Tips oss: | Send e-post

Nyheter

Publisert 15.02.2017

  Rekordoverskot i kommunen

  Førebels rekneskap for Finnøy kommune syner eit netto driftsresultat på rett i underkant av 11 millionar.

  Driftsresultatet er på 10 948 101 kroner, noko som er lik 3,84 prosent av samla driftsinntekter. Det er høgt over budsjettert netto driftsresultat, som er på 0,41 prosent. Etter avsetningar har Finnøy kommune eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 12 844 944 kroner, mot budsjettert 3 162 342 kroner.

  Ifylgje ei pressemelding skal årsaka til dette i all hovudsak vera meirinntekter på frie inntekter i kombinasjon med refusjonar og tilskot utover det som er budsjettert.

  Frie inntekter (skatt og rammetilskot) i 2016 er på om lag 197 millionar kroner, vel 3,3 millionar kroner over regulert budsjett. I regulert budsjett la ein til grunn lokal skattevekst på 3 prosent, og skattevekst i landet på 7,4 prosent. Lokal skattevekst i Finnøy i 2016 vart på 8 prosent, heile fem prosent over. Skatteveksten i landet vart på 9,8 prosent.

  Sjølv med betydeleg lokal skattevekst, vil Finnøy kommune i liten grad via inntektsutjamninga få reduksjon i rammetilskot. Den høge skatteveksten for landet, i kombinasjon med at Finnøy ligg om lag 2 prosent under skatteveksten for landet, gjer at Finnøy får behalda så stor del av veksten i frie inntekter.

  Finnøy kommune nytta om lag 6 millionar kroner mindre på drift i avdelingane/einingane enn det som vart lagt til grunn i budsjett.

  Fellestenester kjem samla ut med eit meirforbruk på om lag 2,2 millionar kroner. Bak dette talet ligg fellestenestar, politikk men òg ymse. I pressemeldinga skriv kommunen at budsjettverknad av nedbemanning i administrasjon, som seinare er vedteke at ikkje skulle følgjast opp, kjem til uttrykk her.  Blant anna dom frå Stavanger Tingrett i 2016 der oppseiing av arbeidstakar vart kjent ugyldig har påført kommunen saksomkostningar/erstatning. I det vesentlege finn ein kostnader til IKT for heile organisasjonen under fellestenester.

  Oppvekst har eit mindreforbruk på om lag 1,2 millionar kroner. I hovudsak er dette knytt til refusjonar/tilskot meir enn budsjettert.

  Helse og omsorg har eit samla mindreforbruk på seks millionar. Dette på grunn av store uvisse knytt til drift av NAV, barnevern og flyktningar.

  Plan og forvaltning visar eit samla mindreforbruk på om lag 1,1 millionar kroner.

  Finnøy kommune har investert om lag 32,4 millioner kroner i 2016, og har realisert eigedom for om lag 14,8 millioner kroner. Langsiktig gjeld er per årsskifte 232,5 millionar. Dette utgjer ei gjeldsgrad på 81,62 prosent.

  Førebels rekneskap for 2016 vert sendt revisjon og skal opp i formannskap og kommunestyret i april

   

   

  Nyheter

  Publisert 23.03.2017 - 09:53
  Leiteaksjon 51.JPG

  Fortset søket ut dagen

  Søket etter den sakna Stian Husebø fortset også torsdag, men dette er ifylgje administrerande direktør i Bremnes Seashore siste dagen.

   

  » Les heile saka

  Politikk

  Publisert 22.03.2017 - 16:49
  Frå formannskapet Henrik og Odd.JPG

  Må ha betre korrespondanse

  Formannskapet svarer på ei høyring om riksvegferjesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik med klar tale om at ruta må korrespondera betre med båtane i Finnøysambandet. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 21.03.2017 - 08:48
  11DN1126.JPG

  Held fram søket

  Søket etter den sakna Stian Husebø held fram også tysdag.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 20.03.2017 - 10:19
  DSC_0047.JPG

  Politiet trappar ned søket – arbeidsgjevar fortset

  Poltiet vel måndag morgon å trappa ned søket etter den sakna Stian Husebø, men arbeidsgjevaren Bremnes Seashore fortset med store styrkar.

  Bilettekst: Båten som blei funnen ligg no til kai på Judaberg.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 20.03.2017 - 08:56

  Skal me ha bønder i heile landet?

  Øyposten har fått tilgang til NRK sin livestream av landbrukskonferansen «Klimasmart landbruk – Parisavtalen ned på jorda».

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 19.03.2017 - 17:18
  IMG_41981.JPG

  Offentleggjer namnet - avsluttar søket for dagen

  Det er 37 år gamle Stian Husebø frå Nord-Talgje i Sjernarøyane som er sakna etter at ein tom arbeidsbåt ved Finnøy blei funnen laurdag føremiddag.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 18.03.2017 - 19:18
  SAM_1117.JPG

  Fortset leitinga på land

  Søket etter den sakna personen fortset i morgontimane sundag.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 18.03.2017 - 14:05

  Massivt søk etter sakna person

  Ein båt vart  funnen tom med motoren i gong like nord for Lauvsnes, mellom Finnøy og Halsnøy ved 11.30 tida i dag føremiddag. Ein person skal ha befunne seg ombord.Eit massivt søk vert no gjennomført i området både nordaust og vest for Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.03.2017 - 10:52
  DSC_0133.JPG

  Største nydyrkinga på 40 år

  Av Jon Asgaut Flesjå

  Ikkje sidan 1970-talet har det blitt nydyrka meir jord her i landet enn kva tilfellet var i 2016. I fylgje ferske tal frå SSB,(Statistisk sentralbyrå) , så blei det nydyrka heile 21479 dekar jord i 2016.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.03.2017 - 11:54

  Sak som kan bli misforstått

  I saka om nye Byggmix skriv me eit litt utydeleg spørsmål. Det er no retta i saka som ligg på oyposten sine nettsider.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 16.03.2017 - 11:51
  Alt_1_Illustrasjon 3.jpg

  Dette blir nye Byggmix

  Med eit solid overskot på snautt 1,4 millionar kroner etter skatt og med ein sterk eigenkapital, legg Coop Finnøy fram ein visjon om å laga Judaberg om til eit 3600 kvadratmeter næringslokale.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 16.03.2017 - 10:40

  Norpost er konkurs

  Norpost leverer Stavanger Aftenblad i Finnøy på laurdagar.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 15.03.2017 - 18:12
  Gjeldande kolonnetider Mastrafjordtunnelen mars 2017, gjeldande.jpg

  No står Mastrafjordtunnelen for tur

  Arbeidet i E39 Byfjordtunnelen blir ferdig torsdag 16. mars. Torsdag kveld starter vatn- og frostsikringa av Mastrafjordtunnelen.

   

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 13.03.2017 - 15:44

  Vil ha landbruksdirektoratet

  Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal sender eit felles brev med argumenter om kvifor Landbruksdirektoratet bør leggjast til Rogaland.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.03.2017 - 10:13
  Jon Arne Helgøy7.JPG

  Reiselivsprisen til Jon Arne Helgøy

  Jon Arne Helgøy og Helgøy skyssbåt As er tildelt Rogaland Fylkeskommune sin reiselivspris for 2017

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 12.03.2017 - 17:59
  image154.jpeg

  Ryfylkekokken er Årets Kjøkkensjef

  Vår lokale Ryfylkekokken, Frode Selvåg, vart i helga kåra til Årets kjøkkensjef under Norske Kokkemester Landsforbund sitt årsmøte i Sandefjord i helga.

  Øyposten gratulerer og kjem tilbake til meir om saka seinare.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 09.03.2017 - 14:54
  tegninger nytt idrettshus (utvendig) (1)_side_1032.jpg

  Kan stå klart i 2018

  Ein spent Erling Bleie ser fram til det nye idrettshuset som kan stå klart i 2018 og fortel oss kva vi har i vente. Han legg stor vekt på at det er den unge generasjonen som kjem til å bruka dette bygget mest framover, og bør difor komma med forslag om kva bygget treng.

   

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.03.2017 - 13:55

  Ingen ledigheitskroner til Finnøy

  Finnøy kommune, er mellom dei få kommunane i Rogaland, som ikkje får pengar til sysselsettingstiltak frå den såkalla ledigheitspakken som regjeringa har tildelt kommunar i Rogaland med høge ledigheitstal.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 08.03.2017 - 19:30
  nr 52.JPG

  Stor stas på nyopning av Byggmakker Ladstein

  Mange finnøybuar trassa snøen og møtte opp på nyopninga av butikken til BM på Steinnesvåg

  » Les heile saka

  Næring

  Publisert 06.03.2017 - 13:34

  Nok ein Norgesrekord

  Ann og Konrad Norheim har sett nok ein Norgesrekord i mjølkeyting. Denne gong har buskapen deira ei gjennomsnittsyting på heile 14 143 kilo.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 07.03.2017 - 11:10
  DSC_1016.JPG

  Opplagsnedgong for Øyposten

  Øyposten mistar 41 nye abonnentar frå 2015 til 2016, og har no 1340 abonnentar totalt.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.03.2017 - 14:59
  Øyposten 10 årsidan.jpg

  Øyposten for 10 år sidan: Ønskjer ikkje oppdrettsanlegg

  Øyposten har rota i arkivet. Denne gongen er det ei sak som stod på trykk i nummer 9 2007, som handlar om protest mot eit planlagd oppdrettsanlegg utanfor Finnøy. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 03.03.2017 - 15:18
  rolf kant politimann.JPG

  Har fått inn to våpen

  Frå 1. mars til 31. mai kan ein levera inn ulovlege skytevåpen til politiet utan å risikera straff for ulovleg våpenbesittelse i eit såkalla våpenamnesti. Ryfylkeøyane lensmannskontor har allereie fått inn to våpen.

  » Les heile saka