Tips oss: | Send e-post

Nyheter

Publisert 31.08.2017

  Set Ombo-justering på vent

  Innbyggjarane på Hjelmeland-sida av Ombo krev omkamp for å bli verande i Hjelmeland kommune. Fylkesmannen set saka på vent.

  Ifylgje innbyggjarundersøkinga som Opinion gjorde for kommunane Finnøy og Hjelmeland i fjor, var 92 prosent av innbyggjarane klar på at dei ynskja å vera del av ein kommune. 73 prosent av innbyggjarane ville at Ombo skulle høyre til Nye Stavanger. Likevel var det 74 prosent av dei 36 spurte innbyggjarane på Hjelmeland-sida, som svara at dei ville høyre til Hjelmeland.

  I tillegg har Ombo bygdaråd tidlegare spelt inn at mange innbyggjarar ikkje har blitt spurt. Både Finnøy og Hjelmeland har vedteke at heile Ombo skal bli ein del av Stavanger, men i eit brev sendt til ordførar i Hjelmeland, Bjørn Laugaland, vil 52 av innbyggjarane på Hjelmeland-sida no ha omkamp.

  Saka vart lagt fram som ei orienteringssak i formannskapet tysdag, og ifylgje Stavanger Aftenblad skal den opp i sin heilskap i formannskapet den 12. september. Då skal rådmannen visa til dei økonomiske konsekvensane av å mista Ombo til Nye Stavanger.

  Endringar

  I brevet frå innbyggjarane på Hjelmeland-sida av Ombo blir det peika på at kommunesamanslåingsprosessen har endra seg, og at dei trudde at Hjelmeland skulle slå seg saman med Strand. Eit knapt fleirtal i kommunestyret i Hjelmeland valte som kjent å fortsetta som eigen kommune.

  Det blir i tillegg peika på at Rogaland Fylkeskommune no ynskjer dokumentasjon frå Hjelmeland kommune for å kunne starta innlemminga av hjelmelandsdelen i Finnøy, og deretter i Stavanger i 2020.

  «Dette er brot på kva som tidlegare blei lova. Me fekk informasjon om at dette skulle skje samstundes som at Finnøy og Rennesøy skulle inn i Nye Stavanger i 2020. Kommunegrensa burde aldri ha vore diskutert før kommunestrukturen i Ryfylke var på plass», skriv dei i brevet.

  Irritert Halleland

  Ordførar i Finnøy, Henrik Halleland er litt irritert over heile situasjonen.

  - Dette irriterer meg litt. Me hadde ein avtale om at me skulle ta dette valet, ringa innbyggjarane på Ombo og høyra kva dei ville. No hadde det seg slik at dei ville ha vekk grensa, og fleirtalet svara at dei ville til Finnøy og Nye Stavanger. Det blei så sendt vidare til fylkesmannen i Rogaland, og Fylkesmannen anbefala det same som oss. At dei no får til å laga ein sak på det i kommunestyret i Hjelmeland forundrar meg. Det burde aldri ha skjedd, men truleg vil det ikkje føra nokon veg, seier Halleland.

  - Er du irritert på ombobuen eller på den politiske leiinga i Hjelmeland?

  - At ombobuen gjer dette overraskar meg ikkje, og dei har fullt lov til å starta ein diskusjon om det. Men no hadde me avgjort dette med likegyldige vedtak, og det overraskar meg at den politiske leiinga vil ta ei ny runde på dette, seier Halleland.

  Fylkesmannen utsett

  Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa seier dei mottok eit brev frå Finnøy kommune like før jul i fjor, kor det blei opplyst om at Finnøy og Hjelmeland var samde om å gjera ei grensejustering etter inndelingslova, slik at ein del av Ombo blei overført frå Hjelmeland kommune til Finnøy kommune. Fylkesmannen har tidlegare støtta at heile Ombo bør bli ein del av Nye Stavanger, som følgje av kommunestyrevedtaka og innbyggjarhøyringa.

  - Me har nyleg motteke eit brev frå Hjelmeland kommune, kor dei seier at dei skal drøfta dette initiativet, først i formannskapet den 12. september, og så i kommunestyret den 27. september. Difor ber dei om at me set saka på vent inntil vidare. No vel me å venta på dei lokale vedtaka, seier Kleppa.

  - Så de vil ikkje støtta kommunestyrevedtaka som vart gjort i fjor, vidare?

  - No ventar me på at Hjelmeland behandlar denne saka på nytt, så ser me korleis me skal gå vidare. Me har følgt dei lokale vedtaka, og om Finnøy og Hjelmeland blir samde, så tek me nok ikkje noko anna initiativ. Om det blir usemje mellom kommunane må me sjå korleis me skal handtera det, og melda det vidare til departementet, seier fylkesmannen.

  Overraska

  Formannskaps-politikar i Hjelmeland, Gaute Hauge (Ap) er litt overraska over brevet som har kome. Då saka vart behandla i kommunestyret i Hjelmeland i fjor, stemte han for at heile Ombo skulle vera samla, og at dei skulle følga spørjeundersøkinga.

  - Fylkesmannen spente i gong dette, og oppfordra til grensejustering for å samla Ombo. Me høyrte på ombobuen, og trudde me hadde gjort vårt. No er eg interessert i å høyre litt meir om dette brevet, og om dei heilt veit kva dei har skrive under på. Eg meiner framleis det er ein fordel å samla ei slik øy, seier Hauge.

  - Kva er det du vil veta meir om?

  - Eg meiner til dømes at det er naturleg at Hjelmeland skal slå seg saman med Strand. Kva vil ombobuen om det skjer? Tilbake til nye Stavanger. Eg ynskjer sjølvsagt ombobuen velkomne til Hjelmeland, men eg må vera sikker på at dei veit kva dei har skrive under på, seier han.

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 19.02.2018 - 22:24

  Uavgjort på Leikvoll

  Finnøy spela uavgjort 2-2 mot naborivalen Mastra frå Rennesøy,då laga møttes til  treningskamp på ei innbydane kunstgrasmatte på Leikvoll i kveld.Det var Jarle Sigbjørn Eike og rumenske Yannis som scora måla for heimelaget.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.02.2018 - 10:02

  Vil stå hardt på for Nedstrand-ferje

  I framlegget til ny rutestruktur for Finnøysambandet,er Nedstrand teke heilt ut i det eine alternativet,medan tilbodet i alternativ to er redusert i forhold til i dag.Det likar tysværordførar Sigmund Lier svært dårleg.No lovar han ein tøff kamp for å behalda ei pendlarferje Nedstrand-Foldøy ,og eit ferje sørover mot Nesheim som er betre enn det som ligg i forslaget frå fylkessamferdselssjefen. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.02.2018 - 15:19

  Solid skatteinngang, men marginalt overskot i kommunen

  Eit betydelig meirforbruk både i skule og innan helse-og omsorgsektoren,fører til at den foreløpige rekneskapen berre syner eit marginalt overskot på vel 800 000 kroner.Det trass i ein auke i skatteinngangen på 8,8 prosent i forhold til 2016.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 13.02.2018 - 09:54
  Ferger og hesby skule 0015.JPG

  Nytt ruteforslag-Jelsa ute av Finnøysambandet

  Samferdselssjefen i Rogaland har kome med forslag til ny rutestruktur i Finnøysambandet. I begge dei to alternativa som er lagt fram er Jelsa teken ut, medan særleg Sjernarøyane kjem betydeleleg styrka ut i begge dei to alternativa.I alternativ to er også Fisterøyane,Bokn-Byre-Helgøy, tekne med, og skal betjenast med ei tredje kombiferje mot fastlandet på Judaberg tre dagar i veka.    

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.02.2018 - 18:38
  5181B49B-8587-4CF5-A986-E50E51D72176.jpeg

  Skifjell fekk takk frå ordføraren

  Etter at den formelle delen av eit rekordraskt kommunestyremøte var over, onsdag kveld,overrekte ordførar Henrik Halleland blomster til tidlegare leiar i Ryfylke Næringshage,Heidi Skfjell.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.02.2018 - 10:00

  Bekymra over kostnadene i Øyfast

  Under møte i samferdselsutvalget i fylket i onsdag,ville Per Kåre Foss (Kr.F) vite om status for Øyfast i lys av kostnadene med det nye anbodet på ferjedrifta i Finnøysambandet som no er under behandling.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.02.2018 - 19:05

  Tekne for besittelse av narkotika

  Ein mann på 26 og ei kvinne på 19 er tekne av politiet på Finnøy for å vera i besittelse av narkotika.Det er politiet som melder dette på Twitter i ettermiddag .

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.02.2018 - 16:58
  ogmund finnson1.jpg

  Nasjonalskatt frå adelsslekta til Ogmund Finnsson?

  Det nye norske nasjonalmuseet som er under bygging, vil ha dei einaste norske kongeregaliene frå middelalderen heim frå Danmark til opninga i 2020.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 05.02.2018 - 23:31

  Vil ha kommunalt engasjement for ungdomsklubb

  Kommunestyrerepresentant Heidi Skifjell ,(pol.uavh.), har til kommunestyremøte onsdag,meldt inn ein interpellasjon til ordføraren.Der bed ho Halleland gjera greie for korleis kommunen ser på det,etter hennar meining,svært så positive private initiativet til ein mekkeklubb/fritidsklubb for tenåringar på Ladstein.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 01.02.2018 - 13:14
  2A50390E-D7E7-4B4D-A582-C265E964DBD8.jpeg

  Gro Skartveit melder seg ut av Venstre

  Tidlegare ordførar Gro Skartveit (til venstre

  på bilete),har i dag gitt beskjed om at ho melder seg ut av Venstre.Ho vil dermed også trekkja seg som gruppeleiar for det største opposisjonspartiet i kommunestyret.Nyleg blei det også kjent at partifelle Heidi Skifjell (t.h.på bilete) også melder se ut.

  -Eg meiner partiet har teke ei retning som går på akkord med det som er sjølve grunnlaget for at eg har engasjert meg i partiet,seier Skartveit til Øyposten.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 01.02.2018 - 10:12

  LEIAR: Det hastar med ny sjukeheim

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.01.2018 - 08:49
  Foto Eilert Munch Lund.jpg

  Positiv, men stiller klare miljøkravkrav til oppdrettsnæringa

  Forskingsselskapet IRIS, har i løpet av 2017 gjennomført ei djuptgåande kartlegging om lokalbefolkninga i Finnøy sine haldningar til lakseoppdrett.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.01.2018 - 08:47
  Konsert-1.JPG

  Samla seksti songarar

  Dirigent-legenden Per Oddvar Hildre fekk fram dei klåraste tonane som tenkjast kan i eit tre-dagars  korseminar på Finnøy fleirbrukshall denne helga.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 25.01.2018 - 13:46
  IMG_00011.jpg

  Naturtalentet Nadine

  Med sminke kan du trylla fram den beste utgåva av deg sjølv. Eller motsett, du kan sminka fram ein forstua fot eller avskoren fing, eit blodig og skamfert ansikt, eller ein demon i solnedgang.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 23.01.2018 - 15:27
  SAM_2579.JPG

  Startar opp mekkeklubb for ungdom

  I siste nummer av avisa laga me ein reportasje om, Ove Bergsaker på Ladstein, som inviterte tenåringsungdom heim til seg.I den nyrenoverte løa si inviterer han ungdom til å møtast på uformelt grunnlag,og til mekking i den flotte verkstaden.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 22.01.2018 - 13:51
  IMG_1979.JPG

  Babyboom i Finnøy

  Medan fødselstalet er på eit lågmål elles i landet, har det aldri blitt født fleire born i Finnøy kommune enn i år 2017.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.01.2018 - 11:21
  20180107_135157_001 (002)2.jpg

  Har budd 100 år i same huset

  Han blei født heime i stova si i Hesby den 8. januar 1918 medan 1. verdskrig enno rasa ute i den store verda. Der blei han buande i 100 år.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.01.2018 - 22:19

  Solid skatteinngang i 2017

  Den akkumulerte skatteinngangen i kommunen,var ved utgangen av 2017 på 93,8 millionar kroner. Det er ein auke på heile 8,85% i forhold til tilsvarande periode i 2016. Skatteinngangen er også 2,3 millionar over det vedtekne budsjett for 2017.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.01.2018 - 08:35

  Nord Hidle fejekai opnar igjen i morgon

  Ferjekaien på Nord Hidle vil i morgon tidleg igjen bli teken i bruk til ordinær ferjetrafikk. Kaien har vore stengt for anløp av fejene i Finnøysambandet sidan måndag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 06.01.2018 - 09:19

  Venterommet på kaien er igjen opna

  Venterommet ved trafikkterminalen på Judaberg, som har vore stengt i lengre tid på grunn av hærverk på begge toaletta,er igjen opna for dei reisande.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.01.2018 - 17:48
  edd.jpg

  Rutinert avismann tek over som redaktør

  Nordlendingen,Edd Meby, er tilsett som ny redaktør i Øyposten. Meby har sidan september 2016 vore tilsett som redaktør og dagleg leiar i avisa Ryfylke i Sauda. Frå 1. april finn du han i Øyposten.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.12.2017 - 23:23

  Nye ferjeruter med utvida seglingstid

  Dei nye fergerutene i Finnøysambandet,med verknad frå 01.01.18-31.12.19,er no klare.Dei viser at seglingtida er utvida både i det søre og nordre sambandet.Sambandet vil framleis ha endestasjon på Jelsa med to daglege anløp.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.12.2017 - 14:46

  Posten sendte posten til Flekkefjord

  Posten vert forsinka til dei fleste øyane i Finnøy grunna feilsending.

  » Les heile saka