Tips oss: | Send e-post

Publisert 29.01.2018

  Positiv, men stiller klare miljøkravkrav til oppdrettsnæringa

  Forskingsselskapet IRIS, har i løpet av 2017 gjennomført ei djuptgåande kartlegging om lokalbefolkninga i Finnøy sine haldningar til lakseoppdrett.

  Tekst og foto: Jon Asgaut Flesjå

  Resultatet av denne omfattande kartlegginga blei presentert for innbyggjarane i kommunestyresalen på biblioteket tysdag kveld.
  -Eg er overraska over at finnøybuen har ei så pragmatisk tilnærming til næringa, men under klare føresetnader om at den bør bli meir miljøvennleg, seier arbeidspakkeleiar Brita Gjerstad.

  Prosjektet som har fått namnet «Aqua Accept « er finansiert av Havbruksprogrammet til Norges forskningsråd, og har som mål å bidra til ei meir berekraftig havbruksnæring ved å tilby eit  avgjerdsstøtteverktøy til aktørar som administrerer kysten, står det å lesa i innleiinga av rapporten

  Det er fyrste gong her i landet, at det er gjennomført ei så omfattande kartlegging av innbyggjarane i ein oppdrettskommune sine haldningar til laksenæringa.
  Eit tverrsnitt av befolkninga på 100 innbyggjarar i kommunen har vore med i undersøkinga. Deira svar og konklusjonar har blitt samanlikna med ei landsdekkjande undersøking på 1000 personar, frå 2016. Ei liknande undersøking er også gjennomført i Irland. Det er Elisa Ravagnan som har vore prosjektleiar fort den omfattande spørjeundersøkinga.

  Overraskande for fleire

  Frå fleire av dei som i lang tid har gitt uttrykk for dei mange negative sidene ved det å ha oppdrettsanlegg tett innpå seg, og som er genuint oppteken av det maritime livet i fjordane rundt oss, var resultatet av den grundige undersøkinga noko overraskande.
   Dette ga også fleire uttrykk for i samtale med lokalavisa i etterkant av møte. I sjølve hovudkonklusjonen av undersøkinga går det nemleg fram at oppdrettsnæringa ikkje blir sett på som det største trugsmålet mot miljøet i havet, i eit meir overordna perspektiv. Her er det den pågåande debatten om forsøplinga av havet i form av plastavfall, industriavfall, og olje- og gassutvinninga som er dei største truslane. Det same er dei klimaendringane som me er vitne til.
  Fyrst som nummer fem på lista over trugsmåla kjem fiskeoppdrett. Det er i hovudsak på linje med det som den nasjonale undersøkinga også viste.
  Det som derimot heftar ved den lokale oppdrettnæringa, er i fyrste omgang dei lokale konsekvensane i form av forureining og at torsk og reker forsvinn frå fjordane våre. Noko som både lokale hobbyfiskarar og yrkesfiskarar også har påpeika i lang tid. Ein betydeleg miljøkonsekvens som dei meiner oppdrettsnæringa må ta hovudansvaret for.
  Dei spurde meiner også det er urettferdig at ein meir perifer og fjern eigar av oppdrettsanlegga haustar store gevinstar utan at lokalsamfunnet, som opplever ulempene, ikkje får noko igjen for det. Dei meiner at den lokale forankringa er viktig.
  Eit markant skilje hjå innbyggjarane i oppdrettskommunen Finnøy i høve til landet elles, er også at folk i Finnøy føretrekk lokale eigarar. Dei meiner at det er kommunane sjølve som bør vera hovudansvarleg for arealplanlegginga i kystsona.

  -Kort oppsummert, er det å seia at folk i Finnøy stort sett verkar å vera pragmatiske. Folk i Finnøy er ein befolkning prega av iverksetjarar, og sjølvberging har alltid vore viktig for øysamfunnet. Såleis går fiskeoppdretterane inn i ein lang tradisjon av sysselsetting og entreprenøriell framferd, står det å lesa i konklusjonen frå den omfattande rapporten.

  Ikkje miljøvennleg

  Sjølv om finnøybuen ser den store verdien som oppdrettsnæringa representerer både i Finnøy, og som den nest største eksportnæringa etter olje og gass her i landet, er det også tydeleg på dei er sterkt opptekne av dei miljømessige utfordringane som dei mange fiskeoppdretta rundt oss representerer.
  Difor peikar også eit betydeleg fleirtal på dei miljømessige forholda som både lakselusproblematikken, utslepp og forureining, genetisk påverkning frå rømt laks, og forbruket av villfisk til fôr og leppefisk til avlusing, representerer.
  Det er også i rapporten blitt peika på både dei krava og overvakingsmekanismane som landbruket blir utsett for, og mange meiner at det same burde gjelda også for oppdrettsnæringa. Kommunestyrerepresentant, Arne Madland, etterlyste mellom anna ei slik tilnærming til dette då ha kommenterte rapporten i etterkant.
  I undersøkinga gjekk det også fram at næringa hadde ein tydeleg tendens til å gå i forsvarsposisjon når dei blei konfrontert med dei miljømessige utfordringane, og berre viste til at «folk flest» ikkje kjenner til korleis dei eigentleg driv i det daglege.
  - Då er det tydeleg at her har næringa eit informasjons- og  kommunikasjonsproblem, påpeika forskar Brita Gjerstad i si orientering.
  -Trur du at befolkninga i Finnøy ville ha vore  meir positiv til den lokale oppdrettsnæringa, og den verdiskapinga den representerer, om dei då hadde hatt meir kunnskapar om kva pengebeløp kommunen no vil nyta godt av gjennom avkastninga frå det såkalla Havbruksfondet. Eit fond som i 2018 gjerne kan gi 10 nye millionar kroner inn i kommunekassa ?

  -I forhold til det som kom fram i konklusjonane frå rapporten, om at lite av verdiskapinga vart pløgd tilbake til lokalsamfunnet, ville ein nok truleg sett det, svarar Gjerstad. 

   

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.08.2018 - 09:40
  dugnad1.JPG

  Idrettslaget treng dugnadsfolk

  Meld frå om du skal vera med på dugnad. Finnøy IL treng deg.

  Med sin enorme dugnadsinnsats spelar Finnøy Idrettslag ei sentral rolle for å få til Tomatfestivalen, men dugnadssjef Kristian Spanne slit litt med å få respons frå folket:

  - Me skal ha 250 menneske på dugnad og me har fått svar frå 80 som skal vera med og 25 som ikkje kan vera med. Men eg treng svar fråd dei siste 160. Me treng å vita om dei kjem eller ikkje, seier han.

  Dugnaden startar allereie litt på onsdag og blir avslutta søndag.

  - Det er lette oppgåver, slik at alle kan delta. Det er berre å ta kontakt med meg på telefon 915 25 019, oppfordrar Spanne.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 01.08.2018 - 15:10
  Ombo4.jpg

  Stor trafikk på ferjene

  At trafikken til tider kan vera stor på fergene i Finnøysambandet i utfartsthelger,er ei kjent sak.Men at bilar blir ståande att på trafikkterminalen på Judaberg ein vanleg føremiddag i byrjinga av august,er vel heller skjeldan.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.07.2018 - 09:26
  AF575093-BCE4-40C0-8DEB-A7BE90104889.jpeg

  Gjer alt dei kan for å sikra beite til dyra

  Bønder på Finnøy, som har tilgang til private vasskjelder som små vatn, tek i bruk utradisjonelle metodar og alle verkemiddel for å skaffa dyra nok beite.På Ladstein er hundrevis av meter med slanger frå dei såkalla slangesprederane tekne i bruk til å vanne kulturbeite med.Utstyr som til vanleg vert nytta til å spreie tyntflytande husdyrgjødsel.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 26.07.2018 - 18:38
  8B684CAC-3CAB-48E3-BA37-E34CF6AA97C9.jpeg

  Avslutta med heiderlege resultat i Dana Cup

  Finnøy sitt gode Gutt 16 årslag leverte gode prestasjonar og spela seg heilt fram til 16- dels finalen i A-Sluttpelet i Dana cup i dag.Der vart det eit tøft møte med Lørenskog frå Akershus,som vann kampen heile 7-0.I kampen tidlegare i dag vann dei 1-0 over Eidskog.Dette var også den siste kampen der desse lovande guttespelarane er samla som eitt lag.I august går turen vidare på  vidaregåande skule, og laget vil såleis bli oppløyst.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 18.07.2018 - 18:17
  DBEE0144-50C1-4D5D-8D21-0E26C3E81368.jpeg

  Grågåsa forsterkar fôrkrisa

  Det er ei kjent sak at grågåsa ofte beitar enga og et opp dei første grøne grasstråa om våren på øyane i Finnøy og Rennesøy.Fleire bønder søkjer difor om fellingsløyve for å avdempe skadene med dette.Det nye denne tørkesommaren,er at no har grågåsa igjen innvadert grasmarkene på Ryfylkeøyane, og konkurrerer med bonden sjølv om å få tak i dei få grøne grasstråa som veks.No vert både veggrøftene ( sjå bilete),og anna areal der graset enno gror, slege ned for å spe på forgrunnlaget.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.07.2018 - 22:19

  Skyttarlaget og Fogn oppvekstsenter får spelemidlar

  Finnøy skyttarlag får tildelt kr 928 000,- til ny innandørs skytebane,og Fogn oppvekstsenter Kr 280 000,- til sitt nye fleirbruks-/leikeområdet ved skulen.Finnøy Idrettslag,derimot,er ikkje prioritert for tildeling av spelemidlar til sitt nye klubbhus på Leikvoll som er under planlegging.Dette kjem fram av Rogaland Fylkeskommune sine prioriteringar for spelemiddeltilskot til idrettsanlegg og kulturbygg for 2018.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.07.2018 - 10:42
  55079C4E-3088-4EE1-8A8E-89A8A6ABBE08.jpeg

  Kraftig avlingssvikt-2.slåtten alt over

  Medan sola og varmen steiker, og før rekordtørken gir enno kraftigare innhogg i grasavlingane,prøver bøndene å berga dei siste restane av det som berre for to- tre veker sidan såg ut til å bli ein tidleg og god 2.slått.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 02.07.2018 - 13:02

  Øyposten tek ferie!

  Øyposten tek ferie fram til 23. juili.

  Håpar du har ein strålande ferie!

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.06.2018 - 17:27
  skartveitdag3.JPG

  Klart for Skartveitdagen laurdag 30. juni

  I dagens avis skreiv me sundag 30. juni, dette skulle sjølvsagt vore laurdag 30. juni.

  Om du ikkje allereie har gjort det – sett av søndag 30. juni til eit besøk på Skartveitdagen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.06.2018 - 11:59
  kenny33.jpg

  Ken Øystein tok styringa

  Han var skulelei og fekk elendige karakterar, men så fann Ken Øystein Handeland ny motivasjon.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.06.2018 - 09:58
  DSC_3635.JPG

  Kjekt på fotballdagen

  120 ungar i alderen 6-9 år var med på Øyposten og Finnøy IL sin fotballdag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 26.06.2018 - 09:49
  ottohuset.JPG

  Skrinlegg kulturhus

  Stftelsen Otto-huset er lei av å venta på pengar frå Finnøy kommune. Planane om kulturhus blir lagt vekk.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 22.06.2018 - 13:48
  oppdrett.jpg

  Får nye oppdrettsmillionar

  Finnøy kommune kan få 30-40 millionar frå Havbruksfondet i 2018.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.06.2018 - 10:42
  skartveitdag.JPG

  Skartveitdagen 30. juni

  Skartveitdagen blir arrangert laurdag 30. juni.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.06.2018 - 19:41
  BBC5859F-9C52-4F56-B5E9-5863A7C27FB9.jpeg

  Finnøy vant toppoppgjøret mot Kvitsøy

  Dei har møtt kvarandre på fotballbanen heilt sidan 1950-og 60 talet,men at dei skulle møtast til toppkamp i 6.divisjon og til å med innta tabelltoppen saman når serien er halvspela,var det vel dei færraste fotballinteresserte Kvitsøy- og  finnøybuar som hadde trudd då sesongen starta.Likevfullt er det nettopp desse to øyalaga som tronar aleine øverst på tabellen når laga no tek sommarferie.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.06.2018 - 17:16

  Finnfast kan vera nedbetalt i 2023

  Eit fleirtal i fylkestinget,bestående av partia FrP,Høgre,Ap og Senterpartiet,vedtok i sitt møte i i går,tysdag,at også elbilar skal betala for passering i alle bomstasjonar.Det skal maksimalt betalast halv takst av ordinære diesel- og bensinkjøretøy.Det kan føra til at nedbetalinga av Finnfast kan veta fullført alt i 2023.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.06.2018 - 12:43

  Fylkesmannen vil ikkje flytte kommunegrensa på Ombo

  Sjølv om eit solid fleirtal av innbyggjarane på Ombo gjennom folkehøyringar har gitt uttrykk for at dei ynskjer å høyra til i ein kommune,tilrår Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, at kommunegrensa mellom Hjelmeland og Finnøy blir som i dag.Det bur til saman omlag 240 innbyggjarar på øya.90 av dei høyrer til i Hjelmeland.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.06.2018 - 12:02

  Øyposten feirer tomata!

  Det er i dag 90 år sidan den fyrste tomata vart planta på Finnøy!

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.06.2018 - 23:38

  Forbod mot slåing av veggrøftene

  Du har kanskje lagt merke til det,og gjerne irritert deg litt over det også;Både graset og ugraset står framleis meterhøgt langs veggrøftene rundt omkring på øyane i Finnøy, men også elles.Det er likevel ein grunn til at vegrøftene ikkje er slegne enno.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.05.2018 - 13:06

  Har starta etterforsking på Ombo

  Etterforskinga rundt brannen på Ombo er i full gang.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.05.2018 - 12:16
  biltrafikk.JPG

  Kven har vikeplikt?

  I fleire kryss i Finnøy er det ikkje klart nok kven som eigentleg har vikeplikt og forkøyrsrett.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 27.05.2018 - 23:54

  Brenn framleis

  Då Øyposten reiste frå Ombo sundag kveld klokka 2300 var det framleis flammar å sjå to satder på øya. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.05.2018 - 10:06
  BRANN OMBO mannskap.jpg

  OPPDATERT: Det brenn framleis på Ombo

  Måndag morgon er det et igjen sett inn helikopter i slukkingsarsarbdeit på Ombo. 

  » Les heile saka