Tips oss: | Send e-post

Publisert 29.01.2018

  Positiv, men stiller klare miljøkravkrav til oppdrettsnæringa

  Forskingsselskapet IRIS, har i løpet av 2017 gjennomført ei djuptgåande kartlegging om lokalbefolkninga i Finnøy sine haldningar til lakseoppdrett.

  Tekst og foto: Jon Asgaut Flesjå

  Resultatet av denne omfattande kartlegginga blei presentert for innbyggjarane i kommunestyresalen på biblioteket tysdag kveld.
  -Eg er overraska over at finnøybuen har ei så pragmatisk tilnærming til næringa, men under klare føresetnader om at den bør bli meir miljøvennleg, seier arbeidspakkeleiar Brita Gjerstad.

  Prosjektet som har fått namnet «Aqua Accept « er finansiert av Havbruksprogrammet til Norges forskningsråd, og har som mål å bidra til ei meir berekraftig havbruksnæring ved å tilby eit  avgjerdsstøtteverktøy til aktørar som administrerer kysten, står det å lesa i innleiinga av rapporten

  Det er fyrste gong her i landet, at det er gjennomført ei så omfattande kartlegging av innbyggjarane i ein oppdrettskommune sine haldningar til laksenæringa.
  Eit tverrsnitt av befolkninga på 100 innbyggjarar i kommunen har vore med i undersøkinga. Deira svar og konklusjonar har blitt samanlikna med ei landsdekkjande undersøking på 1000 personar, frå 2016. Ei liknande undersøking er også gjennomført i Irland. Det er Elisa Ravagnan som har vore prosjektleiar fort den omfattande spørjeundersøkinga.

  Overraskande for fleire

  Frå fleire av dei som i lang tid har gitt uttrykk for dei mange negative sidene ved det å ha oppdrettsanlegg tett innpå seg, og som er genuint oppteken av det maritime livet i fjordane rundt oss, var resultatet av den grundige undersøkinga noko overraskande.
   Dette ga også fleire uttrykk for i samtale med lokalavisa i etterkant av møte. I sjølve hovudkonklusjonen av undersøkinga går det nemleg fram at oppdrettsnæringa ikkje blir sett på som det største trugsmålet mot miljøet i havet, i eit meir overordna perspektiv. Her er det den pågåande debatten om forsøplinga av havet i form av plastavfall, industriavfall, og olje- og gassutvinninga som er dei største truslane. Det same er dei klimaendringane som me er vitne til.
  Fyrst som nummer fem på lista over trugsmåla kjem fiskeoppdrett. Det er i hovudsak på linje med det som den nasjonale undersøkinga også viste.
  Det som derimot heftar ved den lokale oppdrettnæringa, er i fyrste omgang dei lokale konsekvensane i form av forureining og at torsk og reker forsvinn frå fjordane våre. Noko som både lokale hobbyfiskarar og yrkesfiskarar også har påpeika i lang tid. Ein betydeleg miljøkonsekvens som dei meiner oppdrettsnæringa må ta hovudansvaret for.
  Dei spurde meiner også det er urettferdig at ein meir perifer og fjern eigar av oppdrettsanlegga haustar store gevinstar utan at lokalsamfunnet, som opplever ulempene, ikkje får noko igjen for det. Dei meiner at den lokale forankringa er viktig.
  Eit markant skilje hjå innbyggjarane i oppdrettskommunen Finnøy i høve til landet elles, er også at folk i Finnøy føretrekk lokale eigarar. Dei meiner at det er kommunane sjølve som bør vera hovudansvarleg for arealplanlegginga i kystsona.

  -Kort oppsummert, er det å seia at folk i Finnøy stort sett verkar å vera pragmatiske. Folk i Finnøy er ein befolkning prega av iverksetjarar, og sjølvberging har alltid vore viktig for øysamfunnet. Såleis går fiskeoppdretterane inn i ein lang tradisjon av sysselsetting og entreprenøriell framferd, står det å lesa i konklusjonen frå den omfattande rapporten.

  Ikkje miljøvennleg

  Sjølv om finnøybuen ser den store verdien som oppdrettsnæringa representerer både i Finnøy, og som den nest største eksportnæringa etter olje og gass her i landet, er det også tydeleg på dei er sterkt opptekne av dei miljømessige utfordringane som dei mange fiskeoppdretta rundt oss representerer.
  Difor peikar også eit betydeleg fleirtal på dei miljømessige forholda som både lakselusproblematikken, utslepp og forureining, genetisk påverkning frå rømt laks, og forbruket av villfisk til fôr og leppefisk til avlusing, representerer.
  Det er også i rapporten blitt peika på både dei krava og overvakingsmekanismane som landbruket blir utsett for, og mange meiner at det same burde gjelda også for oppdrettsnæringa. Kommunestyrerepresentant, Arne Madland, etterlyste mellom anna ei slik tilnærming til dette då ha kommenterte rapporten i etterkant.
  I undersøkinga gjekk det også fram at næringa hadde ein tydeleg tendens til å gå i forsvarsposisjon når dei blei konfrontert med dei miljømessige utfordringane, og berre viste til at «folk flest» ikkje kjenner til korleis dei eigentleg driv i det daglege.
  - Då er det tydeleg at her har næringa eit informasjons- og  kommunikasjonsproblem, påpeika forskar Brita Gjerstad i si orientering.
  -Trur du at befolkninga i Finnøy ville ha vore  meir positiv til den lokale oppdrettsnæringa, og den verdiskapinga den representerer, om dei då hadde hatt meir kunnskapar om kva pengebeløp kommunen no vil nyta godt av gjennom avkastninga frå det såkalla Havbruksfondet. Eit fond som i 2018 gjerne kan gi 10 nye millionar kroner inn i kommunekassa ?

  -I forhold til det som kom fram i konklusjonane frå rapporten, om at lite av verdiskapinga vart pløgd tilbake til lokalsamfunnet, ville ein nok truleg sett det, svarar Gjerstad. 

   

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 23.05.2018 - 13:34
  ungar1.JPG

  Fleire i Finnøy

  Fersk befolkningsstatistikk viser vekst i folketalet i Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.05.2018 - 16:02
  SAM_2908.JPG

  Stor oppslutnad om 17. maifeiringa på Finnøy

  Bilkortesje rundt øya om morgonen, kransenedlegging ved bautaen over eidsvollmannen Asgaut Regelstad, og påfylgjande gudsteneste i Hesby Kyrkje etterpå. Det var hovedmenyen på 17.maiprogrammet på Finnøy i føremiddag. Kl.12.30 hadde nærmare 1000 menneske samla seg i fleibrukshallen, der 7. klasse og foreldre som 17. maikomite sytte for eit variert og flott program.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.05.2018 - 08:58
  8FF8438F-99A3-4D33-A01B-35801CC9CF5F.jpeg

  70 år i bilkortesje rundt Finnøy 17. Mai

  Like visst som den noko spesielle bilkortesjen rundt Finnøy som starten på 17.maifeiringa har funne stad i 70 år,like visst har superveteranen på pluss 90,Sigmund Landa,vore å finna i framsete.I dag var det yngstesonen Arne, som hadde teke plassen bak rattet i den gamle raude Ford stasjonsvogna hans.Men sjølvsagt måtte far Sigmund sitja ved sida av,å få med seg sin 70.bilkortesje rundt «perlå i Ryfylke»,på denne utruleg vakre 17. Mai morgonen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.05.2018 - 14:51
  17mai1112.jpg

  17.mai-bilete

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.05.2018 - 13:59

  Liv laga for idrettslaget?

  Skal Sjernarøy Idrettslag bestå eller forgå?

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.05.2018 - 13:03

  Forsinka Øyposten

  Grunna ein feil hjå Posten på Forus kjem ikkje Øyposten ut til Finnøy i dag. Avisa vil vera på plass på Finnøy på fredag. Me beklagar dette og jobbar for at dette ikkje skal skje igjen. Last ned PDF utgåva i linken under.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.05.2018 - 23:24

  Ny solid heimesiger til Finnøy

  Finnøy vann ein fullt fortent siger då dei banka Hundvåg 2,3-0, i seriekampen på Leikvoll i kveld. Etter ein noko rufsete og lite velspela 1. omgnag, der Finnøy tok leiinga like før laga gjekk til pause, var det eit heilt nytt heimelag som kom på banen i 2.omgang. Dei to bytta trenar Flesjå-Johansen gjorde i pausen, slo også positivt ut. Og sigeren var ikkje eit mål for stor etter spel og sjansar, og slik kampen utarta seg. Dermed står Finnøy med 6 poeng etter tre spelte kampar. Ein jury kåra,Tomasz Cieslikowski, til dagens finnøyspelar.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.05.2018 - 15:28

  Målar ferdig Rennfast-no står Finnfast for tur

  Arbeidet med å måla tunnelveggane i Rennfast kvite vert ferdigstilt i løpet av komande helg, opplyser Statens vegvesen. Deretter vil det same målararbeidet bli gjennomført i Finnfast. Medan arbeidet i Finnfast vert gjennomført, vil det bli gjennomført kontinuerleg kolonnekøyring.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.05.2018 - 14:25
  Plastinnsamliong.JPG

  500 søppelsekker rivne bort

  Øyposten har vore ein sentral aktør som koordinator og marknadsføringskanal i den store ryddeaksjonen, som har funne stad rundt omkring i øykommunen vår dei siste dagane.I løpet av ettermiddagen i går vart også dei siste av totalt 500 plastsekker til aksjonen delt ut frå vårt kontor på Judaberg.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.05.2018 - 09:17
  Bendik.jpg

  Aktiv organisasjonsmann tek over leiarvervet i FIL

  Han var eigentleg tiltenkt rolla som aktivitetsleiar for breiddesatsinga i Finnøy Idrettslag. Men for å få den endelege styrekabalen til å gå opp på det ekstraordinere årsmøte torsdag kveld, rykka Bendik Hegglund opp til nyvalt leiar i laget, og får no avlastning som aktivitetsleiar. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.05.2018 - 14:15

  «Det er viktig å plukka plast»

  Elevane på Finnøy er ikkje i tvil om at det er viktig å bidra til eit reinare nærmiljø.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.05.2018 - 13:26

  Forsinka avis

  Grunna trøbbel med forsendelsen får ikkje alle abonnentar avisa i dag. Dei som ikkje har fått avisa kan lese den som pdf her. Me beklagar og kjem knallsterkt tilbake fyrstkommande onsdag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.05.2018 - 12:11
  352-5e28838c-b91a-42c9-ae03-8786c08934c2_3.jpg

  Ryddedagen, send oss bileter

  Er du ute å plukker søppel? Send oss gjerne bileter på sms eller e-post 91745171 eller bladstova@oyposten.no

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.05.2018 - 10:18
  SAM_2863.JPG

  Årets første jordbær frå Finnøy

  I desse dagar kan den ferske jordbærbonden, Kåre Nordbø på Steinnesvåg,plukka dei første norske jordbæra og senda dei ut på marknaden. Det er i første omgang Meny-butikkane i Stavanger-området som vil kunne gleda seg over desse raude og søte delikatessane frå Finnøy. Øya som i 90 år har vore mest kjent som tomatøya, kan nå også skryta på seg med å vera først ute på marknaden med dei første jordbæra som er dyrka fram i veksthus. Ein produksjon som fleire tidlegare tomatprodusemntar på øya no har starta opp med.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 02.05.2018 - 16:46
  352-5e28838c-b91a-42c9-ae03-8786c08934c2_.jpg

  Stort engasjement rundt søppelhenting

  Sjernarøyane blir av mange kalla for heile Rogaland sin skjergard, men også her flyt plastavfall i strandsona og spesialavfallet blir dumpa på den sterkt trafikkerte ferjekaien på Helgøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.04.2018 - 16:01
  Landa.jpg

  Heider til finnøybønder

  Hilde Sandvin og Thore Landa har mottatt sølvtina.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.04.2018 - 10:40
  SAM_2800_4.jpg

  Jevetispe med hi og ungar oppdaga i Suldal

  Sauebønder frå både Halsnøy og Finnøy som årleg har sauene sine på fjellbeite i Røldal- og Suldals-heiane, har tidvis lidd store tap dei siste åra. Observasjonar tyder på at det har vore ein jerv på ferde i området.No har statens Naturoppsyn for fyrste gong i moderne tid oppdaga jerv som har ungekull på Veslandet. Og det til og med i Suldalsheiane

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 22.04.2018 - 10:08
  FA178198-583B-4CD8-9611-46018DF5F148.jpeg

  Vakker og fargesprakande kunst i «Galleri Perlemorstrand»

  Ramma rundt opninga av sommarutstillinga i «Galleri Perlemorstrand» i Ramsvig i idylliske Aubøsund denne flotte vårdagen i april kunne knapt nok vore betre,då sommarutstillinga «Ikon 2017» i regi av den kjente kunstnaren,80- åringen Kjell Pahr-Iversen, vart opna lørdag føremiddag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 19.04.2018 - 08:36
  B27E2A8A-90E5-41C8-A078-A75BDB554C93.jpeg

  Finnøy på openheits-toppen

  Av:Jon Asgaut Flesjå

  Finnøy er den kommunen i Rogaland som scorar høgast på openheit og innsyn.Det kjem fram av ein rapport som det såkalla Offentlighetsutvalget har gjennomført med bakgrunn i krav om innsyn hjå alle landets kommunar.Også dei to andre kommunane i Nye Stavanger,Rennøy og Stavanger,scorar høgt.Finnøy ligg også heil oppe på ein 12.plass blandt alle landets kommunar.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.04.2018 - 13:23

  Meir kolonnekøyring i Rennfast

  Frå kl.22.00 i kveld,måndag 16.april og ei veke framover, vil det på ny bli gjennomført kolonnekøyring i både Mastrafjordtunnelen og Byfjordtunnelen.Årsaka er at tunnelveggen skal malast kvite,opplyser Statens Veivesen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 14.04.2018 - 06:49
  4F043D82-274F-409E-B391-42FA57B13C14.jpeg

  Tre omkom i brann i campingvogn på Sokn

  Tekst og foto:Jon Asgaut Flesjå

  Tre personar er av politiet bekrefta omkomne etter brann i ei campingvogn på Sokn.Fleire campingvogner er også totalskada Rennesøy kommune har kalla ut kriseteam.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.04.2018 - 10:46

  Ordføraren var til stades

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.04.2018 - 23:09

  Kraftig auke i skatteinngangen

  Finnøy kommune kunne gleda seg over ein auke i skatteinngangen for mars 2018 i forhold til mars 2017 på heile 3,4 millionar kroner.Det er ein auke på 27,4 prosent.Mars månad er ein viktig månad med omsyn til innbetaling av både forskotsskatt og arbeidsgivaravgift.For dei tre første månadane i 2018 er det også ein betydeleg auke i forhold til same periode i 2017 på 16,7 %.

  » Les heile saka