. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.02.2018 - 15:19

  Solid skatteinngang, men marginalt overskot i kommunen

  Eit betydelig meirforbruk både i skule og innan helse-og omsorgsektoren,fører til at den foreløpige rekneskapen berre syner eit marginalt overskot på vel 800 000 kroner.Det trass i ein auke i skatteinngangen på 8,8 prosent i forhold til 2016.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 13.02.2018 - 09:54
  Ferger og hesby skule 0015.JPG

  Nytt ruteforslag-Jelsa ute av Finnøysambandet

  Samferdselssjefen i Rogaland har kome med forslag til ny rutestruktur i Finnøysambandet. I begge dei to alternativa som er lagt fram er Jelsa teken ut, medan særleg Sjernarøyane kjem betydeleleg styrka ut i begge dei to alternativa.I alternativ to er også Fisterøyane,Bokn-Byre-Helgøy, tekne med, og skal betjenast med ei tredje kombiferje mot fastlandet på Judaberg tre dagar i veka.    

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.02.2018 - 18:38
  5181B49B-8587-4CF5-A986-E50E51D72176.jpeg

  Skifjell fekk takk frå ordføraren

  Etter at den formelle delen av eit rekordraskt kommunestyremøte var over, onsdag kveld,overrekte ordførar Henrik Halleland blomster til tidlegare leiar i Ryfylke Næringshage,Heidi Skfjell.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.02.2018 - 10:00

  Bekymra over kostnadene i Øyfast

  Under møte i samferdselsutvalget i fylket i onsdag,ville Per Kåre Foss (Kr.F) vite om status for Øyfast i lys av kostnadene med det nye anbodet på ferjedrifta i Finnøysambandet som no er under behandling.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.02.2018 - 19:05

  Tekne for besittelse av narkotika

  Ein mann på 26 og ei kvinne på 19 er tekne av politiet på Finnøy for å vera i besittelse av narkotika.Det er politiet som melder dette på Twitter i ettermiddag .

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.02.2018 - 16:58
  ogmund finnson.jpg

  Nasjonalskatt frå adelsslekta til Ogmund Finnsson?

  Det nye norske nasjonalmuseet som er under bygging, vil ha dei einaste norske kongeregaliene frå middelalderen heim frå Danmark til opninga i 2020.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 05.02.2018 - 23:31

  Vil ha kommunalt engasjement for ungdomsklubb

  Kommunestyrerepresentant Heidi Skifjell ,(pol.uavh.), har til kommunestyremøte onsdag,meldt inn ein interpellasjon til ordføraren.Der bed ho Halleland gjera greie for korleis kommunen ser på det,etter hennar meining,svært så positive private initiativet til ein mekkeklubb/fritidsklubb for tenåringar på Ladstein.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 01.02.2018 - 13:14
  2A50390E-D7E7-4B4D-A582-C265E964DBD8.jpeg

  Gro Skartveit melder seg ut av Venstre

  Tidlegare ordførar Gro Skartveit (til venstre

  på bilete),har i dag gitt beskjed om at ho melder seg ut av Venstre.Ho vil dermed også trekkja seg som gruppeleiar for det største opposisjonspartiet i kommunestyret.Nyleg blei det også kjent at partifelle Heidi Skifjell (t.h.på bilete) også melder se ut.

  -Eg meiner partiet har teke ei retning som går på akkord med det som er sjølve grunnlaget for at eg har engasjert meg i partiet,seier Skartveit til Øyposten.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 01.02.2018 - 10:12

  LEIAR: Det hastar med ny sjukeheim

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.01.2018 - 08:49
  Foto Eilert Munch Lund.jpg

  Positiv, men stiller klare miljøkravkrav til oppdrettsnæringa

  Forskingsselskapet IRIS, har i løpet av 2017 gjennomført ei djuptgåande kartlegging om lokalbefolkninga i Finnøy sine haldningar til lakseoppdrett.

  » Les heile saka