Tips oss: | Send e-post

Nyheter

Publisert 31.08.2017

  Set Ombo-justering på vent

  Innbyggjarane på Hjelmeland-sida av Ombo krev omkamp for å bli verande i Hjelmeland kommune. Fylkesmannen set saka på vent.

  Ifylgje innbyggjarundersøkinga som Opinion gjorde for kommunane Finnøy og Hjelmeland i fjor, var 92 prosent av innbyggjarane klar på at dei ynskja å vera del av ein kommune. 73 prosent av innbyggjarane ville at Ombo skulle høyre til Nye Stavanger. Likevel var det 74 prosent av dei 36 spurte innbyggjarane på Hjelmeland-sida, som svara at dei ville høyre til Hjelmeland.

  I tillegg har Ombo bygdaråd tidlegare spelt inn at mange innbyggjarar ikkje har blitt spurt. Både Finnøy og Hjelmeland har vedteke at heile Ombo skal bli ein del av Stavanger, men i eit brev sendt til ordførar i Hjelmeland, Bjørn Laugaland, vil 52 av innbyggjarane på Hjelmeland-sida no ha omkamp.

  Saka vart lagt fram som ei orienteringssak i formannskapet tysdag, og ifylgje Stavanger Aftenblad skal den opp i sin heilskap i formannskapet den 12. september. Då skal rådmannen visa til dei økonomiske konsekvensane av å mista Ombo til Nye Stavanger.

  Endringar

  I brevet frå innbyggjarane på Hjelmeland-sida av Ombo blir det peika på at kommunesamanslåingsprosessen har endra seg, og at dei trudde at Hjelmeland skulle slå seg saman med Strand. Eit knapt fleirtal i kommunestyret i Hjelmeland valte som kjent å fortsetta som eigen kommune.

  Det blir i tillegg peika på at Rogaland Fylkeskommune no ynskjer dokumentasjon frå Hjelmeland kommune for å kunne starta innlemminga av hjelmelandsdelen i Finnøy, og deretter i Stavanger i 2020.

  «Dette er brot på kva som tidlegare blei lova. Me fekk informasjon om at dette skulle skje samstundes som at Finnøy og Rennesøy skulle inn i Nye Stavanger i 2020. Kommunegrensa burde aldri ha vore diskutert før kommunestrukturen i Ryfylke var på plass», skriv dei i brevet.

  Irritert Halleland

  Ordførar i Finnøy, Henrik Halleland er litt irritert over heile situasjonen.

  - Dette irriterer meg litt. Me hadde ein avtale om at me skulle ta dette valet, ringa innbyggjarane på Ombo og høyra kva dei ville. No hadde det seg slik at dei ville ha vekk grensa, og fleirtalet svara at dei ville til Finnøy og Nye Stavanger. Det blei så sendt vidare til fylkesmannen i Rogaland, og Fylkesmannen anbefala det same som oss. At dei no får til å laga ein sak på det i kommunestyret i Hjelmeland forundrar meg. Det burde aldri ha skjedd, men truleg vil det ikkje føra nokon veg, seier Halleland.

  - Er du irritert på ombobuen eller på den politiske leiinga i Hjelmeland?

  - At ombobuen gjer dette overraskar meg ikkje, og dei har fullt lov til å starta ein diskusjon om det. Men no hadde me avgjort dette med likegyldige vedtak, og det overraskar meg at den politiske leiinga vil ta ei ny runde på dette, seier Halleland.

  Fylkesmannen utsett

  Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa seier dei mottok eit brev frå Finnøy kommune like før jul i fjor, kor det blei opplyst om at Finnøy og Hjelmeland var samde om å gjera ei grensejustering etter inndelingslova, slik at ein del av Ombo blei overført frå Hjelmeland kommune til Finnøy kommune. Fylkesmannen har tidlegare støtta at heile Ombo bør bli ein del av Nye Stavanger, som følgje av kommunestyrevedtaka og innbyggjarhøyringa.

  - Me har nyleg motteke eit brev frå Hjelmeland kommune, kor dei seier at dei skal drøfta dette initiativet, først i formannskapet den 12. september, og så i kommunestyret den 27. september. Difor ber dei om at me set saka på vent inntil vidare. No vel me å venta på dei lokale vedtaka, seier Kleppa.

  - Så de vil ikkje støtta kommunestyrevedtaka som vart gjort i fjor, vidare?

  - No ventar me på at Hjelmeland behandlar denne saka på nytt, så ser me korleis me skal gå vidare. Me har følgt dei lokale vedtaka, og om Finnøy og Hjelmeland blir samde, så tek me nok ikkje noko anna initiativ. Om det blir usemje mellom kommunane må me sjå korleis me skal handtera det, og melda det vidare til departementet, seier fylkesmannen.

  Overraska

  Formannskaps-politikar i Hjelmeland, Gaute Hauge (Ap) er litt overraska over brevet som har kome. Då saka vart behandla i kommunestyret i Hjelmeland i fjor, stemte han for at heile Ombo skulle vera samla, og at dei skulle følga spørjeundersøkinga.

  - Fylkesmannen spente i gong dette, og oppfordra til grensejustering for å samla Ombo. Me høyrte på ombobuen, og trudde me hadde gjort vårt. No er eg interessert i å høyre litt meir om dette brevet, og om dei heilt veit kva dei har skrive under på. Eg meiner framleis det er ein fordel å samla ei slik øy, seier Hauge.

  - Kva er det du vil veta meir om?

  - Eg meiner til dømes at det er naturleg at Hjelmeland skal slå seg saman med Strand. Kva vil ombobuen om det skjer? Tilbake til nye Stavanger. Eg ynskjer sjølvsagt ombobuen velkomne til Hjelmeland, men eg må vera sikker på at dei veit kva dei har skrive under på, seier han.

   

  Nyheter

  Publisert 23.11.2017 - 12:09
  10 Butikken på Fogn1.jpg

  Meir enn berre ein butikk

  Helsekost for sjela, sjukdomsførebygging, sosial møteplass, folkehelse og eldreomsorg er nokre av orda som blir brukt om butikken på Fogn. Takka vera glasstova på utsida kan butikken smykka seg med desse fine titlane.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 20.11.2017 - 22:46

  Føler seg totalt oversett i fiberutbygginga

  -Eg lurer jo på om Fisterøyane framleis er ein del av Finnøy kommune,seier ei oppglødd byredame,Gunhild Flatebø,på ironisk vis.For medan det står å lesa i lokalavisa at heile kommunen no skal få tilgong til fiber for internettilkobling,har ikkje innbyggjarane på Bokn-Byre og Måløy høyrt eit einaste pip om at noko slikt var under planlegging elles rundt omkring på dei ikkje landfaste øyane i kommunen.

  » Les heile saka

  Næring

  Publisert 23.11.2017 - 10:41
  DSC_02741.JPG

  Fiskeriministeren opnar Rogaland Havbrukspark

  No har Ryfylke Rensefisk flytta inn i flotte nye lokalar på Talgje, og i løpet av desember kjem sjølvaste fiskeriministeren for å offisielt opna lokalane. No satsar eigarane på at ennå fleire bedrifter følg på etter kvart.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 17.11.2017 - 14:17
  Fiber Fogn.JPG

  Endeleg fiber i heile Finnøy

  I løpet av november skal, ifylgje rådmannen, kommunen signera avtalen med utbyggjarane. Det betyr at fiberen, for langt dei fleste i kommunen, er innan rekkevidde

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 16.11.2017 - 18:42
  Jon Arne 1.jpg

  Pilt-Ola-prisen til Jon Arne Helgøy

  Hurtigbåtkaptein, bonde og fruktdyrkar Jon Arne Helgøy er tidenes første vinnar av Pilt-Ola-prisen.

  (Foto: Kristofer Ryde, Negative)

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 14.11.2017 - 12:55

  (Nesten) slutt på salt i Finnøy

  Ei rekke fylkesvegar med låg trafikk blir frå denne vinteren ikkje salta.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 13.11.2017 - 14:29
  Bålkos.JPG

  Kan bli kåra til Norges finaste julatre

  Anna Mæland frå Finnøy til NM-finale i juletre.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.11.2017 - 17:18

  Stopp i flyktningmottaket

  Etter å ha busett over 50 flyktningar dei tre siste åra,vil det ikkje vera behov for at Finnøy skal ta imot nokon flyktningar i 2018.Det er IMDI som melder dette i eit brev som er sendt kommunen.Bakgrunnen er at det på nasjonalt plan er eit langt mindre behov for å busetja flyktningar i kommunane i dag,enn kva tilfellet har vore dei siste åra.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.11.2017 - 15:13
  SAM_24823.JPG

  Lokale bønder søkjer erstatning

  Den våte og uvanleg regnfulle sommaren har ført til store avlingstap hjå husdyrbøndene i Finnøy. Ein rask oversikt viser, at meir enn 20 husdyrbønder i kommunen har søkt styresmaktene om erstatning for avlingstap på grunn av uvanleg små avlingar med dårleg fôrkvalitet

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 09.11.2017 - 11:12

  Brann i Rygerdoktoren

  Sør-Vest politidistrikt melder på Twitter at det har oppstått brann i ambulansebåten Rygerdoktoren. 

  » Les heile saka

  Samferdsle

  Publisert 09.11.2017 - 10:43
  12 Ny båt Rødne 3D.jpg

  På matsafari i Ryfylke?

  L. Rødne & Sønner, Ryfylkekokken og Ryfylke Livsgnist går saman om eit samarbeid for å visa fram mat, kultur og natur i Ryfylke. – Utruleg spanande, seier Tor Øyvind Skeiseid i Ryfylke Livsgnist. Sjå videopresentasjon av den nye båten nederst i saka

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 09.11.2017 - 10:33

  Gir 2,5 millionar til nytt kyrkjeleg fellesråd

  Nye Stavanger kommune har motteke søknad om omstillingsmidlar til samanslåing av dei kyrkjelege fellesråd i dei tre kommunane Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Den ynskjer dei å delvis løyva.

  » Les heile saka

  Næring

  Publisert 06.11.2017 - 13:49
  4 Oppdrett.JPG

  Fryktar at oppdrettsavgifta kan ryka

  Kystkommunane fryktar at dei kan tapa mange millionar dersom KrF og Venstre ikkje pressar regjeringa til å gjennomføra Stortinget sitt vedtak om ei eksportavgift på oppdrettslaks. Dei meiner KrFs Steinar Reiten sit med nøkkelen.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 08.11.2017 - 20:20

  Teken for cannabis

  Ein person i midten av tjueåra er mellom 8. september og dags dato teken av politiet for innehav eller oppbevaring av cannabis.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.11.2017 - 10:23
  SAM_2455.JPG

  Stor etterspurnad etter brukte elbilar

  Den nye bomringen rundt Oslo og innføringa av rushtidsavgift, har ført til ein heilt ekstrordinær stor etterspurnad etter brukte elbilar. Dei har som kjent fritak for ei slik rushtidsavgift. Det er NRK P1 som melde dette i dag

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.11.2017 - 10:05
  DSC_0158 (1)2.JPG

  Kr.F vil gi mjølkebønder 450 millionar til omstilling

  I samband med den førsetåande behandlinga av statsbudsjettet, så vil Kr.F føreslå å oppretta eit statleg omstillingsfond på 450 millionar kroner. Midlane skal primært gå til mjølkeprodusentar med budskapar frå 15-30 kyr som vil leggja om til produksjon av storfêkjøt. I Finnøy er storparten av mjølkebruka innanfor denne storleiken.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 02.11.2017 - 17:17

  Løyver pengar til nytt klubbhus på Leikvoll

  Rådmann,Helene M.Ohm, har teke dei politiske signala,og er i samband med budsjettet raus med løyvingane til investeringane i kultur og idrett.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 30.10.2017 - 15:33
  Hurtigbåt (5).JPG

  Føreslår dyrare hurtigbåtar

  I fylkesrådmannen sitt forslag til budsjett for 2018 til 2021 blir båtrutene beskrevne som ikkje bærekraftige. Han føreslår samstundes å auka billettprisen med tre prosent i 2018.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 02.11.2017 - 08:54
  sam_245234.jpg

  Rådmannen sit på 26 millionar i «skjulte reserver»

  Rådmannen har klart å spara opp heile 26 millionar på dei sju åra ho har vore rådmann i Finnøy. Likevel innrømmer ho at det ville ha vore vanskeleg å fortsett som eigen kommune. Les om budsjettframlegginga onsdag, her.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.10.2017 - 12:25

  Ombobu på inntektstoppen i Finnøy

  Det er advokat og bonde, ombobuen Erling Ueland, som tronar øverst på både inntekst- og formuetoppen i Finnøy, med ei inntekt på 19, 6 millionar og 56,8 millionar kroner i formue for inntekstsåret 2016. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.10.2017 - 10:01
  Kyllingbilete.jpg

  Innfører nye trivselstiltak for kyllingane

  Bruken av det mykje omtala og kontroverisielle, narasin tilsetjingsstoffet i kyllingfôret, er fasa ut i kyllingbesetningane. Innan utgangen av 2018, skal også alle produsentane som leverer kyllingane sine til slakterisamvirket Prior og Nortura, gjennomføre fleire ulike  tiltak for å auka dyrehelsa og trivselen  i dei mange broilerhusa. Ein stor del av dei er å finna i Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 20.10.2017 - 08:51
  SAM_0263.JPG

  Rådmann Ohm sluttar av

  Rådmann i Finnøy,Helen M. Ohm, har fått tilbod om stilling som direktør for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, gjeldane frå 01.01.2018.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 23.10.2017 - 11:54
  dsc_5744-pasqina.jpg

  184.000 til UNICEF

  Finnøybuen ga totalt 184.148 kroner til UNICEF. Det gir om lag 57 kroner per innbyggjar.

  » Les heile saka