Tips oss: | Send e-post

Publisert 29.01.2018

  Positiv, men stiller klare miljøkravkrav til oppdrettsnæringa

  Forskingsselskapet IRIS, har i løpet av 2017 gjennomført ei djuptgåande kartlegging om lokalbefolkninga i Finnøy sine haldningar til lakseoppdrett.

  Tekst og foto: Jon Asgaut Flesjå

  Resultatet av denne omfattande kartlegginga blei presentert for innbyggjarane i kommunestyresalen på biblioteket tysdag kveld.
  -Eg er overraska over at finnøybuen har ei så pragmatisk tilnærming til næringa, men under klare føresetnader om at den bør bli meir miljøvennleg, seier arbeidspakkeleiar Brita Gjerstad.

  Prosjektet som har fått namnet «Aqua Accept « er finansiert av Havbruksprogrammet til Norges forskningsråd, og har som mål å bidra til ei meir berekraftig havbruksnæring ved å tilby eit  avgjerdsstøtteverktøy til aktørar som administrerer kysten, står det å lesa i innleiinga av rapporten

  Det er fyrste gong her i landet, at det er gjennomført ei så omfattande kartlegging av innbyggjarane i ein oppdrettskommune sine haldningar til laksenæringa.
  Eit tverrsnitt av befolkninga på 100 innbyggjarar i kommunen har vore med i undersøkinga. Deira svar og konklusjonar har blitt samanlikna med ei landsdekkjande undersøking på 1000 personar, frå 2016. Ei liknande undersøking er også gjennomført i Irland. Det er Elisa Ravagnan som har vore prosjektleiar fort den omfattande spørjeundersøkinga.

  Overraskande for fleire

  Frå fleire av dei som i lang tid har gitt uttrykk for dei mange negative sidene ved det å ha oppdrettsanlegg tett innpå seg, og som er genuint oppteken av det maritime livet i fjordane rundt oss, var resultatet av den grundige undersøkinga noko overraskande.
   Dette ga også fleire uttrykk for i samtale med lokalavisa i etterkant av møte. I sjølve hovudkonklusjonen av undersøkinga går det nemleg fram at oppdrettsnæringa ikkje blir sett på som det største trugsmålet mot miljøet i havet, i eit meir overordna perspektiv. Her er det den pågåande debatten om forsøplinga av havet i form av plastavfall, industriavfall, og olje- og gassutvinninga som er dei største truslane. Det same er dei klimaendringane som me er vitne til.
  Fyrst som nummer fem på lista over trugsmåla kjem fiskeoppdrett. Det er i hovudsak på linje med det som den nasjonale undersøkinga også viste.
  Det som derimot heftar ved den lokale oppdrettnæringa, er i fyrste omgang dei lokale konsekvensane i form av forureining og at torsk og reker forsvinn frå fjordane våre. Noko som både lokale hobbyfiskarar og yrkesfiskarar også har påpeika i lang tid. Ein betydeleg miljøkonsekvens som dei meiner oppdrettsnæringa må ta hovudansvaret for.
  Dei spurde meiner også det er urettferdig at ein meir perifer og fjern eigar av oppdrettsanlegga haustar store gevinstar utan at lokalsamfunnet, som opplever ulempene, ikkje får noko igjen for det. Dei meiner at den lokale forankringa er viktig.
  Eit markant skilje hjå innbyggjarane i oppdrettskommunen Finnøy i høve til landet elles, er også at folk i Finnøy føretrekk lokale eigarar. Dei meiner at det er kommunane sjølve som bør vera hovudansvarleg for arealplanlegginga i kystsona.

  -Kort oppsummert, er det å seia at folk i Finnøy stort sett verkar å vera pragmatiske. Folk i Finnøy er ein befolkning prega av iverksetjarar, og sjølvberging har alltid vore viktig for øysamfunnet. Såleis går fiskeoppdretterane inn i ein lang tradisjon av sysselsetting og entreprenøriell framferd, står det å lesa i konklusjonen frå den omfattande rapporten.

  Ikkje miljøvennleg

  Sjølv om finnøybuen ser den store verdien som oppdrettsnæringa representerer både i Finnøy, og som den nest største eksportnæringa etter olje og gass her i landet, er det også tydeleg på dei er sterkt opptekne av dei miljømessige utfordringane som dei mange fiskeoppdretta rundt oss representerer.
  Difor peikar også eit betydeleg fleirtal på dei miljømessige forholda som både lakselusproblematikken, utslepp og forureining, genetisk påverkning frå rømt laks, og forbruket av villfisk til fôr og leppefisk til avlusing, representerer.
  Det er også i rapporten blitt peika på både dei krava og overvakingsmekanismane som landbruket blir utsett for, og mange meiner at det same burde gjelda også for oppdrettsnæringa. Kommunestyrerepresentant, Arne Madland, etterlyste mellom anna ei slik tilnærming til dette då ha kommenterte rapporten i etterkant.
  I undersøkinga gjekk det også fram at næringa hadde ein tydeleg tendens til å gå i forsvarsposisjon når dei blei konfrontert med dei miljømessige utfordringane, og berre viste til at «folk flest» ikkje kjenner til korleis dei eigentleg driv i det daglege.
  - Då er det tydeleg at her har næringa eit informasjons- og  kommunikasjonsproblem, påpeika forskar Brita Gjerstad i si orientering.
  -Trur du at befolkninga i Finnøy ville ha vore  meir positiv til den lokale oppdrettsnæringa, og den verdiskapinga den representerer, om dei då hadde hatt meir kunnskapar om kva pengebeløp kommunen no vil nyta godt av gjennom avkastninga frå det såkalla Havbruksfondet. Eit fond som i 2018 gjerne kan gi 10 nye millionar kroner inn i kommunekassa ?

  -I forhold til det som kom fram i konklusjonane frå rapporten, om at lite av verdiskapinga vart pløgd tilbake til lokalsamfunnet, ville ein nok truleg sett det, svarar Gjerstad. 

   

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 19.02.2018 - 22:24

  Uavgjort på Leikvoll

  Finnøy spela uavgjort 2-2 mot naborivalen Mastra frå Rennesøy,då laga møttes til  treningskamp på ei innbydane kunstgrasmatte på Leikvoll i kveld.Det var Jarle Sigbjørn Eike og rumenske Yannis som scora måla for heimelaget.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.02.2018 - 10:02

  Vil stå hardt på for Nedstrand-ferje

  I framlegget til ny rutestruktur for Finnøysambandet,er Nedstrand teke heilt ut i det eine alternativet,medan tilbodet i alternativ to er redusert i forhold til i dag.Det likar tysværordførar Sigmund Lier svært dårleg.No lovar han ein tøff kamp for å behalda ei pendlarferje Nedstrand-Foldøy ,og eit ferje sørover mot Nesheim som er betre enn det som ligg i forslaget frå fylkessamferdselssjefen. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.02.2018 - 15:19

  Solid skatteinngang, men marginalt overskot i kommunen

  Eit betydelig meirforbruk både i skule og innan helse-og omsorgsektoren,fører til at den foreløpige rekneskapen berre syner eit marginalt overskot på vel 800 000 kroner.Det trass i ein auke i skatteinngangen på 8,8 prosent i forhold til 2016.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 13.02.2018 - 09:54
  Ferger og hesby skule 0015.JPG

  Nytt ruteforslag-Jelsa ute av Finnøysambandet

  Samferdselssjefen i Rogaland har kome med forslag til ny rutestruktur i Finnøysambandet. I begge dei to alternativa som er lagt fram er Jelsa teken ut, medan særleg Sjernarøyane kjem betydeleleg styrka ut i begge dei to alternativa.I alternativ to er også Fisterøyane,Bokn-Byre-Helgøy, tekne med, og skal betjenast med ei tredje kombiferje mot fastlandet på Judaberg tre dagar i veka.    

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.02.2018 - 18:38
  5181B49B-8587-4CF5-A986-E50E51D72176.jpeg

  Skifjell fekk takk frå ordføraren

  Etter at den formelle delen av eit rekordraskt kommunestyremøte var over, onsdag kveld,overrekte ordførar Henrik Halleland blomster til tidlegare leiar i Ryfylke Næringshage,Heidi Skfjell.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.02.2018 - 10:00

  Bekymra over kostnadene i Øyfast

  Under møte i samferdselsutvalget i fylket i onsdag,ville Per Kåre Foss (Kr.F) vite om status for Øyfast i lys av kostnadene med det nye anbodet på ferjedrifta i Finnøysambandet som no er under behandling.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.02.2018 - 19:05

  Tekne for besittelse av narkotika

  Ein mann på 26 og ei kvinne på 19 er tekne av politiet på Finnøy for å vera i besittelse av narkotika.Det er politiet som melder dette på Twitter i ettermiddag .

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.02.2018 - 16:58
  ogmund finnson1.jpg

  Nasjonalskatt frå adelsslekta til Ogmund Finnsson?

  Det nye norske nasjonalmuseet som er under bygging, vil ha dei einaste norske kongeregaliene frå middelalderen heim frå Danmark til opninga i 2020.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 05.02.2018 - 23:31

  Vil ha kommunalt engasjement for ungdomsklubb

  Kommunestyrerepresentant Heidi Skifjell ,(pol.uavh.), har til kommunestyremøte onsdag,meldt inn ein interpellasjon til ordføraren.Der bed ho Halleland gjera greie for korleis kommunen ser på det,etter hennar meining,svært så positive private initiativet til ein mekkeklubb/fritidsklubb for tenåringar på Ladstein.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 01.02.2018 - 13:14
  2A50390E-D7E7-4B4D-A582-C265E964DBD8.jpeg

  Gro Skartveit melder seg ut av Venstre

  Tidlegare ordførar Gro Skartveit (til venstre

  på bilete),har i dag gitt beskjed om at ho melder seg ut av Venstre.Ho vil dermed også trekkja seg som gruppeleiar for det største opposisjonspartiet i kommunestyret.Nyleg blei det også kjent at partifelle Heidi Skifjell (t.h.på bilete) også melder se ut.

  -Eg meiner partiet har teke ei retning som går på akkord med det som er sjølve grunnlaget for at eg har engasjert meg i partiet,seier Skartveit til Øyposten.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 01.02.2018 - 10:12

  LEIAR: Det hastar med ny sjukeheim

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.01.2018 - 08:49
  Foto Eilert Munch Lund.jpg

  Positiv, men stiller klare miljøkravkrav til oppdrettsnæringa

  Forskingsselskapet IRIS, har i løpet av 2017 gjennomført ei djuptgåande kartlegging om lokalbefolkninga i Finnøy sine haldningar til lakseoppdrett.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.01.2018 - 08:47
  Konsert-1.JPG

  Samla seksti songarar

  Dirigent-legenden Per Oddvar Hildre fekk fram dei klåraste tonane som tenkjast kan i eit tre-dagars  korseminar på Finnøy fleirbrukshall denne helga.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 25.01.2018 - 13:46
  IMG_00011.jpg

  Naturtalentet Nadine

  Med sminke kan du trylla fram den beste utgåva av deg sjølv. Eller motsett, du kan sminka fram ein forstua fot eller avskoren fing, eit blodig og skamfert ansikt, eller ein demon i solnedgang.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 23.01.2018 - 15:27
  SAM_2579.JPG

  Startar opp mekkeklubb for ungdom

  I siste nummer av avisa laga me ein reportasje om, Ove Bergsaker på Ladstein, som inviterte tenåringsungdom heim til seg.I den nyrenoverte løa si inviterer han ungdom til å møtast på uformelt grunnlag,og til mekking i den flotte verkstaden.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 22.01.2018 - 13:51
  IMG_1979.JPG

  Babyboom i Finnøy

  Medan fødselstalet er på eit lågmål elles i landet, har det aldri blitt født fleire born i Finnøy kommune enn i år 2017.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.01.2018 - 11:21
  20180107_135157_001 (002)2.jpg

  Har budd 100 år i same huset

  Han blei født heime i stova si i Hesby den 8. januar 1918 medan 1. verdskrig enno rasa ute i den store verda. Der blei han buande i 100 år.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.01.2018 - 22:19

  Solid skatteinngang i 2017

  Den akkumulerte skatteinngangen i kommunen,var ved utgangen av 2017 på 93,8 millionar kroner. Det er ein auke på heile 8,85% i forhold til tilsvarande periode i 2016. Skatteinngangen er også 2,3 millionar over det vedtekne budsjett for 2017.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.01.2018 - 08:35

  Nord Hidle fejekai opnar igjen i morgon

  Ferjekaien på Nord Hidle vil i morgon tidleg igjen bli teken i bruk til ordinær ferjetrafikk. Kaien har vore stengt for anløp av fejene i Finnøysambandet sidan måndag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 06.01.2018 - 09:19

  Venterommet på kaien er igjen opna

  Venterommet ved trafikkterminalen på Judaberg, som har vore stengt i lengre tid på grunn av hærverk på begge toaletta,er igjen opna for dei reisande.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.01.2018 - 17:48
  edd.jpg

  Rutinert avismann tek over som redaktør

  Nordlendingen,Edd Meby, er tilsett som ny redaktør i Øyposten. Meby har sidan september 2016 vore tilsett som redaktør og dagleg leiar i avisa Ryfylke i Sauda. Frå 1. april finn du han i Øyposten.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.12.2017 - 23:23

  Nye ferjeruter med utvida seglingstid

  Dei nye fergerutene i Finnøysambandet,med verknad frå 01.01.18-31.12.19,er no klare.Dei viser at seglingtida er utvida både i det søre og nordre sambandet.Sambandet vil framleis ha endestasjon på Jelsa med to daglege anløp.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.12.2017 - 14:46

  Posten sendte posten til Flekkefjord

  Posten vert forsinka til dei fleste øyane i Finnøy grunna feilsending.

  » Les heile saka